xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Ernæring

Vejning giver viden til at sikre ernæring i Viborg Kommune

I Viborg Kommune har regelmæssige vejninger af ældre borgere sikret, at plejepersonalet lettere kan iværksætte ernæringsindsatser efter behov. Det har ført til øget livskvalitet blandt borgerne og færre indlæggelser som følge af forkert ernæring.

Opdateret 09 SEP 2020

Hjemmeplejen og madservice i Viborg Kommune har siden 2004 arbejdet med ernæringsvurderinger af både de borgere, som modtager personlig pleje i hjemmet, og alle beboere på plejecentre. Regelmæssige vejninger, på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, er i dag en fast del af ernæringsvurderingerne. Personalet er blevet undervist i vejning, dokumentation, arbejdsflow og andre relevante emner, der vedrører indsatsen. Derudover har den kliniske diætist afholdt løbende undervisning for plejepersonalet i distrikterne og plejecentrene.

Vejningerne har givet plejepersonalet viden om borgernes ernæringstilstand. Det har gjort, at plejepersonalet har kunne igangsætte ernæringsindsatser, hvis der har været behov for det. Et utilsigtet vægttab hos en borger kan fx indikere, at vedkommende har tygge-/synkebesvær og derfor behov for kost i en modificeret konsistens.

Indsatsen består af to trin

nummer et

Identificér tidligt

På alle kommunens plejehjem bliver nye beboere tilbudt vejning ved samtalen, når de flytter ind, og efterfølgende hver måned. Borgere, som bor i eget hjem, bliver tilbudt vejning inden for en måned efter, at de er begyndt at modtage personlig pleje, og herefter hver tredje måned.

 

Plejepersonalet har udført vejningen på både plejecentre og i borgeres hjem. Vejningerne har vist, om der har været uønsket vægttab eller uønsket vægtøgning.

nummer to

Følg op systematisk 

Når en borger utilsigtet taber sig eller tager på, sætter plejepersonalet en ernæringsindsats i gang. Ændringen i vægt bliver dokumenteret af plejepersonalet i borgerens journal og det fælles dokumentationssystem, og den kliniske diætist bliver således adviseret.

 

Ud fra borgerens udfordring bliver relevante fagpersoner tilknyttet ernæringsindsatsen. Fx bliver en ergoterapeut tilknyttet, hvis borgeren har udfordringer med at holde på bestik eller en sygeplejerske, hvis borgeren har vist tegn på dysfagi. Der er blevet udarbejdet instrukser og arbejdsflow for alle faggrupper, hvilket har gjort arbejdsgangen klar for alle involverede.

Flere ernæringsindsatser og et styrket tværfagligt samarbejde

På grund af de regelmæssige vejninger, er der iværksat flere ernæringsindsatser i Viborg Kommune. Plejepersonalet oplever, at flere borgere har fået den rette ernæring og øget deres livskvalitet. Derudover er det tværfaglige samarbejde blevet styrket. Det kostfaglige personale har oplevet, at der nu er et bedre tværfagligt samarbejde med plejepersonalet.

”Indsatsen kræver, at man er systematisk. Og så har vi erfaret, at det er vigtigt, at de kliniske diætister er involverede, for de har en anden faglighed, som løfter indsatsen.”
- Ellen Lyngsø, leder for Madservice Viborg

Gode råd fra Viborg Kommune 

gode råd

  • Ledelsens opbakning er en forudsætning for at lykkes.
  • Det har været vigtigt at inddrage alle faggrupper fra starten og gøre brug af hinandens fagligheder i arbejdet – særligt i opstarten og videreudvikling af ernæringsvurderingsarbejdet.
  • Der bør være kostfaglige fagpersoner, som har ansvaret for, at indsatsen bliver fastholdt og videreudviklet.
  • Det er vigtigt at få den rette procedure implementeret fra begyndelsen, da det er hårdt for personalet, når der bliver ændret i procedurer mv. Det er desuden vigtigt at sikre, at man har den rette faglighed i forbindelse med implementeringen, fx en klinisk diætist.