xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Organisering | Ernæring

Møder giver fokus på ernæring på plejecentre i Vordingborg

Faste møder mellem ernæringsambassadører, køkkenpersonale og en kostkonsulent har sat systematik i arbejdet med opsporing af underernæring og dysfagi hos beboere på plejecentre i Vordingborg Kommune.

Opdateret 26 MAJ 2021
”Den tidlige opsporing af underernæring og dysfagi er blevet bedre og er kommet mere i fokus.” Så enkelt kan det siges, når Katrine Lohmann Simonsen skal forklare, hvilken betydning det har haft, at Vordingborg Kommune har sat fokus på ernæring hos beboere på kommunens plejecentre.
 
Katrine Lohmann Simonsen er kostkonsulenten i Vordingborg Madservice. Hun deltager sammen med lokalt køkkenpersonale og to til tre ernæringsambassadører, der er udvalgt fra plejepersonalet, i møderne.
 
Formålet med de månedlige møder er at sikre, at fokus på ernæring på plejecentrene fastholdes, og at ernæringsrelaterede problemstillinger systematisk opspores. Møderne afholdes på alle kommunens 10 plejecentre og varer halvanden time. Dertil afholder kostkonsulenten to halvårlige netværksmøder á to timers varighed.
 
På plejecentrene fungerer ca. 25 ernæringsambassadører som daglige ressourcepersoner, der har ansvar for at være opmærksomme på beboernes ernæringstilstand, følge op på deres ernæringsindsats og sikre, at beboerne vejes.

Tre trin følges i forbindelse med de månedlige møder på plejecentrene

nummer et

Ernæringsambassadørerne følger op på beboerne mellem møderne

Ernæringsambassadørerne sørger for, at alle beboere bliver vejet og får noteret deres vægt i omsorgsjournalen forud for det månedlige møde. Hvis der er beboere, der ikke er blevet vejet på dagen for mødet, kan ernæringsambassadørerne enten selv nå at gøre det, inden mødet går i gang, eller bede en kollega om at gøre det, mens mødet er i gang.
 
Mellem møderne er ernæringsambassadørerne også ansvarlige for at følge op på beboernes individuelle ernæringsindsatser.
 
nummer to

Kostkonsulenten og ernæringsambassadørerne gennemgår beboernes ernæringstilstand

På møderne gennemgår kostkonsulenten i samarbejde med ernæringsambassadørerne systematisk alle beboernes ernæringstilstand. Ernæringsambassadørerne læser beboerens seneste vægt op fra omsorgsjournalen og sammenholder med den øvrige vejninger. Hvis der er igangsat en ernæringsindsats til beboeren, følger ernæringsambassadørerne op på, hvordan det går med indsatsen, og om der er behov for justeringer eller andet i forhold til de faglige mål.
nummer tre

Fælles analyse af beboerens udfordringer med ernæring

Hvis en beboer har et vægttab på et kilo eller mere siden seneste vejning, eller et mindre vægttab ved flere gentagne vejninger, drøfter ernæringsambassadørerne og kostkonsulenten mulige årsager, samt hvilken indsats der kan styrke beboerens ernæringstilstand.
Køkkenpersonalet deltager i mødet for at høre, om der er særlige tiltag vedrørende maden, som de skal være opmærksomme på. Køkkenpersonalet er ansvarlige for at bestille mad fra den centrale madservice og tilberede maden lokalt.
”Den tidlige opsporing af underernæring og dysfagi er blevet bedre og er kommet mere i fokus. Det er noget, der bliver italesat på plejecentrene. Ambassadørerne reflekterer over, at alt det, vi gør nu, det gjorde vi ikke for bare tre år siden.”
- Katrine Lohmann Simonsen, Kostkonsulent Vordingborg Madservice

 

Ernæringsambassadører på alle plejecentre 

Som et led i arbejdet med at skabe fokus på tidlig opsporing har kommunen uddannet 25 medarbejdere til ernæringsambassadører. Ernæringsambassadørerne har modtaget kompetenceudvikling på et fire dages AMU-kursus, som er blevet tilrettelagt i samarbejde med den lokale SOSU-skole og en kommunal fagspecialist.
 
På kurset har medarbejderne fået faglig viden om, hvordan de opsporer ernæringsrelaterede problematikker, og viden om kommunens tilbud vedrørende ernæring, fx mulighed for dysfagivenlig kost.
 
Ernæringsambassadørerne er fordelt på kommunens 10 plejecentre. Medarbejderne består af social- og sundhedshjælpere og -assistenter samt plejehjemsassistenter. En enkelt er uddannet ernæringsassistent og en har en professionsbachelor i ernæring og sundhed. Medarbejderne har meldt sig frivilligt til at blive ernæringsambassadører.  
 

Halvårlige netværksmøder giver ernæringsambassadører ny viden

Formålet med de halvårlige netværksmøder er at styrke og fastholde ernæringsambassadørernes viden om kost og ernæring og dele erfaringer med arbejdet. Hvert netværksmøde har et tema, som enten baserer sig på ny viden på området eller en genopfriskning af et tidligere tema. Der bliver også holdt faglige oplæg på møderne, herunder af relevante fagprofessionelle.
 
Sygeplejersker med specialviden og ergoterapeuter med viden om dysfagi har blandt andet holdt oplæg om, hvordan man forebygger underernæring blandt KOL-patienter og om den optimale kost og ernæring for diabetikere.
 
Netværksmøderne er med til at give ernæringsambassadører både generel og specifik viden om ernæring, og samtidig udbrede deres netværk blandt fagpersoner i kommunen, som de senere kan inddrage i deres arbejde med beboerne, hvis der er behov for det.
 

Faste møder styrker den tidlige opsporing af underernæring og dysfagi

Ifølge ernæringsambassadørerne og kostkonsulenten har de månedlige møder bidraget til tidlig opsporing af underernæring og dysfagi blandt beboerne. Det er oplevelsen, at der handles hurtigere på beboernes udfordringer, så fx dysfagi opdages på et tidligt stadie.

Gode råd fra Vordingborg Kommune

gode råd

  • Det kan være en god idé at være vedholdende, når arbejdsgangene skal ændres. Det er erfaringen i Vordingborg Kommune, at det tager tid at indarbejde nye vaner, fx at veje borgerne en gang om måneden. 
  • Det er en fordel at have en tværgående medarbejder såsom kostkonsulenten. Det kan sikre, at ernæringsambassadørerne husker at veje beboerne, og at der skabes en kontinuitet i arbejdet.