xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Lige adgang til behandling i Den Nationale Diabeteshandlingsplan

Det fjerde pejlemærke i Den Nationale Diabeteshandlingsplan er, at der skabes mere sammenhængende forløb for diabetespatienter. Det kræver, at alle patienter med diabetes skal have adgang til behandling af samme høje kvalitet.

Diabetespatienter har kontakt med mange forskellige sundhedsprofessionelle, som alle spiller en rolle i behandlingsforløbet. Mange diabetespatienter oplever dog, at der ikke er tilstrækkelig koordination og samarbejde mellem forskellige aktører, og at deres forløb ikke hænger godt nok sammen.

Derfor skal sammenhængen i diabetesbehandlingen på tværs af sektorer og sundhedsprofessionelle styrkes. Det skal bl.a. bidrage til, at patienten henvises til de rette tilbud på det rette tidspunkt, og at kontrolbesøg m.m. samles på ét sted på én dag for at lette hverdagen for patienter med diabetes. Bevægelsen er et skridt på vejen til, at opgaver, der bliver varetaget på sygehusene, såsom behandling og kontrol af visse kroniske sygdomme, i højere grad varetages i almen praksis og kommuner – med rådgivning og støtte fra sygehusene.

Dette pejlemærke består af tre konkrete initiativer:

”Samme dag under samme tag”

Desværre oplever diabetespatienter, at deres behandlingsforløb ikke hænger godt nok sammen, og at der ikke er tilstrækkelig kommunikation mellem sundhedspersoner på tværs af region, kommune og almen praksis.

Derfor skal regioner, kommuner og almen praksis sikre en bedre sammenhæng på tværs af de sundhedsfaglige aktører, der indgår i behandlingsforløbet for diabetespatienter og sikre mere smidige forløb. Med overenskomstaftalen 2018 for almen praksis er parterne enige om at flytte en del af aktiviteten vedr. patienter med type 2-diabetes fra sygehusambulatorier til almen praksis. Behandlingen for hovedparten af type 2-diabetes patienter bliver dermed samlet hos den praktiserende læge.

Med dette initiativ blev der udarbejdet en erfaringsopsamling af eksisterende modeller for organisering af sammedagsundersøgelse og -opfølgning i regioner, kommuner og almen praksis ved det eksterne konsulentfirma DEFACTUM. På baggrund af erfaringsopsamlingen udarbejdede Sundhedsstyrelsen i samarbejde med relevante aktører, herunder Danske Regioner og KL, anbefalinger til organisering af sammedagsundersøgelser og opfølgning. Anbefalingerne blev formidlet til regioner, kommuner og almen praksis med henblik på udbredelse af virksomme modeller. 

Der blev afsat 1 mio. kr. til dette initiativ.

Al viden ét sted

I disse år foregår en væsentlig udvikling på diabetesområdet. Den sker bl.a. i kraft af etableringen af Steno diabetescentre i alle regioner og nye kommunale sundhedscentre. Samtidig udvikles der løbende ny teknologi og nye behandlingsmetoder. Det skaber behov for et samlet nationalt overblik, øget videndeling samt styrket samarbejde på tværs af indsatser og aktører.

Det er vigtigt, at alle relevante aktører i sundhedsvæsenet har adgang til både eksisterende viden, herunder ny evidens, så den nyeste viden bringes bedst og hurtigst muligt i spil til gavn for den enkelte diabetespatient. Det gælder ikke mindst indsatser inden for forebyggelse, rehabilitering og patientuddannelse, hvor tilbuddene varierer meget på tværs af landet.

Initiativets formål var at understøtte vidensdeling og formidling af viden om sygdomsmestring med særligt fokus på sårbare personer med diabetes. Sundhedsstyrelsen gik derfor sammen med aktørerne Diabetesforeningen, KL og Danske Regioner om at udvikle en ”vidensbro”, som kan fremme formidlingen af nyeste viden og best practice videre fra dem som har viden, til dem, der har brug for viden. 

Vidensbroen bygger på eksisterende institutioners indsatser og kompetencer, hvilket er afspejlet i projektets tre aktiviteter:

  • Afdækning af viden om sygdomsmestring med særligt fokus på særligt sårbare borgere med diabetes og denne målgruppes behov. 
  • Formidling af viden på en række tværfaglige og tværsektorielle temadage til sundhedsprofessionelle med fokus på, hvordan de bedst støtter socialt sårbare personer med diabetes i deres sygdomsmestring. Derudover blev kommunikationskanalerne også brugt til at formidle den indsamlede viden til sundhedsprofessionelle.
  • Formidling af viden til personer med diabetes(sårbare), hvori der blev udarbejdet en kortlægning af parternes forskellige kommunikationskanaler (hjemmesider, medlemsblade, konferencer, eksisterende projekter) og udarbejdet og formidlet kampagnemateriale om Helbredsprofilen, som laver film til personer med diabetes.  

Der blev i alt afsat 1,5 mio. kr. til initiativet. Her modtog Diabetesforeningen 600.000 kr., Danske Regioner 450.000 kr. og KL 450.000 kr. 

Styrket samarbejde og kvalitet på tværs af sektorer

Et tværsektorielt samarbejde om fælles patienter skal understøtte gensidig respekt og relationelt kendskab mellem aktørerne, foruden viden om hvilke opgaver der varetages andre steder i sundhedsvæsenet og andre aktørers vigtige rolle og indsatser til borgere med diabetes.

Med dette initiativ har regioner, kommuner og almen praksis udviklet og afprøvet modeller for et styrket tværsektorielt samarbejde om diabetespatienter.  

Sundhedsstyrelsen udmøntede puljemidler til tre tværsektorielle projekter, hvis modeller for et styrket tværsektorielt samarbejde tog udgangspunkt i data om den lokale diabetespopulation vedrørende behandling, sygdomme, risikofaktorer mm. Gennem fælles datadrevet kvalitetsudvikling var det formålet at kommuner, regioner og almen praksis skulle opnå viden om hvordan den tværsektorielle indsats skal tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. Ekstern evaluator VIVE har udarbejdet en evaluering.

Der blev afsat 10,2 mio. kr. til dette initiativ, heraf 9,5 mio. kr. til puljemidler, 0,5 mio. kr. til evaluering og 0,2 mio. kr. til administration.

Styrket tværsektorielt samarbejde om diabetespatienter

Udvikling af samarbejdsmodeller på tværs af sektorer for mennesker med type-2 diabetes

Opdateret 22 NOV 2022