xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Specialtandpleje

Kommunerne skal tilbyde specialiseret tandpleje (specialtandpleje) til borgere, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, og som har en sindslidelse, er udviklingshæmmet, eller har cerebral parese, autisme eller sklerose og som har betydelig og varig nedsat funktionsevne, og derfor ikke kan benytte børne- og ungdomstandplejen, tandpleje i privat praksis eller omsorgstandplejen.

Fælles for målgruppen er borgere med behov for omfattende sygepleje- eller pædagogisk bistand. 

Borgere som er indlagt på psykiatrisk hospital, tilknyttet distriktspsykiatrisk ordning, har ophold i kommunale eller regionale boformer efter serviceloven eller i kommunale eller regionale almene ældreboliger efter lov om almene boliger m.v. kan henvises direkte til specialtandpleje. Denne direkte henvisningsmulighed sikrer blandt andet, at borgere, der er tilknyttet de ovenfor nævnte boformer, har en direkte adgang til tandbehandling af akut karakter i specialtandplejen.

Børne- og ungdomstandplejen kan også henvise direkte til specialtandplejen. Specialtandplejen foretager efterfølgende en tandlægefaglig visitation til specialtandpleje af, hvorvidt borgerens tandpleje kan foretages i omsorgstandplejen eller praksistandplejen, eller om borgeren skal visiteres ind i specialtandplejen.

Bopælskommunen kan vælge at etablere behandlingstilbud på egne klinikker eller at overlade udførelsen af specialtandplejeopgaven til andre kommuner, regioner eller private klinikker.

Sundhedsstyrelsens vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje angiver principperne for indhold og organisering af specialtandplejen.

Bopælskommunen kan opkræve en egenbetaling af borgere der er visiteret til specialtandpleje. Egenbetalingen prisreguleres hvert år og udgør i 2023 max 2130 kr.

Statistik vedrørende omsorgstandpleje

Kommunerne indberetter hvert år statistik om specialtandpleje til Danmarks Statistik.

Gå til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om tandpleje

 

Vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje

Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje (15 MAJ 2023)

Kommunerne varetager via den kommunale tandpleje en række vigtige opgaver for at fremme af tandsundheden i Danmark.

Denne vejledning vedrører omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje. Den kommunale tandpleje består af børne- og ungdomstandpleje, der er målrettet alle børn og unge under 22 år (født efter 31. december 2003), omsorgstandpleje, der ydes til borgere, som, grundet nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud, samt specialtandpleje, der er et specialiseret tilbud målrettet personer med sindslidelse, udviklingshæmning m.v. der ikke kan benytte de almindelige tilbud i den kommunale tandpleje og praksistandplejen. Yder mere består den kommunale tandpleje af socialtandpleje, der er et vederlagsfrit tilbud målrettet borgere med særlige sociale problemer, som ikke kan benytte de øvrige tandplejetilbud i omsorgs- og specialtandplejen og i praksistandplejen. Endelig har kommunen ansvar for administration af tilskud til tandpleje efter sundhedslovens § 135, der ved rører økonomisk støtte fra kommunen til tandproteser som følge af ulykkesbetingede skader og skader som følge af epileptisk anfald. De lovmæssige rammer for den kommunale tandpleje er fastsat i medfør af sundhedsloven og bekendtgørelse om tandpleje (tandplejebekendtgørelsen). I henhold til tandplejebekendtgørelsen (§ 34) fastsætter Sundhedsstyrelsen retningslinjer for omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje. Nærværende vejledning har til formål at fastsætte retningslinjer for omfanget af og kravene til de kommunale tandplejetilbud og tilskudsordning. Vejledningen skal betragtes som en række faglige og administrative bidrag vedrørende udførelsen af de aktiviteter, der er omfattet af loven. 

 

Nærværende vejledning har til formål at opdatere kapitler vedrørende børne- og ung domstandplejen i henhold ændringer af sundhedsloven og bekendtgørelse om tandpleje vedtaget af Folketinget med henblik på at udmønte finanslovsaftalen for 2022 om gratis tandpleje til unge 18-21 år. Vejledningen er opdateret i forhold til: 

 

• Udvidelse af målgruppen for børne- og ungdomstandpleje i kommunens eget til bud samt ved frit valg i privat praksis og frit valg af anden kommunes klinik. 

• Udvidet anvendelse af praktiserende tandplejere ved kommunens organisering af børne- og ungdomstandplejen 

• Udvidet anvendelse af praktiserende tandplejere ved børn og unges frit valg af privat praksis 

• Præcisering af regler vedr. kommunens godkendelse af behandlingstilbud i privat praksis 

• Indførelse af regler vedr. kommunens mulighed for at foretage visitation til tandregulering og andre kostbare behandlingsydelser i privat praksis 

 

Vejledningen træder i kraft den 15. maj 2023 og erstatter Sundhedsstyrelsens Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje fra 2020 (VEJ nr. 9660 af 29/09/2020).

 

Cirkulæreskrivelse om regulering for 2023 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven

 

NKR for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen

Formålet med retningslinjen er at vejlede tandlæger og tandplejere i at tilrettelægge diagnostiske undersøgelser efter individuelt behov på baggrund af en vurdering af patientens aktuelle sygdomsniveau og risikoprofil.

Retningslinjen har særlig fokus på de to store tandsygdomme caries og marginal parodontitis. Det er de tandsygdomme, der primært bliver undersøgt for ved den almindelige diagnostiske undersøgelse.

Retningslinjen er primært målrettet tandlæger og tandplejere, der arbejder i den kommunale tandpleje og i privat praksis. Endelig er retningslinjen rettet mod myndigheder, planlæggere og ledere i regioner og kommuner i relation til tandplejen, som har ansvaret for at sikre befolkningsgrupper diagnostiske undersøgelser af høj kvalitet efter individuelt behov.

Sundhedsstyrelsen har vurderet at den kliniske retningslinje er gældende.  

 

Vejledning om anvendelse af tandfyldningsmaterialer

Denne vejledning præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed som tandlæger i medfør af autorisationsloven nr. 990 af 18. august 2017 § 17 skal udvise i deres virke ved anvendelse af plastmateriale, glasionomer eller sølvamalgam som fyldningsmateriale i tænder.

 
Opdateret 19 JAN 2023