xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

I Billund Kommune skaber vi løsningerne sammen

Omdrejningspunktet i projekt ”Sammen om dine data” er samskabelse. Uanset om det handler om dokumentation, kultur eller velfærdsteknologi, udtænker vi løsningerne sammen med dem, der skal bruge dem i dagligdagen – nemlig borgere, pårørende og medarbejdere med tilknytning til ældreplejen.

Af Kommunikations- og projektmedarbejder Henriette Nedergaard Vinkel, Billund Kommune.

I projekt ”Sammen om dine data” har en bred palet af borgere, pårørende og medarbejdere været med lige fra begyndelsen. Her tog vi sammen hul på arbejdet med dokumentation, kultur og velfærdsteknologi ved at finde ud af, ”hvor skoen trykker” inden for de forskellige områder.

Undervejs har vi udviklet, testet og justeret på nye forslag inden for dokumentationspraksis, metoder til at arbejde med kulturen og ikke mindst forskellige former for velfærdsteknologi.

For os i Billund Kommune og projektteamet har det været et naturligt valg at have samskabelse som tilgang, da vi selvfølgelig skal inddrage dem, der kommer til at bruge løsningerne i hverdagen.

Under hver overskrift herunder er det udfoldet, hvordan og på hvilke områder, vi har arbejdet med samskabelse i projektet. Du kan også se vores film om samskabelse.

Samskabelse i Billund Kommune

Medarbejdere er en del af projektteam

For at sikre at projektets løsninger bliver så praksisnære som muligt valgte Billund Kommune at frikøbe fire ”it-interesserede medarbejdere” fra driften inden for ældreområdet til at indgå i projektteamet.

Tre social- og sundhedsassistenter og en sygeplejerske har derfor siden maj 2021 haft til opgave at arbejde med bl.a. kulturen i organisationen, velfærdsteknologi, dokumentationspraksis og med at gøre det elektroniske omsorgssystem mere brugervenligt.

Pilotenheder

Projektteamet har arbejdet tæt sammen med tre pilotenheder inden for ældreområdet: et plejecenter, en demensenhed på et plejecenter og et udekørende team. På den måde har det været muligt for projektteamet løbende at afprøve og justere forskellige løsninger i praksis.

I forbindelse med kultursporet er der i projektperioden blevet indsamlet dilemmaer fra praksis og erfaringer med at arbejde med dilemmaer fra pilotenhederne. Arbejdet med kultursporet blev desuden indledt med en kick-off dag for ledere, facilitatorer og superbrugere fra pilotenhederne.

Pilotenhederne har desuden deltaget i en lang række observationer, og to gange om ugen har de lagt hus til projektteamets ”Udviklingscaféer” i forbindelse med projektets arbejde med dokumentationspraksis.

Superbrugere

Projektet er nået til implementeringsfasen af det nye undervisningskoncept for det sundhedsfaglige personale inden for ældreområdet. I den forbindelse er alle superbrugere på området blevet frikøbt til først at modtage en grundig undervisning i Fælles Sprog III-metoden, det elektroniske omsorgssystem og det nye undervisningsmateriale, som projektteamet har udarbejdet.

Herefter er det meningen, at superbrugerne under supervision fra projektmedarbejderne skal varetage sidemandsoplæringen af alle medarbejdere ude på deres respektive enheder.

Superbrugerne spiller også en vigtig rolle ift. arbejdet med kultursporet, hvor de vil få en ekstra introduktion til den etiske tilgang og arbejdet med dilemmaer (metoder og redskaber). På den måde kan de deltage aktivt i dilemmahåndteringen ude på enhederne, og samtidig klædes de på til at varetage rollen som implementeringsansvarlige.

Facilitatorer (ledere og medarbejdere)

Med afsæt i erfaringerne fra pilotenhederne vil ledere og medarbejdere fra alle enheder inden for Voksenstøtte blive inkluderet i kulturforandringsarbejdet. Det sker for at lette implementeringen af de tiltag, der er udviklet af projektet bl.a. i samarbejde med pilotenhederne.

Der arbejdes med en etisk dilemmahåndteringsmetode, som pilotenhederne har været med til at eksemplificere via dilemmaer og måder til at håndtere disse gennem konkrete eksempler fra hverdagen. Metoden er ikke ny i Billund Kommune, men det har været nødvendigt med en genopfriskning.

Den eksisterende gruppe af facilitatorer er blevet udvidet med nye, så hver enhed er dækket ind.

Borgerpanel

Tidligt i projektperioden blev der etableret et såkaldt Borgerpanel. Borgerpanelet består af ti borgere fra forskellige byer i Billund Kommune, som enten selv har erfaring med ældreplejen eller er pårørende til en, som får/fik hjælp derfra.

Borgerpanelet har gennem projektperioden bidraget med deres oplevelser, erfaringer, ønsker og holdninger til forskellige temaer. Herudover har panelet været med til at udvikle og teste nye løsninger, som de senere har været med til at justere og kvalificere.

Til Borgerpanelsmøderne har der bl.a. været fokus på, hvordan velfærdsteknologi kan give mere mening i hverdagen hos ældre borgere, og borgerrettet dokumentation i form af lanceringen af borgeradgangen til det elektroniske omsorgssystem.

Borgerpanelet har indvilget i at fortsætte samarbejdet med kommunen efter projektperiodens udløb.

Borgere tester velfærdsteknologi

I forbindelse med velfærdsteknologisporet i projektet er der udvalgt en række borgere til at hjælpe projektteamet med at teste og udvikle forskellige velfærdsteknologiske løsninger.

Det, som borgerne hjælper projektteamet med at teste, er henholdsvis borgerportalen til det elektroniske omsorgssystem, en skærmbesøgsløsning og såkaldte tryghedskald.

Testningen af de forskellige typer velfærdsteknologi foregår som særskilte forløb under projektet, hvor der løbende vil blive evalueret og justeret.

Inddragelse af andre vigtige interessenter

Projektet har undervejs i projektperioden informeret og konsulteret kommunens Voksenudvalg, Ældreråd og ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter inden for Voksenstøtteområdet.

Når de forskellige grupper har afholdt møder, har projektet været et fast punkt på dagsordenen, hvor projektteamet løbende har kunnet informere om og få kvalificeret dets udvikling og fremdrift.

Der har perioden igennem været et gensidigt ønske om at holde alle parter opdateret ift. projektet, så de har haft mulighed for at kvalificere og være ambassadører på dets vegne.

Idéudviklingsworkshop om velfærdsteknologi

Den 15. september 2021 afholdt projektet en workshop, hvor alle grupper, projektet arbejder sammen med, mødtes. Borgere, pårørende, politikere og en række ledere og medarbejdere med tilknytning til ældreområdet var med på dagen.

Her blev deltagerne inddelt i blandede grupper og sendt rundt til seks stationer, hvor de på forskellige måder (øvelser, rollespil, oplæg) blev præsenteret for nogle af de udfordringer, der kan opstå, når man bliver ældre, og hvor velfærdsteknologi kan være en hjælp.

Ude på stationerne var deltagerne med til at teste en række meget forskellige velfærdsteknologiske løsninger målrettet ældreplejen: VR-briller, skærmbesøg, borgeradgang til det elektroniske omsorgssystem, tryghedskald og et online univers til sociale fællesskaber.

Dialogmøde om dokumentation og velfærdsteknologi

Det seneste skud på ”samskabelsesstammen” bliver et såkaldt Dialogmøde, som projektteamet afholder i marts måned (udskudt pga. Covid-19-restriktioner).

Til mødet er KL, Styrelsen for Patientsikkerhed, forskellige faglige organisationer, Billund Kommunes Voksenudvalg, Ældreråd og Borgerpanel, praksiskonsulenter m.fl. inviteret.

På mødet skal deltagerne drøfte og kvalificere temaerne dokumentation og velfærdsteknologi i forbindelse med aktuelle udfordringer, projektet er stødt på undervejs i arbejdet med at kvalificere den borgerrettede dokumentation og få de velfærdsteknologiske løsninger, kommunen har valgt, ”ud at leve”.

Værdi, validitet og kvalificering

På baggrund af tidligere erfaring med arbejdet med velfærdsteknologi og dokumentationspraksis i Billund Kommune var det tydeligt, at der var behov for at tænke på en anden måde.

Meningen med projekt ”Sammen om dine data” var at nå frem til nogle løsninger, der både er værdiskabende, og som kan fungere i hverdagen for særligt borgere, pårørende og medarbejdere.

I den forbindelse har det givet god mening at arbejde med flere niveauer af samskabelse og inddrage forskellige perspektiver for at sikre aktørernes ejerskab på løsningerne og højne validiteten.

Samskabelse som metode kan være med til at udfordre de antagelser, vi på forhånd tror kan løse udfordringerne og samtidig kvalificere de endelige løsninger.

Opdateret 06 APR 2022