xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Ernæring | Organisering

Synlige og nummererede vægte systematiserer vejninger i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje

Synlige og nummererede vægte i muleposer har gjort det let tilgængeligt for sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter at veje borgerne i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje. Tiltaget bidrager til øget systematik omkring vejningerne og er med til at begrænse uplanlagt vægttab hos borgerne, da vægttab opdages tidligt.

Opdateret 11 OKT 2021

Medarbejdere i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje, som består af sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, har hidtil ikke konsekvent vejet borgerne, når det har været planlagt. En af grundene til dette var, at vejningen før stod beskrevet som en sundhedslovindsats (undersøgelse og måling af værdier), men vejningen er nu blevet ændret til en servicelovindsats, der hedder vejning. En anden grund var, at vægtene var gemt væk i skabe. Det ville hjemmeplejens teamlederen gerne ændre på, og derfor havde hun igangsat et tiltag, som skulle fremme opmærksomhed og systematik omkring vejninger af ældre borgere i hjemmeplejen.

Tiltaget går ud på, at vægtene er hængt op i muleposer på en knagerække, hvor de er synlige og let tilgængelige. Når medarbejderne passerer knagerækken, bliver de mindet om de månedlige vejninger. Muleposerne er nummereret, og borgere, der ikke har en vægt i eget hjem, er blevet tildelt en vægt med et specifikt nummer.

Inden medarbejderne tager muleposen med ud for at gennemføre vejningen, tjekker de i omsorgssystemet CURA, hvilken vægt borgeren skal vejes med. Hvis flere medarbejdere skal bruge samme vægt koordinere de at aflevere vægten til hinanden. Hvis dette ikke er muligt, tages en vægt med et andet nummer og i bemærkninger i CURA noteres det, at borgeren er blevet vejet med en anden vægt. Medarbejderne tjekker også borgerens vægt ved sidste vejning, og om borgeren plejer at blive vejet med eller uden tøj. På den måde kan vejningen for så vidt muligt foregå ens fra gang til gang og sikre et stabilt sammenligningsgrundlag med tidligere vejninger. Hvis borgeren oplever et uplanlagt vægttab på 1 kg eller derover, sendes en observation til sygeplejen, som igangsætter en ernæringsvurdering inden for syv dage.

Se Frederiksberg Kommunes hjemmeplejes beskrivelse af arbejdsgangen for vejning

Teamlederen følger løbende op på, at medarbejderne foretager vejningerne regelmæssigt. Hvis vejningerne ikke bliver gennemført planmæssigt, tager teamlederen en snak med medarbejderne om årsagerne, som eksempelvis kan handle om, at borgeren ikke vil vejes eller, at batterierne i vægtene er løbet tør.

”Hele personalegruppen har taget opgaven med at få vejet borgerne til sig. De forstår hvorfor den enkelte borger tilbydes vejning og hvor stor betydning en lille handling kan få. De gør det ikke bare, fordi de bliver bedt om det. De kan se resultat og forskel.”

– Jeannette Flatau, teamleder i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje

Ledelsesmæssig nudging ændrer medarbejdernes adfærd

Tiltaget med synlige vægte bygger på nudging-tankegangen, som handler om at påvirke menneskers handlinger og adfærd i en positiv retning. Teamlederen forsøger med knagerækken og de synlige vægte i muleposer at puffe medarbejderne i den rigtige retning og gøre det nemt for dem veje borgeren i en travl hverdag.

For at bakke tiltaget op har teamlederen iværksat en række aktiviteter, der understøtter, at sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter har viden om, hvorfor det er vigtigt at gennemføre vejningerne systematisk.

Aktiviteterne kan være: 

Jævnlige møder, hvor vejning tages op som et punkt på dagsorden
Undervisning i ernæring og vejning 
Informationsmateriale om vejningernes gennemførelse

Derudover har teamlederen udpeget en ressourceperson blandt social- og sundhedshjælperne og sammensat et ernæringsteam bestående af sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, der dels sikrer, at vægtene fungerer optimalt, dels at medarbejderne altid kan få hjælp, hvis de oplever praktiske problemer med vægtene.

For at engagere medarbejderne har teamlederen hængt plakater med spørgsmål såsom: ”Har du husket at veje din borger i dag?” i personalerummet. Der er også igangsat en konkurrence for medarbejdere, der handler om at huske at få lavet flest mulige vejninger.

Se skema til konkurrence om vejninger

Systematiske vejninger forebygger uplanlagt vægttab

Der bliver ifølge teamlederen gennemført flere og mere systematiske vejninger i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje som følge af vægtenes synlighed og lette tilgængelighed. Sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter oplever i højere grad, at det gør en forskel, at borgerne bliver vejet systematisk og regelmæssigt, fordi det kan være med til at forebygge uplanlagt vægttab og indlæggelser.

Gode råd fra Frederiksberg Kommune

gode råd

Sygeplejersker og social- og sundhedshjælpere kan opleve forskellige praktiske problemer med vægtene. Vær lydhør over for deres oplevelser og udpeg en ressourceperson til at sørge for, at vægtene fungerer optimalt, og til at hjælpe sygeplejerskerne og social- og sundhedshjælperne. 

 
Hvis sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter glemmer en vejning, er det en god ide at opmuntre dem til at gøre det fremadrettet ved at tydeliggøre værdien og vigtigheden af vejningerne.
 
Indsatsen er udviklet som led i projekt ’I Sikre Hænder.