xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Demens og antipsykotisk medicin

Demenshandlingsplanens tredje nationale mål er, at en forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens med 50 % frem mod udgangen af 2025.

Ved udgivelsen af Den nationale demenshandlingsplan i 2017 fik hver femte person med demens antipsykotisk medicin. I 2021 lå forbruget på samme niveau.

Her på siden finder du viden og værktøjer til arbejdet med at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin til mennesker med demens i ældreplejen.

Undgå antipsykotisk medicin til mennesker med demens

Som udgangspunkt skal mennesker med demens ikke have antipsykotisk medicin. Effekten af den antipsykotiske medicin til mennesker med demens er kun beskeden, og kan medføre alvorlige bivirkninger.  Medicinen kan nedsætte de kognitive evner hos mennesker med demens og svækker evnen til at kommunikere endnu mere. Det vanskeliggør samarbejdet og muligheden for at tilbyde den relevante pleje og omsorg.

Mennesker med en demenssygdom kan med tiden udvise uforståelig eller udfordrende adfærd, som kan skabe utryghed for borgeren selv, de pårørende, andre borgere og for medarbejdere.

Adfærdsmæssige og psykiske symptomer kan blandt andet skyldes somatisk sygdom som infektioner, smerter eller bivirkninger fra medicin. Adfærden kan også være udtryk for mistrivsel og uopfyldte basale fysiske eller psykologiske behov eller være en reaktion på uhensigtsmæssige omgivelser, pleje og omsorg.

Det er ofte muligt at undersøge og finde frem til de bagvedliggende årsager til borgerens adfærd og symptomer og på den baggrund igangsætte relevante indsatser, som kan fremme borgerens trivsel og velbefindende. Antipsykotisk medicin er ikke udviklet til at dæmpe uforståelig adfærd, og i stedet for antipsykotisk medicin, anbefaler Sundhedsstyrelsen ikke-medicinske tiltag som eksempelvis personcentreret omsorg og andre psykosociale indsatser, samt at mennesket sættes i centrum frem for sygdommen for at skabe størst mulig trivsel hos mennesker med demens.

Kun ved akut behov og i sjældne tilfælde kan det være nødvendigt med antipsykotisk medicin, for eksempel  hvis personen fremstår stærkt forpint af psykotiske symptomer, eller er til fare for sig selv og andre.

Sammen om at nedbringe antipsykotisk medicin til mennesker med demens

Det er en kompleks faglig opgave at nedbringebrugen af antipsykotisk medicin. Der er mange parter involveret i behandlings- og plejeopgaven, herunder almen praksis, regionale enheder (psykiatri, ældrepsykiatri, hospitalsafdelinger, udredningsafdelinger) og ældreplejen (plejehjem, hjemmeplejeenheder, midlertidige aflastningspladser, rehabiliteringspladser osv.).

Der er behov for at arbejde målrettet med at skabe fokus, fælles systematik, de rette kompetencer, klare arbejdsgange, tydelig ansvarsfordeling og en forbedret kvalitet i pleje og behandling af mennesker med demens.

Sundhedsstyrelsen arbejder løbende på at udvikle forskellige støttematerialer til samarbejdet på tværs, som vil være tilgængeligt her på siden, når det er færdigudviklet.

Opdateret 09 MAJ 2023