xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Organisering | Ernæring

Tidlig opsporing styrker ernæringstilstand hos borgere i Odder

Odder Kommune har udviklet en systematisk måde at opspore og følge ernæringstilstanden blandt ældre hjemmeboende borgere. Det målrettede arbejde har sikret, at der på et tidligt stadie bliver taget hånd om borgere med særlige ernæringsbehov.

Opdateret 01 MAR 2021
En fast praksis for månedlige vejninger og systematisk opfølgning på borgernes ernæringsstatus. Det er nogle af de tiltag, som Odder Kommune har introduceret, for at forbedre ældre hjemmeboende borgeres ernæringstilstand. 
 
Indsatsen blev iværksat af Sundhed & Omsorg i Odder Kommune, fordi de oplevede en stor forskel på den ernæringsindsats, de tilbød henholdsvis beboere på plejecentre og borgere i hjemmeplejen. Det kom blandt andet til udtryk ved, at lederen for plejecentrene oplevede, at mange nye beboere havde en dårlig ernæringsmæssig tilstand, når de flyttede ind på plejecenteret. Samtidig oplevede lederen, at de ved en målrettet ernæringsindsats fra plejecenterets diætister kunne stabilisere mange af borgerne i en sådan grad, at de ville kunne klare sig med hjælp i eget hjem. Kommunen valgte derfor at igangsætte en målrettet indsats gennem et etårigt projekt. Indsatsens formål var at være med til at forebygge underernæring hos ældre borgere i eget hjem, ved at udvikle en god og målrettet ernæringsindsats. Til at drive udviklingen ansætte de en diætist i projektperioden og nedsatte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra visitationen, planlæggere i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.
 
Gennem projektet er fem faste tiltag blevet udviklet:
 1. Systematiske vejninger af hjemmeboende borgere, der modtager personlig pleje.
 2. Ernæringsvurdering af alle borgere i forbindelse med overgang fra hospital til eget hjem, eller fra eget hjem til korttidspladser.
 3. Erfa-møder med fokus på ernæring.
 4. Ansættelse af en diætist, der er ansvarlig for ernæringsindsatsen hos hjemmeboende borgere og koordinering af ernæringsindsatser på tværs af Sundhed og Omsorg i Odder Kommune.
 5. Visitationen følger systematisk op på borgernes ernæringsmæssige tilstand i forbindelse med udskrivning fra hospital eller korttidsafsnit til eget hjem. Diætisten kan følge op i eget hjem ved behov eller udskrivelse fra korttidspladser.
Indsatsen har vist sig at have flere gavnlige effekter. Bl.a. er Odder Kommune blevet bedre til at opspore ernæringsproblemer (som fx underernæring) hos hjemmeboende borgere. 
 

Kobling til eksisterende arbejdsgange

For at gøre de faste vejninger til en naturlig del af den vanlige arbejdsgang, besluttede arbejdsgruppen at tilbyde månedlige vejningerne i forbindelse med et bad, hvor borgerne alligevel afklædes. Hjemmeplejen fik stillet en liftvægt og en badevægt til rådighed, så borgerne vejes på den samme vægt hver gang, og vejningerne ikke forudsætter, at borgerne selv har en vægt.
 

Arbejdsgruppe førte tiltaget ud i livet

Arbejdsgruppen erfarede, at vejningerne kun blev en realitet, hvis alle relevante parter var opmærksomme på den nye opgave. Derfor tydeliggjorde arbejdsgruppen de forskellige aktørers roller i den fælles indsats. Det blev derfor visitationens opgave at visitere tilbuddet om vejningen i forbindelse med badet, mens planlæggerens opgave blev at skrive vejning på som en bemærkning på kørelisten. Derudover varetager visitation til dagligt samtaler med hospitaler og korttidspladser i forbindelse med overgangen herfra og til eget hjem.
 
For at lykkes med at gennemføre vejningen systematisk, besluttede ledelsen at indarbejde tiltaget på skrift i kommunens procedure for vejning af borgere i kommunen. Plejepersonalets opgave blev derfor at læse bemærkningen om vejningen på deres køreliste og udføre selve vejningen, dokumentation og inddrage sygeplejen ved behov for faglig sparring omkring den ældres ernæringstilstand og behov for en ernæringsindsats. Hjemmepleje og hjemmesygeplejen kan altid kontakte diætisten ved behov for faglig sparring, men det er som udgangspunkt sygeplejen, der starter ernæringsindsatsen op. 

Sygeplejen henvender sig til diætisten ved følgende kriterier:

 1. Vægttab på >5 % over 1-1,5 måned eller kostindtagelse <75 % af behovet de sidste 3 døgn.
 2. Efter 2. vejning og der fortsat er vægttab
 3. Flere diagnoser og/eller svær sygdom, hvor der er et øget behov for næringsstoffer.
 4. Ved behov for vurdering af energi-, protein og væskebehov og/eller sufficient indtag af forskellige makro – og mikronæringsstoffer.
 
Diætisten fik, udover arbejdet med implementeringen, også til opgave at facilitere kvartalsvise erfa-møder, hvor der sættes fokus på ernæring og procedurerne omkring ernæringsindsatsen til borgere i eget hjem. På møderne deltager sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter fra hjemmeplejen, rehabiliteringsteam, korttidspladser og visitationen, samt en ergoterapeut fra træningsenheden og en køkkenmedarbejder fra en tilknyttet café. Den brede repræsentation er med til at sikre en bred forankring og et stort ejerskab for indsatsen.
 
