xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rehabilitering for de svageste ældre

I perioden 2018-2020 arbejdede 12 kommuner med at styrke rehabiliteringsforløb til de mest svækkede ældre borgere

En central læring fra evalueringen af puljen Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre er, at selv de mest svækkede ældre, der modtager hjemmepleje eller bor i plejebolig, kan have gavn et rehabiliteringsforløb. De fleste af de hjemmeboende borgere i målgruppen fortsætter med at modtage hjemmepleje efter rehabiliteringsforløbet, men oplever signifikante positive forbedringer i deres trivsel og funktionsevne og kan have et mindre behov for hjemmepleje efterfølgende.

Kommunernes erfaringer med rehabilitering målrettet borgere på plejecentre er ligeledes positive, om end resultaterne ikke er signifikante på grund af den begrænsede deltagergruppe.

Evalueringen præsenterer også de faktorer, der på tværs af projekterne har vist sig at have betydning for et vellykket rehabiliteringsforløb og organiseringen omkring rehabiliteringsforløb beskrives.
Der er desuden udarbejdet casebeskrivelser for hvert af projekterne.

Baggrund for puljen: Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre

I satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021 blev der afsat 30 mio. kr. til puljen.

Formålet med puljen var at understøtte og videreudvikle kommunernes arbejde med rehabilitering med særligt fokus på de svageste ældre i hjemmepleje og i plejebolig, så rehabiliteringsindsatsen også tilgodeser denne målgruppe.

Målgruppen for projekterne i de deltagende kommuner var de mest svækkede af de borgere, der modtager/er i målgruppen for hjemmepleje eller bor på plejecenter.

Læs evalueringen af puljen til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre 

Få mere viden om rehabilitering for de svageste ældre

Opsamling på evaluering og status på rehabilitering efter § 83 a i Danmark

I notatet præsenterer Sundhedsstyrelsen hovedpointerne fra evalueringen af puljen til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre. Til slut i notatet er der oplistet en række pejlemærker og fokuspunkter, som har til formål at danne grundlag for en fælles diskussion for de kommende års udvikling af rehabiliteringsforløb for ældre efter § 83 a i Danmark. Pejlemærkerne er udarbejdet på baggrund af de sidste fem års arbejde og udgivelser på området, den nye viden fra evalueringen og kommunernes input på Sundhedsstyrelsens netværksmøder på området.

Læs pejlemærkerne 

Webinar om rehabiliteringsforløb på ældreområdet 

I webinaret fortæller nogle af de deltagende kommuner om deres indsatser, ligesom borgere fra projektet deler deres oplevelser med rehabiliteringsforløbene.

Hovedresultaterne fra evalueringen præsenteres af Rambøll, og du kan høre professor Tine Rostgaards oplæg om borgerens udbytte af rehabilitering. Webinaret blev afholdt d. 25. november 2020.

Se webinaret om rehabiliteringsforløb på ældreområdet 

Puljen til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre

Gå til puljeopslaget og læs om rammerne og fordeling af midlerne for puljen

Opdateret 15 DEC 2022