xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Ernæring | Organisering

Pjece får flere ældre borgere på vægten i Aarhus Kommune

Aarhus Kommune har udviklet en pjece, som plejepersonalet bruger til at informere borgerne om, hvorfor de tilbydes månedlig vejning. Informationen er med til at sørge for, at flere borgere nu takker ja til at blive vejet.

Opdateret 11 OKT 2021

Plejepersonalet i Aarhus Kommune har oplevet, at det kan være svært at forklare borgeren, hvorfor det er godt at blive vejet én gang om måneden. Mange takker nej, fordi de ikke kan se meningen med det. Erfaringerne har vist, at det er vigtigt at involvere borgeren mere, så de i højere grad selv kan få en interesse i og tage et ansvar for deres vægt og ernæringsmæssige tilstand.

På den baggrund har en ernæringsfaglig konsulent og to diætister udviklet og løbende afprøvet en pjece til at styrke kommunikationen med borgeren om vejningen. Udviklingen og afprøvningen har fundet sted i samarbejde med plejepersonalet i hjemmeplejen og særligt i ét enkelt hjemmeplejeteam for at gøre pjecen så praksisrettet og anvendelig som mulig.

>Det er forskelligt, om plejepersonalet anvender pjecen som styrende redskab for kommunikationen med borgeren, eller om pjecen indgår som et supplerende element i dialogen. Dette afhænger af plejepersonalets egne præferencer og informationsbehovet hos den enkelte borger. Særligt over for borgere, der er skeptiske omkring at blive vejet, er pjecen brugbar, da pjecen underbygger plejepersonalets tilbud om vejning. Plejepersonalet giver pjecen til borgeren, så borgeren har mulighed for at orientere sig heri inden næste besøg, ligesom de også kan tale med deres pårørende om vejningen.

Se pjecen fra Aarhus Kommune

Det indeholder pjecen

Pjecen er udformet som et postkort, hvor forsiden kortfattet formidler, at Aarhus Kommune anbefaler, at ældre borgere bliver vejet, fordi de er i risiko for at tabe sig ufrivilligt, hvilket kan have betydning for deres daglige gøremål. På bagsiden af kortet bliver anbefalingen uddybet med konkrete handlinger, for eksempel at borgeren bør vejes én gang om måneden. Der fremgår også viden om, hvad et vægttab kan betyde for borgerens funktion og dagligdag. På bagsiden er der desuden et skema, hvor borgeren kan registrere sin vægt. Det gør det muligt for borgerne at følge med i deres vægtændringer og kan bruges af borgere, der ikke ønsker at blive vejet af plejepersonalet. 

Udvikling af pjecen bestod af følgende trin

nummer et

Udkast til pjecen præsenteres for plejepersonalet 

En ernæringsfaglig konsulent og to diætister udarbejdede et udkast til pjecen, hvorefter de præsenterede udkastet for plejepersonalet på et fællesmøde. På mødet blev der fortalt om formålet med pjecen, og om hvordan den kan anvendes.
nummer to

Plejepersonalet afprøver pjecen 

Plejepersonalet medbragte og afprøvede pjecen i deres dialog med borgere om vægt og vejning. Pjecen anvendes til samtaler med borgere, der i forvejen modtager hjemmepleje samt til ny-visiterede borgere.
nummer tre

Den ernæringsfaglige konsulent tilpasser pjecen

I en periode indsamlede den ernæringsfaglige konsulent plejepersonalets erfaringer med at anvende pjecen. Dette skete på ugentlige fællesmøder, hvorefter den ernæringsfaglige konsulent tilpassede og justerede pjecen på baggrund af tilbagemeldinger fra plejepersonalet. 

”Flere af plejepersonalerne giver udtryk for, at det er rart at have pjecen med ud til borgeren, fordi det tager et pres fra dem selv. De oplever, at pjecen har gjort det lettere for dem at snakke om vejninger og vægttab, når de er ude hos borgeren. Det har givet dem ballast og noget at støtte sig op ad.”

- Line Dam Bülow, ernæringsfaglig konsulent i Aarhus Kommune

Positive tilkendegivelser fra plejepersonale og borgere

Plejepersonalet fortæller, at pjecen gør det lettere for dem at italesætte, hvorfor vejning er vigtigt. Det giver anledning til en god samtale med borgeren om ernæring med henblik på at forebygge tab af funktionsevne og uplanlagt vægttab. Plejepersonalet oplever i langt mindre grad nu, at borgeren er afvisende over for vejning, og samlet set har hjemmeplejeteamet på et år opnået en reduktion (fra 22 til <5 ud af 54) i antallet af borgere, der ikke kan eller takker nej til vejning. Se graf over udviklingen i antallet af borgere, der takker nej. 

Borgerne tilkendegiver, at de gennem dialogen med plejepersonalet og pjecen får ny viden i relation til vægtændring. De fortæller, at den nye viden gør vejningerne mere meningsfulde, hvorfor de er mindre skeptiske og afvisende. Pjecen giver derudover selvhjulpne borgere mulighed for i højere grad at deltage aktivt i vejningen i form af skemaet, hvor de selv kan registrere deres vægt.

Andre kommuner har også udviklet pjecer målrettet kommunikation til borgere om vejning

Frederiksberg Kommune har lavet en pjece, der kan bruges i dialogen med borgeren. Pjecen oplyser borgeren om, hvorfor det er vigtigt at spise godt og undgå vægttab, samt hvad borgeren selv skal være opmærksomme på for at undgå uplanlagt vægttab. Derudover indeholder pjecen generelle fakta om underernæring og vægttab hos ældre samt argumenter for, hvorfor de bør undgå et vægttab.

 

Sønderborg Kommune har lavet en pjece, der bliver udleveret til borgeren ved forebyggende hjemmebesøg. Pjecen fortæller, hvorfor kommunen anbefaler, at borgeren selv holder øje med vægten samt giver råd til, hvordan de kan gøre dette. Pjecen opfordrer ligeledes borgeren til at reagere og kontakte pårørende, egen læge, seniorvejleder eller hjemme- og sygeplejen ved udsving i vægten.

Gode råd fra Aarhus Kommune

gode råd

  • Pjecen bør henvende sig direkte til borgeren. Indholdet bør derfor være tydeligt kommunikeret og letforståeligt. 
  • Udlevér pjecen til en større målgruppe af ældre. Pjecen er oprindeligt udarbejdet til at støtte plejepersonale i hjemmeplejen, men den kan fx også gives til borgere, der modtager madservice i eget hjem. Den lokale madleverandør eller andre relevante parter såsom fysioterapeuter i forbindelse med genoptræning kan med fordel blive inddraget for at arbejde forebyggende og opfordre borgere, som endnu ikke modtager hjemmepleje, til at holde øje med deres vægt. 

Indsatsen er udviklet som led i projekt ’I Sikre Hænder’.