xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sygdomsbyrden i Danmark

Sundhedsstyrelsen har i februar 2023 udgivet rapporterne 'Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer' og 'Sygdomsbyrden i Danmark – sygdomme'. Rapporterne er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed.

Formålet med rapporterne er at bidrage til et beslutningsgrundlag for prioritering, planlægning, forskning og uddannelse på sundhedsområdet. Rapporterne rummer viden om sundhedsudfordringer på befolkningsniveau, og giver et billede af, hvordan udvalgte sygdomme og risikofaktorer belaster samfundet, sundhedsvæsenet og borgerne mest.

Rapporternes metode

Sygdomsbyrderapporterne estimerer sygdomsbyrden for 9 udvalgte risikofaktorer og 15 udvalgte sygdomme.

Sygdomsbyrden opgøres i form af dødelighed, kontakter i sundhedsvæsenet, fravær fra arbejdsmarkedet samt samfundsøkonomiske konsekvenser ved omkostninger i sundhedsvæsenet og tabt produktion. Derudover er der set på den sociale ulighed for hver risikofaktor og sygdom ved at sammenligne, hvad byrden er for tre forskellige uddannelsesgrupper.

Rapporterne bygger på data fra de nationale sygdomsregistre fx landspatientregisteret og dødsårsagsregisteret og på befolkningsundersøgelsen Den Nationale Sundhedsprofil. 

Global Burden of Disease

Sygdomsbyrderapporterne tager afsæt i og bygger videre på metoderne i de internationale opgørelser Global Burden of Disease, som siden begyndelsen af 1990’erne har vist, hvad dødeligheden og funktionsnedsættelsen er ved centrale sygdomme, ulykker og risikofaktorer. De internationale opgørelser har til formål at vise internationale trends. 

De danske sygdomsbyrderapporter supplerer Global Burden of Disease med viden om flere byrdemål som fx indlæggelser, ambulante hospitalskontakter, kontakter i almen praksis, medicin, hjemmehjælp, langvarigt sygefravær og førtidspension.

Tidligere rapporter om sygdomsbyrden i Danmark

Sundhedsstyrelsen har tidligere udgivet rapporter om sygdomsbyrden i Danmark. Resultater i nuværende rapporter kan ikke direkte sammenlignes med resultater i tidligere rapporter, på grund af opdatering af metoden for opgørelse af sygdomsbyrderne.

Sygdomsbyrden i Danmark: Sygdomme (2015)

Sygdomsbyrden i Danmark: Risikofaktorer (2016)

Sygdomsbyrden i Danmark: Ulykker, selvskade og selvmord (2016)

De nationale sundhedsprofiler:

Danskernes sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2021 - Sundhedsstyrelsen

Opdateret 02 MAR 2023