xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Mobiltelefoner

En mobiltelefon fungerer både som radiosender og -modtager, og mobilens sendestyrke afhænger af sendeforholdene.

Mand med mobiltelefon ved øret

Mobiltelefoner kommunikerer til hinanden ved hjælp af radiobølger, som transmitteres via antenner, som blandt andet placeres på hustage og i høje master (mobilmaster). Radiobølgerne fra mobiltelefonen udsendes kun, når der overføres data, hvilket typisk sker under samtale, ved afsendelse af SMS-beskeder, eller når diverse apps sender og modtager data via nettet.

En mobiltelefon er designet til at skrue op og ned for sendestyrken afhængigt af omgivelsernes sende- og modtageforhold. Det betyder, at mobiltelefonen automatisk indstiller sendestyrken efter afstanden til nærmeste mast. Derfor vil en mobiltelefonsamtale i tog og andre transportmidler give højere eksponering end ellers. Det skyldes dels, at telefonen kortvarigt øger effekten, hver gang den søger efter ny mobilmast og dels, at radiobølgerne afskærmes, når du befinder dig inde i et transportmiddel, hvilket også øger kravet til sendestyrken.

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger om mobilbrug

Anti-strålingsprodukter

Flere firmaer sælger specialfremstillede produkter til blandt andet mobiltelefoner, som hævdes at nedsætte eksponeringen fra de radiobølger, som alle mobiltelefoner udsender – dette i form af covers, klistermærker, film eller ”dots”. Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke disse produkter, da der ikke kan konstateres en dokumenteret sammenhæng imellem nedsat eksponering for radiobølger fra mobiltelefoner og mindre risiko for sygdom.

Man skal endvidere være opmærksom på, hvordan produktets afskærmende effekt er dokumenteret, og om dokumentationen tager højde for mobiltelefonens dynamiske sendestyrke. Er testen blot udført med mobiltelefonen sat til maksimal sendestyrke, giver testen ikke et realistisk billede af den måde, en mobiltelefon normalt bliver brugt på.

Når en mobiltelefon pakkes ind i et materiale, der afskærmer radiobølgerne, vil telefonen som udgangspunkt opleve et dårligere signal imellem den og de nærmeste mobilmaster, og derfor skrue op for sendestyrken. Under visse omstændigheder kan produktet derfor have den effekt, at brugeren bliver udsat for et højere niveau af radiobølger fra telefonen, fordi telefonen automatisk skruer op for sendestyrken for at kompensere for afskærmningen – stik imod den lovede virkning.

Grænseværdier for mobiltelefoner

I EU opererer man med en SAR-grænseværdi på 2 W/kg.

Det betyder, at mobiltelefon-producenterne er forpligtede til at holde mobiltelefonens maksimale SAR-værdi under 2 W/kg, hvis mobiltelefonen skal markedsføres i et EU-land.

Hvad er SAR-værdi?

Radiobølgers påvirkning af kroppen angives med måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). 

SAR-værdi en for mobiltelefon er et vejledende mål for radiobølgernes påvirkning af brugeren. Jo lavere SAR-værdien er, desto mindre er påvirkningen fra mobiltelefonens radiobølger.

SAR-værdien angiver den øvre grænse for, hvor meget af energien, der optages i kroppen som varme, målt i watt per kilogram (W/kg). 

SAR er et mål for energiabsorptionen i et homogent fantom, og er en tilnærmelse til absorptionen i en menneskekrop. 

SAR-værdien måles, når telefonens sendestyrke er sat til maksimum. 

SAR-værdi i praksis

I praksis vil telefonens sendestyrke afhænge af sendeforholdene, herunder afstanden til nærmeste mobilmast, og vil derfor typisk være væsentligt lavere end det maksimale.

Producenter bør angive SAR-værdien ved så kort afstand som muligt imellem telefonen og kroppen.

I nogen tilfælde har SAR-værdien dog været angivet i en afstand på op til 25 millimeter fra kroppen. Dette kan medføre, at påvirkningen fra en mobiltelefon presset ind mod øret eller en smartphone siddende i bukselommen kan overskride den angivne SAR-værdi.

I mobiltelefonens produktinformation kan du finde oplysninger om SAR-værdien, ligesom der på internettet kan findes vejledende sammenligninger af forskellige mobiltelefoners SAR-værdi; eksempelvis hos de tyske og franske strålebeskyttelsesmyndigheder.

Tysk oversigt over SAR-værdier: SAR Search, BfS Bundesamt für Strahlenschutz

Franske målinger af SAR-værdier: DAS téléphonie mobile, ANFR Agence Nationale des Fréquences

Opdateret 10 FEB 2023