xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sådan udarbejdes NKA

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske anbefalinger (NKA) udarbejdes af sundhedsfaglige arbejdsgrupper og følger en særligt udviklet model med tidsplan, metode og proces.

En NKR (National klinisk retningslinje) udarbejdes af en sundhedsfaglig arbejdsgruppe bestående af 5-10 medlemmer, som udpeges af relevante faglige videnskabelige selskaber. Desuden nedsættes en referencegruppe for hver NKR, hvis medlemmer er udpeget af regioner, kommuner, patientforeninger og andre relevante interessenter på området.

Indholdet i en national klinisk anbefaling tager afsæt i en velafgrænset klinisk problemstilling (’punktnedslag i patientforløbet’). Den kliniske problemstilling er prioriteret af Sundhedsstyrelsen som et område, hvor det er vigtigt at få afklaret evidensgrundlaget og udarbejdet nationale anbefalinger.

Metode

En NKR indeholder 8-10 udvalgte og velafgrænsede kliniske problemstillinger. En NKA er typisk begrænset til 1-2 kliniske problemstillinger. For hver af disse opstilles der et såkaldt fokuseret spørgsmål, som kan danne baggrund for en systematisk litteraturgennemgang og evidensvurdering. Et fokuseret spørgsmål kan fx være: Hvad er effekten af træning overfor kirurgi ved skulderlidelser? Eller: Skal der rutinemæssigt anvendes antibiotika ved kirurgi for grå stær?

For hvert fokuseret spørgsmål laves en systematisk litteratursøgning, hvorefter den udvalgte litteratur evidensvurderes. På baggrund af evidensvurderingerne udarbejdes anbefalinger for hver af de udvalgte kliniske problemstillinger. Sundhedsstyrelsen bruger GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation), der er et internationalt brugt systematisk og transparent system, til at vurdere kvaliteten af evidens og til at give anbefalinger.

De fokuserede spørgsmål, evidensvurderinger samt anbefalinger samles i en rapport,der sendes i peer-review hos to eksperter på området samt i bred offentlig høring.

Læs mere om metode og organisation bag NKA

Model for udarbejdelse

Sundhedsstyrelsen har fastlagt en model for udarbejdelse af NKA. Modellen indeholder en metodehåndbog, en generisk tidsplan, retningslinjer for søgning og vurdering af litteratur samt vejledninger til anvendelse af de udvalgte metodiske redskaber til evidensarbejdet.

Opdateret 29 NOV 2022