xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Mobiltelefoner

En mobiltelefon er både en radiosender og -modtager, og sendestyrken afhænger af sendeforholdene.

Mand med mobiltelefon ved øret

Mobiltelefoner virker ved hjælp af radiobølger, som transmitteres via antenner på hustage og i mobilmaster. Radiobølger fra mobiltelefonen udsendes kun, når der overføres data, hvilket typisk sker under samtale, ved afsendelse af SMS-beskeder, eller når diverse apps sender og modtager data via nettet.

En mobiltelefon indstiller automatisk sendestyrken efter afstanden til nærmeste mast. Derfor vil en mobiltelefonsamtale i tog og andre transportmidler give højere eksponering end ellers. Det skyldes, at telefonen kortvarigt øger effekten, hver gang den søger efter ny mobilmast. Derudover bliver radiobølgerne afskærmet, når du befinder dig inde i et transportmiddel, hvilket øger kravet til sendestyrken.

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger om mobilbrug

Anti-strålingsprodukter

Flere firmaer sælger produkter til blandt andet mobiltelefoner, som de hævder nedsætter eksponeringen fra de radiobølger, som alle mobiltelefoner udsender. Produkterne kan være i form af covers, klistermærker, film eller ”dots”. Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke disse produkter, da der ikke kan konstateres en dokumenteret sammenhæng imellem nedsat eksponering for radiobølger fra mobiltelefoner og mindre risiko for sygdom.

Man skal endvidere være opmærksom på, hvordan produktets afskærmende effekt er dokumenteret, og om dokumentationen tager højde for mobiltelefonens dynamiske sendestyrke. Er testen blot udført med mobiltelefonen sat til maksimal sendestyrke, giver testen ikke et realistisk billede af den måde, en mobiltelefon normalt bliver brugt på.

Når en mobiltelefon pakkes ind i et materiale, der afskærmer radiobølgerne, vil telefonen som udgangspunkt opleve et dårligere signal mellem den og de nærmeste mobilmaster. Telefonen vil dermed skrue op for sendestyrken. Under visse omstændigheder kan produktet derfor have den effekt, at brugeren bliver udsat for et højere niveau af radiobølger fra telefonen, fordi telefonen automatisk skruer op for sendestyrken for at kompensere for afskærmningen – stik imod den lovede virkning.

Grænseværdier for mobiltelefoner

I EU opererer man med en SAR-grænseværdi på 2 W/kg.

Det betyder, at mobiltelefon-producenterne er forpligtede til at holde mobiltelefonens maksimale SAR-værdi under 2 W/kg, hvis mobiltelefonen skal markedsføres i et EU-land.

Hvad er SAR-værdi?

Radiobølgers påvirkning af kroppen angives med måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). 

SAR-værdi en for mobiltelefon er et vejledende mål for radiobølgernes påvirkning af brugeren. Jo lavere SAR-værdien er, desto mindre er påvirkningen fra mobiltelefonens radiobølger.

SAR-værdien angiver den øvre grænse for, hvor meget af energien, der optages i kroppen som varme, målt i watt per kilogram (W/kg). 

SAR er et mål for energiabsorptionen i et homogent fantom, og er en tilnærmelse til absorptionen i en menneskekrop. 

SAR-værdien måles, når telefonens sendestyrke er sat til maksimum. 

SAR-værdi i praksis

I praksis vil telefonens sendestyrke afhænge af sendeforholdene, herunder afstanden til nærmeste mobilmast, og vil derfor typisk være væsentligt lavere end det maksimale.

Producenter bør angive SAR-værdien ved så kort afstand som muligt imellem telefonen og kroppen.

I nogen tilfælde har SAR-værdien dog været angivet i en afstand på op til 25 millimeter fra kroppen. Dette kan medføre, at påvirkningen fra en mobiltelefon presset ind mod øret eller en smartphone siddende i bukselommen kan overskride den angivne SAR-værdi.

I mobiltelefonens produktinformation kan du finde oplysninger om SAR-værdien. Du kan også finde vejledende sammenligninger fra Tyskland og Frankrig af forskellige mobiltelefoners SAR-værdi.

 

Tysk oversigt over SAR-værdier: SAR Search, BfS Bundesamt für Strahlenschutz

 

Franske målinger af SAR-værdier: DAS téléphonie mobile, ANFR Agence Nationale des Fréquences

Opdateret 14 MAR 2024