 

Tidlig opsporing og stabilisering af ernæringstilstand

Ifølge lederen af plejecentrene i kommunen og diætisten har indsatsen betydet, at hjemmeboende borgere med ernæringsproblemer er blevet opsporet og stabiliseret tidligere end normalt.
Evalueringen af indsatsen viser, at indføringen af systematiske arbejdsgange har medvirket til, at plejepersonalet, visitationen, planlæggeren og sygeplejersker kender deres faglige ansvar for opsporing af underernæring. Derudover har den systematiske tilgang bidraget til, at alle borgere, der er indlagt >24 timer, eller borgere, der indlægges på korttidspladser, tilbydes en ernæringsvurdering inden for syv hverdage.

Fire trin sikrer systematikken i vejningen af borgere i eget hjem

nummer et

Borgere visiteres til vejning

I forbindelse med den almindelige visitation bliver alle borgere, der modtager personlig pleje med bad, visiteret til en månedlige vejning.
nummer to

Planlægger sætter vejning på kørelisten

En planlægger fra hjemmeplejen skal planlægge vejningen på plejepersonalets kørelister. De har besluttet, at borgerne systematisk skal vejes ved det første bad i måneden.
nummer tre

Plejepersonalet tilbyder borger vejning 

Plejepersonalet tilbyder borgerne en vejning i forbindelse med bad. Om morgenen pakker plejepersonalet en badevægt eller en liftvægt.
nummer fire

Plejepersonale vejer borger og følger vægtudviklingen

Hvis borgeren ønsker at blive vejet, vejer plejepersonalet borgeren og noterer vægten i borgerens omsorgsjournal. Plejepersonalet følger udviklingen i borgerens vægt. Borgere med et vægttab på >1 kg, eller med mindre vægttab ved to gentagne vejninger, henvises til en ernæringsscreening hos hjemmesygeplejerskerne.

Visitationen indhenter viden ved overgang til eget hjem 

Som en del af indsatsen har Odder Kommune udarbejdet en procedure for ernæringsvurdering af alle borgere, der overgår fra hospital eller korttidspladser til eget hjem. Det er visitationen, der får besked om overgangen, hvorefter de kontakter personalet på hospital eller korttidsplads. Visitationen spørger ind til borgerens vægtudvikling og ernæringsmæssige risikofaktorer. De indhenter desuden ernæringsscreeninger og -planer, hvis de er tilgængelige. Visitationen foretager på baggrund af oplysningerne fra hospital eller korttidsplads en vurdering af borgerens ernæringstilstand. Dette sker med udgangspunkt i det validerede ernæringsvurderingsskema (EVS), hvor de via et pointsystem angiver, om borgeren er uden for risiko (EVS=0), i risiko for dårlig ernæringsmæssig tilstand (EVS=1) eller i dårlig ernæringsmæssig tilstand (EVS=2).
 
Hvis hospitalet ikke ligger inde med oplysninger om borgerens vægtudvikling og en vurdering af ernæringsmæssige risikofaktorer, angiver visitationen borgeren til en score på 2 og dermed en dårlig ernæringstilstand. Det bliver derefter tydeliggjort i en skriftlig kommentar, at scoren skyldes manglende oplysninger.
 
Hjemmesygeplejersker gennemfører en ernæringsscreening inden for syv hverdage efter udskrivelse, hvis borgeren vurderes at være i risiko.

 

”Det faglige fokus på ernæring, der har været i plejeboligen, er virkelig rykket ud i hjemmeplejen nu. Der er stor opmærksomhed på det.”
- Bente Markfoged, leder af plejeboliger i Odder Kommune

 

Undervisning i at opspore underernæring

Som et led i projektet underviste diætisten alle sygeplejersker fra hjemmeplejen i at anvende ernæringsvurderingsskema (EVS) til ældre.  
249 social- og sundhedsassistenter og -hjælpere fra hjemmeplejen, rehabiliteringsteam og kommunens korttidspladser modtog derudover undervisning af diætisten i at opspore underernæring. Undervisningen tog bl.a. udgangspunkt i undervisningsmateriale fra Viden på Tværs og i en pjece, der beskriver ni tegn på underernæring. 
 
 

Gode råd fra Odder Kommune

gode råd

 • Det er en fordel at involvere diætister i arbejdet med at forebygge ernæringsproblemer blandt hjemmeboende borgere. Det styrker fagligheden og fastholder fokus på feltet.
 • Brug energi på at uddybe over for de forskellige sundhedsfaglige repræsentanter, hvilket ansvar de hver især har i den samlede indsats. Den samlede indsats er afhængig af alle parter i samarbejdet.
 • Det er en god idé at samarbejde tværfagligt om ernæringsindsatsen, da det skaber sammenhæng og sikrer et bredt fokus på ernæring.
 • Det er vigtigt, at ernæringsindsatser prioriteres og udføres på lige fod med andre sygepleje- og plejefaglige opgaver. Tid og systematik er nøglen til at udføre en målrettet ernæringsindsats.