xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

National klinisk anbefaling for igangsættelse af fødsler – ikke gældende

Anbefalingen er offentliggjort i januar 2023, men er ikke gældende og vil ikke blive implementeret. Anbefalingen omhandler tidspunktet for igangsættelse efter fastsat terminsdato for gravide med ukomplicerede fødselsforløb.

I januar 2020 modtog Sundhedsstyrelsen en samlet henvendelse fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Jordemoderforeningen og Danske Regioner med en opfordring til, at der blev lavet en national klinisk retningslinje for igangsættelse af fødsler. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Jordemoderforeningen, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Dansk Pædiatrisk Selskab samt Forældre og Fødsel.

Udkastet til den nationale kliniske anbefaling blev sendt i offentlig høring d. 2. december 2021, med parallelt peer-review hos en række nordiske eksperter. På den baggrund af høringen indkaldte Sundhedsstyrelsen de oprindelige forslagsstillere til et møde d. 19. april 2022 for videre drøftelse af anbefalingen.

På mødet blev det tydeligt, at der ikke kunne opnås bred enighed om hverken grundlag eller hensigtsmæssighed i at ændre praksis for igangsættelse af fødsel hos postterme gravide som anbefalet i høringsversionen. Der var dog enighed om, at en eventuel ændring i praksis for tidligere igangsættelse af postterme gravide ikke vil være mulig at implementere. Sundhedsstyrelsen har derfor besluttet ikke at udstede den nationale kliniske anbefaling om igangsættelse af fødsler.

Af hensyn til transparens og eftertid er høringsversionen af NKA’en blevet revideret baseret på de indkomne høringssvar og alt materiale inkl. Den ikke gældende anbefaling er tilgængelig nedenfor.

Sundhedsstyrelsen vil fortsat følge den faglige udvikling på området, herunder om der fremkommer ny viden om effekt og mulige skadevirkninger ved tidligere igangsættelse af postterme gravide.

Se kommissorium

Brev om pausering af anbefalingen

Anbefaling

National klinik anbefaling for igangsættelse af fødsler (ikke gældende)

Estimat for antal igangsættelser og antal forebyggede fødsler

Metodebilag

Flowchart

AMSTAR vurdering

Metaanalyser, RCT

Metaanalyser, observationelle studier

ROBINS-I vurdering, figur

ROBINS-I vurdering

Kategorisering af kvalitative fund

QARI vurdering

Høring

Høringsnotat

Høringssvar og peer review

Referat fra møde med forslagsstillere 

Referater fra arbejdsgruppemøderne

1. arbejdsgruppemøde

2. arbejdsgruppemøde

3. arbejdsgruppemøde

4. arbejdsgruppemøde

5. arbejdsgruppemøde

6. arbejdsgruppemøde

7. arbejdsgruppemøde

8. arbejdsgruppemøde

Opdateret 23 JAN 2023