xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Brug af antibiotika ved tandlægebehandling - ikke gældende

Anbefalingerne er ikke længere gældende

ANBEFALINGER 25 AUG 2016

I Europa anslås det, at der dør omkring 25.000 mennesker om året på grund af infektioner, som ikke kan behandles med antibiotika. Samtidigt ser vi en stigning i antallet af antibiotikaresistente bakterier. Derfor har Sundhedsstyrelsen i denne NKR valgt at sætte fokus på brugen af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling. 

Ved formuleringen af anbefalingerne i denne NKR er der foretaget en grundig gennemgang af den foreliggende litteratur i forhold til de ti fokuserede spørgsmål. Herudover er der for den enkelte anbefaling foretaget en konkret afvejning af risici forbundet med en infektion og den forventede effekt af en antibiotikabehandling overfor problematikkerne forbundet med antibiotikaresistente bakterier. Denne afvejning har haft særlig stor betydning for de anbefalinger, hvor der ikke har været relevant evidens. Der har ligeledes været fokus på Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af antibiotika, hvis overordnede mål er at begrænse uvirksom og unødvendig behandling med antibiotika. 

Disse afvejninger har i flere tilfælde medført, at der anbefales en mere restriktiv anvendelse af antibiotika end tidligere praktiseret.

Den nationale kliniske retningslinje tager afsæt i en systematisk gennemgang af litteraturen og evidensen på udvalgte dele af området og kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger mv. på området. 

Den nationale kliniske retningslinje er faglig rådgivning og retter sig primært til privatpraktiserende tandlæger, der anvender antibiotika i forbindelse med behandlinger i deres praksis. Patienter og andre med interesse for området kan også orientere sig i retningslinjen. Retningslinjen skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende.

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres af Sundhedsstyrelsen som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for, at beslutningen er passende og den korrekte sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for brug af antibiotika ved tandlægebehandling (pdf)

National klinisk retningslinje for brug af antibiotika ved tandlægebehandling (magicapp.org)

Quick guide 

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler indgår samlet i retningslinjen.

Kvalitetsvurderinger 

AMSTAR

Metaanalyser og risk og bias

PICO 8 (pdf)

PICO 8 (RevMan5)

Søgestrategi

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2019)

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts