xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Gennemfør planen ved implementering af NKR

Bryd implementeringsplanen op i overskuelige delopgaver, som kan uddelegeres og gennemføres på det operative niveau.  En decentral tilgang skaber lokalt ejerskab til løsningerne. PDSA-modellen er en gennemprøvet metode til at afprøve konkrete implementeringstiltag i praksis.

For at sikre, at ændringerne får den ønskede effekt, kan det være en god ide at arbejde iterativt med afgrænsede ændringstiltag, f.eks. ved brug af PDSA-modellen der sikrer at der løbende sker læring og tilpasning på baggrund af en tæt vurdering af effekter. Modellen lægger op til, at der kan findes løsninger på de problemer, der opstår, når man gennemfører forandringer i komplekse systemer. Planen må derfor justeres efter behov.

Det er en faldgrube ved forandringsprocesser, at de implementeringsansvarlige beslutter løsningen og trækker den ned over organisationen. Lydhørhed og fleksibilitet øger chancen for, at implementeringen bliver en succes, uden at personalets eventuelle skepsis får lov til at underminere implementeringen. PDSA-modellens eksperimenterende tilgang tager brodden af personalets bekymring for at ændringen er en forringelse.

Inddrag derfor personalet – og også gerne patienterne – i at eksperimentere sig frem til den arbejdsgang, som passer bedst til den aktuelle NKR-anbefaling. Det kan resultere i følgende fordele:

  • god tilpasning af løsninger til lokale forhold,
  • ejerskab til løsninger og dermed øget efterlevelse,
  • mindre frustration hos personalet,
  • mindre tidsspilde.

Læs mere

PDSA-modellen skaber ejerskab gennem handlingsorienteret læring

PDSA-modellen (Plan-Do-Study-Act også kaldet forbedringsmodellen eller gennembrudsmodellen) er en metode til at indføre forandringer trinvist og rationelt. Modellen er generisk, indgår i Den Danske Kvalitetsmodel, og har vist sig at være effektiv til at forbedre kvaliteten i sundhedsvæsenet. PDSA-modellen har med god effekt været brugt i 90 år i industri- og servicevirksomheder og i 30 år i sundhedsvæsenet.

Kilde: Håndbog i kvalitetsforbedring

PDSA-modellen indeholder tre spørgsmål, der skal besvares, før PDSA-cyklussen kan anvendes. Arbejdet med at besvare disse spørgsmål indgår (på et overordnet niveau) i implementeringsmodellen:

Spørgsmål i PDSA-modellen

Trin i implementeringsmodellen

Hvad ønsker vi at opnå?

Fastsæt målsætning

Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring?

Etabler klinisk måling

Hvilke ændringer kan vi iværksætte for at skabe forbedringer?

Vælg implementeringstiltag baseret på en udført barriereanalyse

PDSA-modellen kan bruges både på et hovedprojekt og på de enkelte delprojekter, f.eks. udvikling af er tjekskema.

Grundlæggende er idéen i PDSA-modellen, at et ændringstiltag planlægges afprøvet i meget lille skala (for eksempel for kun 1 patient) for at lære af det første spæde forsøg. Herefter evaluerer man effekten, retter til og planlægger en ny ”runde” i lidt større skala. Se illustration i følgende figur.

Kilde: Center for Kvalitetsudvikling

Det er en fordel at bruge PDSA-modellen, når kompleksiteten i en forandringsopgave er stor. Når flere personalegrupper eller institutioner bliver berørt af en ændring, er der risiko for, at det første løsningsdesign overser vigtige aspekter der kan være barrierer for implementering..

Der findes flere uddybende beskrivelser af, hvordan PDSA-modellen kan understøtte implementering:

  • PDSA-cyklus som implementeringsredskab med særligt fokus på modellens anvendelse i implementeringsprojekter(Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland)
  • PDSA-modellen til kvalitetsforbedring med særligt fokus på det konkrete arbejde på hvert trin, herunder et PDSA-hjælpeskema, til at planlægge og dokumentere de enkelte trin (Kræftens Bekæmpelse, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Region Hovedstaden).

Udarbejd en overordnet handleplan for den nærmeste fremtid

Den overordnede implementeringsplan og milepælsplanen hjælper til at holde overblik over det samlede projekt. Det er dertil en støtte for projektledelsen at udarbejde en detaljeret handleplan for et passende tidsinterval vedrørende de aftalte aktiviteter for kommunikation, ændringer og målinger.

Den detaljerede handleplan indeholder som minimum alle aktiviteter frem til næste gang, projektgruppen samles. Perioden skal være lang nok til, at deltagerne kan nå at løse deres opgaver, men ikke længere end at gruppemedlemmerne kan overskue projektets videre udvikling. Handleplanen kan f.eks. have en tidshorisont der er detaljeret på 2 ugers sigt. Den er ikke detaljeret på længere sigt. Læs mere om handleplaner og se en skabelon.

Brug eksisterende mødefora til jævnlig uformel feedback på implementeringen

De løbende indikatormålinger er nødvendige. De er imidlertid ikke tilstrækkelige kilder til viden om implementeringens fremdrift. Projektgruppen skal også ”lytte på vandrørene” og efterspørge personalets oplevelser af de igangværende tiltag. Efterspørg feedback på NKR implementeringen ved personale møder, snak i kaffestuen, eller som smalltalk ved andre møder. Det oplagt at bruge de eksisterende mødefora f.eks. tavlemøder, konferencer etc.

Opdateret 22 MAJ 2019