xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Revision af pakkeforløb for kræft

Sundhedsstyrelsen har løbende revideret pakkeforløb for kræft. Senest har Kræftplan IV peget på et behov for at revidere udvalgte pakkeforløb, hvor der har været en faglig udvikling, som har krævet justeringer.

De overordnede rammer for den seneste revision er beskrevet i Udmøntningsaftalen for Kræftplan IV, som blev indgået i samarbejdet mellem Regeringen, Danske Regioner og KL.

Pakkeforløb for brystkræft og lungekræft blev revideret som de første i 2017 med henblik på at afprøve og tilpasse en generisk model for revisionen af pakkeforløb for kræft. Denne model har dannet ramme for revision af de resterende udvalgte pakkeforløb, hvilket fortsætter til og med 2022.

Revisionen har medført en række større ændringer i pakkeforløb for kræft:

Kræftpakkeforløb og opfølgningsprogram samles i ét dokument

Med revisionen er beskrivelser for udredning, behandling og opfølgningsforløb samlet i ét dokument: Kræftpakkeforløb for fagfolk. De reviderede pakkeforløb for kræft sætter fokus på håndtering af behov for rehabilitering, genoptræning og palliation i hele patientforløbet samt fokus på håndtering af senfølger. 

Kommunernes og almen praksis’ rolle præciseret i et samlet patientforløb

De reviderede pakkeforløb for kræft har en mere tydelig beskrivelse af de kommunale indsatser og af almen praksis’ rolle i både udredning, behandling og opfølgning. Formålet har været at skabe rammer for bedre sammenhæng i patienternes forløb fra opsporing af kræft til bedre henvisning til opfølgende indsatser, herunder samarbejdet med almen praksis og kommune. Indgangsdokumenterne med kriterier for indgang til de specifikke kræftpakkeforløb er ligeledes blevet opdateret.

Henvisning til de kliniske retningslinjer

De reviderede pakkeforløb for kræft henviser i højere grad end tidligere til de landsdækkende kliniske retningslinjer udarbejdet af de kræftspecifikke Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG). Formålet med dette er at sikre, at pakkeforløbenes faglige indhold altid bygger på den mest opdaterede faglige viden, som beskrevet i de kliniske retningslinjer.

Opdateret 12 JUN 2024