xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kræftplan V

Sundhedsstyrelsen er sammen med regioner, kommuner, patientorganisationer og fagfolk i gang med at udarbejde et fagligt oplæg til den kommende Kræftplan V. Det faglige oplæg skal foreligge efteråret 2024.

Der er sket markante forbedringer på kræftområdet i Danmark de seneste tyve år. Blandt andet takket være den faglige udvikling inden for undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering samt de fire tidligere nationale kræftplaner, der har skabt nogle gode rammer. 

Flere mennesker overlever kræft og dermed bliver der også flere ældre, som lever med kræft og følger heraf. For manges vedkommende er kræft én sygdom blandt flere kroniske sygdomme. Denne udvikling vil fortsætte. Den hjælpes på vej af stadig bedre muligheder for at behandle og støtte op teknologisk, men arbejdsstyrken vokser ikke i samme takt, som der bliver flere ældre. 

Der er derfor behov for at fremtidssikre kræftområdet, så der også i fremtiden er en tidssvarende og veludviklet kræftbehandling. 

Sundhedsstyrelsen er sammen med regioner, kommuner, patientorganisationer og fagfolk i gang med at udarbejde et fagligt oplæg til den kommende Kræftplan V, der er politisk ønsket.

Sundhedsstyrelsen vil med det faglige oplæg til Kræftplan V se nærmere på, hvordan morgendagens sundhedsvæsen kan møde befolkningens behov på gode, relevante måder i de forskellige dele af patientforløbene.

Kommissorium Kræftplan V

Proces og organisering

Arbejdet med det faglige oplæg er tilrettelagt i tre faser:

 • Fase 1. Fastlæggelse af undersøgelsesområdet og udfordringsbilledet (december 2023 - januar 2024)
 • Fase 2. Etablering af vidensgrundlag og mulige initiativer (februar 2024 - maj 2024)
 • Fase 3. Udarbejdelse af samlet fagligt oplæg (maj 2024 - oktober 2024)

Følgegruppe

Kommissorium for følgegruppen til Kræftplan V

Sundhedsstyrelsen har nedsat en følgegruppe til arbejdet med det faglige oplæg. Følgegruppen mødes fire gange i processen.

Det første møde i følgegruppen blev afholdt den 30. januar 2024 som startskuddet for arbejdet. Det faglige oplæg skal foreligge til efteråret 2024.

Referat fra 1. møde i følgegruppe for fagligt oplæg til Kræftplan V (30. januar 2024)

Referat fra 2. møde i følgegruppe for fagligt oplæg til Kræftplan V (3. april 2024)

Møder

 • 1. møde: 30. januar 2024
 • 2. møde: 3. april 2024 - formål: kvalificering af vidensgrundlag og konturerne af ønskede fremtidige udviklinger
 • 3. møde: 6. juni 2024 - formål: kvalificering af vidensgrundlag og mulige initiativer
 • 4. møde: 28. august 2024 - formål: kvalificering af udkast til samlet rapport om det faglig oplæg til Kræftplan V

Mellem møderne i følgegruppen vil Sundhedsstyrelsen etablere et vidensgrundlag til beskrivelse af udfordringsbilledet og forslag til mulige initiativer til fremtidssikring af kræftområdet. Det gør Sundhedsstyrelsen i løbet af foråret 2024 ved at række ud til videnspersoner i faglige miljøer, driftsorganisationer, foreninger mv. ved afholdelse af møder, workshops og lignende, som kan bidrage med viden om patientforløbet og tværgående temaer.

Sundhedsstyrelsen vil blandt andet holde møder med videnspersoner fra:

 • Patientforeninger, herunder Kræftens Bekæmpelse og Senfølgeforeningen 
 • Faglige selskaber, der repræsenterer henholdsvis læger, herunder alment praktiserende læger, sygeplejersker, sundheds- og omsorgsmedarbejdere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer,  diætister, socialrådgivere m.fl.  
 • Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG)
 • Fagforeninger og interesseorganisationer, fx Danske Regioner, KL, FOA m.fl. 
 • Forskningsenheder og videnscentre, fx Videnscenter for Rehabilitering og Palliation (REPHA), Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS)
 • Miljøer med viden om teknologiske og digitale løsninger, herunder kunstig intelligens
 • Miljøer med viden om personlig medicin og avancerede terapier 
 • Kvalitetsenheder i regioner, kommuner og almen praksis, fx Kvalitet i Almen Praksis (KiAP)
 • Senfølgeklinikker og centre (kommunalt og regionalt)
 • Diagnostiske enheder og netværk
 • Regionale patientvejledere 
 • Danish Comprehensive Cancer Groups (DCCC)
 • Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP)

Desuden inddrages Sundhedsstyrelsens eksisterende fora, fx Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet, Udvalg for Kræft og Rådgivende Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer.

Skriftligt input til det faglige oplæg kan fremsendes til sstprim@sst.dk

Regeringen har med ’Ny sundhedspakke’ (maj 2023) afsat en samlet ramme på 600 mio. kr. årligt fra og med 2025 til Kræftplan V. Heraf afsættes midler til et pilotstudie af et nationalt screeningsprogram for lungekræft, til en ny patientrådgivning for patienter med livstruende sygdomme og en specialenhed for behandling af livstruende sygdomme, samt 100 mio. kr. årligt fra 2025 og frem, til at udvide sundhedslovens §166-ordning, så flere kræftpatienter og andre patientgrupper med betydelige tandproblemer kan få tilskud til deres tandbehandling.
Opdateret 16 MAJ 2024