xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tilbud om gratis vaccination mod influenza og pneumokokker i sæsonen 2020/2021

Artikel fra Rationel Farmakoterapi 11, 2020

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

 

Nanna Svejborg1, Vibe Cecilie Ballegaard1, Bolette Søborg1

Sundhedsstyrelsen opfordrer alment praktiserende læger til at være opmærksomme på rækken af vaccinationstilbud i sæsonen 2020/2021.

Influenzavaccination

Influenzavaccination tilbydes fra 1. oktober 2020 til 15. januar 2021 til alle personer over 65 år, personer med kroniske sygdomme og andre i særlig risiko. Immunsupprimerede patienter samt deres hustand og gravide i 2. og 3. trimester tilbydes vaccination til og med 28. februar 2021 [1]. På grund af den igangværende COVID-19 pandemi tilbydes alle personer i sundheds- og plejesektoren gratis influenzavaccination i denne sæson. Oversigt over risikogrupper, som tilbydes gratis influenzavaccination, ses i Tabel 1.

Vaccination mod influenza er ekstra vigtig i år

Influenza udgør en særlig risiko for en lang række borgere. Mange af disse er også i særlig risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver syge med COVID-19. Bliver disse personer syge med influenza og COVID-19 på samme tid, kan sygdomsforløbet yderligere forværres. Derfor er vaccinationen mod influenza særlig vigtig i år.

Sundheds- og plejepersonale tilbydes vaccination mod influenza

I år tilbydes sundheds- og plejepersonale vaccination mod influenza. Sundheds- og plejepersonale har deres daglige gang blandt patienter og borgere i særlig risiko for et alvorligt forløb med både influenza og COVID-19.  Vaccinationstilbuddet skal bidrage til at beskytte den enkelte medarbejder mod selv at blive ramt af influenza, og beskytte borgere og patienter, der er i særlig risiko, mod smitte fra medarbejderen. 

Årets influenzavacciner

Der anvendes i sæsonen 2020/2021 tre forskellige influenzavacciner. To af vaccinerne er de samme, der også blev tilbudt i sæson 2019/2020. Det drejer sig om de 4-valente vacciner InfluvacTetra® og VaxigripTetra®.

Derudover bliver der i denne sæson også anvendt en tredje influenzavaccine, Fluzone®, der er en 3-valent højdosis influenzavaccine med et højere antigenindhold end i standard influenzavaccinerne (henholdsvis 60 μg pr. virusantigen i højdosis i influenzavaccinen og 15 μg i standard influenzavaccinerne). Højdosis vaccinen tilbydes i denne sæson til ældre personer over 85 år, da de har et svagere immunrespons på standardvaccinerne end de yngre aldersgrupper. Derfor forventes de at respondere bedre på højdosis vaccinen [2].

Den 3-valente højdosisvaccine er ikke markedsført i Danmark. Den er derfor underlagt skærpet indberetningspligt [3].

Vaccination-boks influenza

Faktaboks - Influenzavaccination

Her kan du læse mere om årets influenzavaccination:

Sundhedsstyrelens information og årets kampagne og materialer kan ses på www.sst.dk/influenza

Her kan du også finde Bekendtgørelsen, vejledning til læger og andet materiale.

Kampagnematerialet findes på dansk. Plakater og foldere findes desuden på 11 andre sprog.

Pneumokokvaccination

Per 15. juni 2020 blev tilbuddet om pneumokokvaccination udvidet til at gælde alle personer over 65 år og personer som er i særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom (IPS) [4].

Valg af vaccine til programmet

Til vaccinationsprogrammet anvendes den 23-valente pneumokokvaccine, PPV23 (Pneumovax®). Vaccinen beskytter mod 23 typer af pneumokokker. Dermed forebygger den lungebetændelse, hjernehindebetændelse og blodforgiftning forårsaget af de pneumokoktyper, som vaccinen indeholder.

Pneumokokvaccinen kan gives samtidig med influenzavaccinen. Dog skal de gives via to forskellige indstikssteder.

Hvis den pågældende, der skal vaccineres, også vaccineres med den 13-valente konjugeret vaccine Prevenar® (PCV13), skal der gå otte uger fra første vaccination med PCV13, før personen kan vaccineres med PPV23. Personer, som tidligere er vaccineret med PPV23, kan vaccineres med PCV13, når der er gået minimum 1 år efter vaccination med PPV23 [5]. PCV13 er ikke omfattet af tilbuddet om gratis vaccination.

Vaccinationen dækker i op til seks år

Vaccination med den 23-valente pneumokokvaccine forventes at have en forebyggende effekt i op til seks år. Den bør derfor tilbydes til personer i målgruppen, som ikke er vaccineret med Pneumovax® inden for de sidste seks år. Det er vigtigt, at der som udgangspunkt går seks år, før man revaccinerer med Pneumovax®. Hvis vaccinen gives tidligere, øges risikoen for lokale reaktioner på injektionsstedet og for systemiske bivirkninger [6]. Hos personer med særlig høj risiko for IPS kan der dog, efter lægelig vurdering, tilbydes vaccination med kortere interval, forudgået af antistofmåling.

Vaccination-boks pneumokok

Faktaboks – Pneumokokvaccination

Her kan du læse mere om årets pneumokokvaccination:

Sundhedsstyrelsens information og årets kampagne og materialer kan ses på www.sst.dk/pv

Her kan du også finde Bekendtgørelsen, vejledning til læger og andet materiale.

Kampagnematerialet findes på dansk. Plakater og foldere findes desuden på 11 andre sprog.

 

Referencer

  1. Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper, BEK nr. 1429 af 30/09/2020, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1429
  2. Nyhedsbrev Statens Serum Institut uge 38/39 - 2020, https://www.ssi.dk/aktuelt/nyhedsbreve/epi-nyt/2020/uge-38-39---2020
  3. Vejledning til læger om gratis influenzavaccination, VEJ nr. 9698 af 12/10/2020, https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9698
  4. Bekendtgørelse om gratis pneumokokvaccination til visse persongrupper, BEK nr. 840 af 10/06/2020, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/840
  5. Månedsbladet Rationel Farmakoterapi nr. 6, 2020, Tilbud om pneumokokvaccination til særlige risikogrupper https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Rationel-Farmakoterapi-6-2020/Tilbud-om-pneumokokvaccination--til-saerlige-risikogrupper
  6. Personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom, https://www.ssi.dk/vaccinationer/risikogrupper/invasiv-pneumokoksygdom

 

Opdateret 28 OKT 2020