xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Strategisk afsæt og ophæng

Omsorg og nærvær i ældreplejen er ofte en ud af mange andre prioriterede dagsordener i kommunerne. Hvordan kan der løbende skabes det rette fokus, prioritering og handlekraft i organisationen og i samspil med omverdenen for at lykkes?

Af Nanna Hebsgaard & Thomas Gedde Højland, henholdsvis partner & direktør i Resonans, der faciliterer netværket mellem projekterne i puljen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen

I puljen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen arbejder 30 projekter på at skabe nye forandringer til gavn for borgerne. Det kræver det rette afsæt og mandat. Tre projektledere udtaler:

  • ”Der kommer mange forstyrrelser til projektet og andre opgaver der står i vejen.”
  • ”Det kan være en udfordring at fastholde det rette fokus i projektet pga. konkurrerende dagsordner og ideer fra forskellige aktører.”
  • ”Det kan være en udfordring at lede udad mod eksterne samarbejdspartnere som har et helt andet sprog end kommunens.”

Ledelsen kan være et værn mod uhensigtsmæssige forstyrrelser og nøglen til at få arbejdsrum

Det kan være en udfordring at have fokus på det centrale i projektet pga. konkurrerende dagsordner i organisationen og modstridende interesser fra forskellige eksterne samarbejdspartnere og aktører. Ofte kan man som projektleder opleve at være ”alene hjemme” ift. at holde fokus på projektets formål, og det kan være svært at få ørenlyd internt i organisationen når der er behov for ændringer, nye tiltag eller blot prioriteret tid til at mødes. Det er vigtigt at aktivere ledelsen som ambassadører for projektet, så de på tværs i organisationen kan hjælpe med at bane vejen for ressourcer, ideer og medspil. Her kan et fokus på fortællinger og videreformidling af centrale budskaber fra projektet være et af flere redskaber.

Skab fortællinger som ledelsen kan viderefortælle

Vær optaget af løbende fortællinger fra projektet om formål, aktiviteter og fremgang og klæd jeres leder/chef på, så de kan formidle budskaber og fortællinger til andre i enkle og levende formater.

Træk visionskortet

Ofte kan det blive nødvendigt at se på projektets strategiske ophæng, hvis der løbende skal mobiliseres interne og/eller eksterne ressourcer og når projektet løbende skal prioriteres i organisationen. Det kan være nødvendigt at trække visionskortet i forhold til at skabe ledelsesopmærksomhed og opbakning til løbende at kunne eksperimentere med nye veje til øget omsorg og nærvær i hverdagen. Det kan fx være i forhold til at afprøve nye formater for inddragelse af pårørende i kerneopgaven, nye måder at dokumentere og samarbejde på og/eller nye digitale løsninger. Ved at koble projekterne direkte til kommunens vision og overordnede strategi bliver det tydeligere hvorfor I afprøver forskellige tiltag i projekterne.

Tag entur op og ned ad stien for at skabe sammenhæng

Det er ikke alle, der har overblik over sammenhængene og koblingerne ift. projektet. Det kan være nyttigt af og til at formidle på hvilken måde aktiviteterne i projektet hænger sammen med strategiske indsatser og visioner - og omvendt hvordan visionerne og strategiske indsatser er tæt koblet med de daglige aktiviteter og eksperimenter i projektet.

Løbende dialogmøder med de centrale parter i projektet

Det er vigtigt at opbygge, benytte og fastholde en god infrastruktur i projektet i form af mødefora hvor projektets centrale parter løbende mødes for at drøfte projektet og afstemme projektets afsæt, rammer, vilkår, udfordringer og målsætninger. Samspillet, eller mangel på samspil, med topledelsen, ledelsen, styregruppe, advisory board etc. kan være vigtigt for om projektet forløber jf. tidsplanen og når de opstillede ambitioner og målsætninger. Ud over styregruppemøder og løbende projektledelsesmøder kan det være relevant at skabe en række stormøder hvor alle de parter der berøres af projektet mødes for at drøfte målsætninger, udfordringer, fremgang mv. Sådanne møder giver ofte en uvurderlig indsigt i projektet for fx styregruppe, ledelse og advisory board som forudsætning for at understøtte det bedst muligt.

Skabmødefora hvor beslutninger kan træffes hurtigt og fleksibelt

Sørg for at få skabt den nødvendige infrastruktur i projektet, hvor de centrale parter i projektet kan få den nødvendige indsigt og dialog med hinanden. Få tidligt afstemt formålet med de forskellige fora og hvilke mandater de har.

Spørgsmål ift. strategisk afsæt og ophæng

gode råd

  1. Hvordan kan I bruge ledelsessystemet til at sikre, at der er fremdrift i jeres projekter?
  2. Hvilke strategiske koblinger er der i projektet? Hvordan kan de styrkes?
  3. Hvordan bruger i forskelligt sprog alt efter om I leder opad eller i dialog med driften?
  4. Hvordan er politikere og direktion tænkt ind i projektet? Hvordan er de klædt på til at være projektambassadører?
Opdateret 17 APR 2023