xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Indberetningspligter i forbindelse med behandling for stofmisbrug

I forbindelse med behandling af stofmisbrug har de relevante myndigheder, fagfolk eller behandlingsinstitutioner en række indberetningspligter.

Indberetninger om behandling for stofmisbrug samles Stofmisbrugsdatabasen (SMDB). SMDB er en fælles indberetningsløsning for en række registre for behandling af personer med et stofmisbrug i Danmark (SIB og Kvalhep, VBGS og DanRIS). De enkelte registre er selvstændige, og der er således alene tale om en administrativt fælles indberetningsløsning til brug for forskellige myndigheder – herunder til Sundhedsstyrelsen.

Stofmisbrugsdatabasen (Danmarks Statistik)

Indberetninger

Indberetning af stofmisbrugere indskrevet i behandling (SIB)

Fra 1996 har de daværende amter og behandlingsinstitutioner indberettet oplysninger til Sundhedsstyrelsen om klienter ved indskrivning i stofbehandling til Register over stofmisbrugere i behandling (SIB). I forbindelse med Strukturreformen i 2007 overgik den månedlige registrering af brugen af opioider i behandling af stofmisbrugere (i medfør af autorisationslovens § 19 også til SIB. Med Strukturreformen overtog de nye kommuner både behandlings- som indberetningsansvaret på stofområdet fra amterne. I 2012 overgik ansvaret for SIB-registret til Sundhedsdatastyrelsen.

I dag skal alle kommuner indberette oplysninger til SIB om klienter ved indskrivning i stofbehandling. Der indberettes blandt andet, hvilke stoffer der tages, hvordan de indtages, risikoadfærd og alder, geografisk herkomst, socialøkonomiske karakteristika, behandlingstype og -omfang. I SIB ligger også forpligtelsen til at indberette om den lægefaglige substitutionsbehandling, så der kan følges med i omfanget af personer i substitutionsbehandling i Danmark, samt type af substitutionsstof.

Analyser af registreringen foretages i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen, der offentliggøres årligt i Sundhedsstyrelsens narkotikaårsrapport Narkotikasituationen i Danmark.

Overvågning af narkotikasituationen

Indberetning af opioid substitutionsbehandling

Læger i kommunen, der er ansvarlige for opioid substitutionsbehandling af personer for stofmisbrug, skal afgive månedlige indberetninger herom til Stofmisbrugsdatabasen (SMDB).

Indberetningerne skal også omfatte de personer, hvis behandling er delegeret til andre læger. Indberetningen afgives inden den 20. i en måned og omfatter oplysning på de personer, som har fået ordineret opioider i den foregående måned som led i behandling af deres stofmisbrug. Det gælder for patienter, der er ny-indskrevne eller har fået ændret deres præparat i den foregående måned.

Indberetningen skal indeholde patientens cpr-nummer, præparatet samt den ordinerende læges autorisations-ID.

Den lægelige indberetningsforpligtelse varetages gennem den kommunale indberetning til SMDB’s register over stofmisbrugere i behandling (SIB). Hvis behandlingen delegeres til andre læger, er det den læge, der er ansvarlig for delegationen, der har indberetningspligten. Indberetningspligten kan delegeres til medhjælp, men det er lægens pligt at sikre, at oplysningerne er korrekte og opdaterede. Hvis lægen selv indberetter eller hvis lægen ønsker at kontrollere de af oplysninger, som medhjælpen indberetter, er det nødvendigt, at lægen selv har adgang til SIB.

Bekendtgørelse om lægers indberetning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler som led i stofmisbrugsbehandling

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt virksomhed)

Bekendtgørelse om lægers indberetning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler som led i stofmisbrugsbehandling

Indberetning af heroin og injicerbar metadon

Ved behandling med injicerbar diaectylmorphin (heroin) eller injicerbar metadon foretages indberetning til Sundhedsdatastyrelsens database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen).

Indberetning af data til IHM-databasen finder sted ved iværksættelse af behandlingen samt herefter løbende hvert halve år. Databasen omfatter spørgsmål om stofmisbrug, risikoadfærd, forekomst af misbrugsrelaterede fysiske og psykiske sygdomme, selvvurderet helbredsopfattelse samt spørgsmål om social belastning og kriminalitet.

Data kan printes ud og indgå i patientens journal, og kan på den måde danne grundlag for den kontinuerlige vurdering af behandlingen. I forbindelse med indberetningen genereres automatisk scores på baggrund af indtastede data.

De indberettede data indgår i et register i Sundhedsstyrelsen efter de forskrifter, der gælder for opbevaring af fortrolige oplysninger og anvendes til en national evaluering af behandlingsformen.

Indberetning af af injicerbar heroin og metadon

Vejledning om ordination af diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed

Bekendtgørelse om ordination af heroin som led i lægelig behandling af personer for stofmisbrug

Kvalitetssikring af stofmisbrugsbehandling og forebyggelse af hepatitis C (KVALHEP)

Sundhedsstyrelsen udsendte i 2007 en national handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere, der indebar, at kommunerne skal gennemføre en række forebyggende foranstaltninger mod virussygdomme. Siden 2011 har kommunerne i den forbindelse skullet indberette deres aktiviteter på området gennem et udarbejdet indtastningsskema, kaldet KVALHEP.

Kommunerne er samlet blevet kompenseret med 5,6 mio. kr. årligt fra 2007 og 8,7 mio. kr. årligt fra 2011 som permanent bevilling til den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C samt til kvalitetssikringen af den lægelige stofmisbrugsbehandling.

Indberetningen skal foretages for alle nyindskrevne patienter i kommunal stofmisbrugsbehandling, som har fået iværksat substitutionsbehandling og/eller har haft risikoadfærd. Indberetningen omfatter spørgsmål om lægelige kerneydelser foretaget indenfor de første 12 måneder efter indskrivningstidspunktet. Kommunerne vil automatisk via den sædvanlige indberetning til SIB (Sundhedsstyrelsens register over stofmisbrugere i behandling) blive gjort opmærksom, på hvilke patienter, der skal indberettes.

Skemaet kan udfyldes løbende og skal indberettes i den endelige form senest efter 12 måneders indskrivning eller ved udskrivning. Skemaet omhandler i alt 18 hovedspørgsmål. Er en person både i substitutionsbehandling og har haft risikoadfærd på indskrivningstidspunktet skal alle spørgsmål besvares. Er personen ikke i substitutionsbehandling, men har haft risikoadfærd på indskrivningstidspunktet, skal kun spørgsmål 11 – 18 besvares, spørgsmål 1 – 10 springes således over.

Indberetningen skal foretages af en læge, men kan under ansvar delegeres til medhjælp.

Indberetning, manual og vejledning (Danmarks Statistik)

National handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere, 2007

Indberetning af lægesamtaler, tidsfrist for behandling og frit valg

Oplysninger om lægesamtaler og om frit valg af behandlingssted skal indberettes til ”Register over stofmisbrugere i behandling” (SIB) via SMDB. Indberetning om lægesamtaler skal ske senest en måned efter, at lægesamtalen har fundet sted. Indberetning om tidspunkt for lægelig stofbrugsbehandling skal ske senest en måned efter, at behandlingen er iværksat.

Ligesom indberetning om frit valg skal ske senest en måned efter, at frit valg er benyttet:

Bekendtgørelse om kommunernes indberetning til Sundhedsdatastyrelsen om lægesamtaler i forbindelse med stofmisbrugsbehandling, lægelig stofmisbrugsbehandling og frit valg i forbindelse med lægelig stofmisbrugsbehandling

Opdateret 08 MAJ 2019