xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tværsektorielt samarbejde på demensområdet

Tværsektorielt samarbejde på demensområdet er afgørende for at kunne give mennesker med demens god og sammenhængende støtte, pleje og omsorg. Alle fem regioner har derfor beskrivelser af procedurer og ansvarsområder i samspillet mellem kommuner og regioner. Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 indeholder desuden to initiativer for at styrke det tværsektorielle samarbejde.

Godt samarbejde mellem hospitaler, praktiserende læger og kommuner er afgørende for gode forløb for mennesker med demens.

Sådanne sammenhænge, både mellem primær og sekundær sektor og mellem forskellige fagområder, kan bl.a. udvikles i forbindelse med sundhedsaftaler, forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller.

Regionerne og kommunerne har derfor aftaler om indbyrdes samarbejde i forbindelse med både udredning og opfølgning for personer med demens. Det kan være sundhedsaftaler, forløbsprogrammer eller en aftaleform, som indarbejder elementer fra begge dele. Et centralt element i samarbejdet er at skabe rammer for kommunikation og gensidigt kendte aftaler. Det er en af de vigtigste faktorer, når der skal sikres god forankring af samarbejdet, og at alle parter kender deres opgaver og roller.

Initiativer i Den Nationale Demenshandlingsplan 2025

I 2016 indgik regeringen og satspuljepartierne aftale om udmøntning af 470 mio. kr. i Den Nationale Demenshandlingsplan 2025. To af handlingsplanens 23 initiativer har fokus på det tværsektorielle samarbejde omkring demens.

Færre, tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder

Regionerne skal etablere tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder med henblik på at sikre kvaliteten i udredningen og behandlingen af mennesker med demens. I demenshandlingsplanen er der derfor afsat i alt 145 mio. kr. til reorganisering og etablering af udgående funktioner mv. samt et løft af udredningskapaciteten i perioden 2017-2019. Reorganiseringen skal gennemføres på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Læs anbefalingerne

Nationale anbefalinger til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb

I demenshandlingsplanen blev der afsat i alt 2 mio. kr. til at udarbejde anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens. Anbefalingerne bygger på en evaluering af de eksisterende regionale forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler på demensområdet. Målet med anbefalingerne er, at understøtte det samlede tværsektorielle og tværfaglige forløb fra diagnostik, udredning og behandling, til sundhedsfaglig pleje, rehabilitering og opfølgning. Herunder kommer anbefalinger for organisering, herunder rolle og ansvarsfordeling.

Læs evaluering af de regionale forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler for patienter med demens

Opdateret 25 APR 2019