xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Ernæring

Tavler og plancher minder plejepersonale om at veje borgere i Aarhus Kommune

Plejecentre og hjemmeplejeenheder i Aarhus Kommune har udviklet en række enkle visualiseringsredskaber til at understøtte systematisk vejning af borgere. På tværs af enhederne oplever plejepersonalet, at redskaberne understøtter dem i at tage ansvar for at veje borgerne.

Opdateret 02 JUL 2021

En række visualiseringsredskaber er blevet udviklet for at styrke en systematisk og ensartet vejning af borgerne på plejecentre og i hjemmeplejeenheder i Aarhus Kommune. Systematiske og ensartede vejninger er vigtigt i forhold til at forebygge en forværret ernæringstilstand hos borgeren.

Redskaberne er udviklet uafhængigt af hinanden, men de deler alle formålet om at motivere plejepersonale til at ensarte vejningerne og opspore uplanlagt vægttab. Redskaberne synliggør procedurer for vejning og skaber klarhed over, hvorvidt borgeren er blevet vejet. Hvis det er relevant, bliver der også udført en ernæringsvurdering. Redskaberne præsenterer data på en visuel og attraktiv måde for plejepersonalet, fx i form af tavler, plancher og plakater med vigtig information om borgernes vægt og vejning. I alle tilfælde er redskaberne placeret centralt og synligt – det kan være i personalestuen, kontorlokaler eller centrale mødelokaler for at sikre let tilgængelighed.

Læs om de tre konkrete visualiseringsredskaber i boksen herunder.

Borgertavler bliver udvidet og skaber struktur for tavlemøder

 

På to plejecentre og i en hjemmeplejeenhed er borgertavler - som er en oversigt over borgerne - udvidet for at skabe plads til at notere, om borgerne er vejet, og hvorvidt der på baggrund af vejningen er gennemført en ernæringsvurdering og igangsæt en ernæringsfaglig indsats. 

 

Plejecentrene og hjemmeplejen har forskellige tilgange: Plejecentrene tilføjer en ekstra kolonne, mens hjemmeplejen bruger magneter i forskellige farver til at illustrere, om en borger er vejet. Tavlerne danner struktur for tavlemøder (også kaldt triagemøder), der bliver afholdt med forskellig hyppighed og varighed – det kan for eksempel være et dagligt møde på 30 minutter eller et ugentligt på en time. På møderne bliver borgerne systematisk gennemgået i plenum med et bredt fokus, herunder blandt andet et fokus på den enkelte borgers vægt og ernæringstilstand.

 

Se skabelon for tavle

 

Plancher visualiserer data

Hjemmeplejen Fuglebakken har udarbejdet en planche med en enkel graf, der tydeliggør udviklingen i antallet af vejninger på månedsbasis på tværs af plejepersonalet. Planchen er et stykke karton, mens grafen er lavet med håndtegnede stjerner. Efter hver måned bliver vejningerne på tavlen eller i omsorgssystemet talt op af en udvalgt person fra plejepersonalet, som sætter en ny stjerne op, der viser antallet af vejninger, og tegner grafen. På den måde kan alle følge med i, om de foretager de vejninger, de skal, eller om der er plads til forbedring. Planchen bliver anvendt i det daglige til at gøre status over, hvordan det går med at tilbyde og gennemføre vejning af borgerne.

 

Se et eksempel på en planche

 

Plakat bidrager til ensartet vejeprocedure

Plejecenteret Demenscentrum i Aarhus Kommune anvender en plakat, der trinvis beskriver vejning, vurdering af vægttab og handlemuligheder ved opsporing af beboere med uplanlagt vægttab. Tanken er, at plakaten synliggør arbejdsgangen, så plejepersonalet kan anvende plakaten til at orientere sig i vejeprocessen, når borgeren skal vejes. På den måde ensartes tilgangen og vejemetoden fra gang til gang, hvor særligt punktformen gør det overskueligt. Plakaten giver desuden anledning til flere sparringsmomenter mellem plejepersonale og diætist.

 

Se plakaten

 

Den kan printes i A4 eller A5 og hænges op eller printes i mindre versioner, så plejepersonalet kan medbringe den i lommen.

 

Udvikling og implementering af de simple visuelle redskaber

De tre redskaber er udviklet som led i projektet ’I Sikre Hænder’, hvor tre lokale arbejdsgrupper – én til hvert redskab - har haft ansvar for at udvikle og implementere redskabet. Arbejdsgrupperne har bestået af 4-5 forskellige centrale medarbejdere som fx ledere, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, ernæringsfaglige konsulenter, diætister og kvalitets- og udviklingskonsulenter. 

Ifølge plejepersonalet er der væsentlig forskel på at gennemføre vejning af borgere, der modtager hjemmepleje og borgere på plejecentre og dermed på, hvor hurtigt det kan implementeres. Vejning af borgere med hjemmepleje kræver som regel mere forklaring og motivation end plejecenterbeboerne. Derfor kan man i mødet med en hjemmeboende borger med fordel anvende pjecer om, hvorfor de bliver vejet. Læs om hvordan bl.a. Aarhus Kommune har lavet en pjece, der kan understøtte dialogen med borgeren.  

”Det bliver enormt tydeligt for alle og ikke kun den enkelte, hvordan det skrider frem med vejningerne. Det understøtter et læringsfælleskab, en fælles opmærksomhed og dialog om de eventuelle udfordringer, som vi hver især kan opleve med vejninger.”
- En diætist, tilknyttet plejecenter
 

Medarbejdernes oplevelse

Ifølge plejepersonalet er visualiseringen af arbejdsgange og fokus på vejningen med til at skabe dialog i medarbejdergruppen og en fælles opmærksomhed på vejning af borgerne. Plejepersonalet oplever, at redskaberne støtter dem i at tage ansvar og motiverer dem til at fastholde fokus på vejning af borgere i en ellers travl hverdag. Plejepersonalet oplever en større systematik og ensartethed i deres tilgang til vejning. Det har blandt andet medført en stigning i antallet af borgere, der bliver tilbudt vejning, og borgere, der takker ja til at blive vejet. 

Gode råd fra Aarhus Kommune

gode råd

Gode råd fra Aarhus Kommune

  • Redskabernes formål skal være tydelige for alle. Derfor bør de indledningsvis blive præsenteret og gennemgået i fællesskab.
  • Tavler og plakater bør være simple og intuitive. Ellers mister de deres funktion.
  • Tavler og plakater skal hænge synligt fremme. Det hjælper til løbende at huske personalet på at få beboerne vejet. 

 

Indsatsen er udviklet som led i projekt ’I Sikre Hænder’.