xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Selvbetjening

Vi har samlet vores selvbetjeningsløsninger, så det er let for dig at finde den rigtige blanket eller formular.

Strålebeskyttelse: laboratoriernes ydelser

Bestilling af dosimetre

Sundhedsstyrelsen tilbyder dosisovervågning af alle stråleudsatte arbejdstagere. For at kunne tilmelde personer til dosisovervågning, er det nødvendigt først at oprette en aftale med laboratoriet.

Dosisovervågning: Persondosimetri

Bestråling af dosimetre

Et persondosimeter bestråles i forhold til en given dosisstørrelse med en kendt dosis. Dette kan bruges til egenkontrol af egne udlæsningssystemer.

Ved akkrediterede ydelser skal en blanket udfyldes og indsendes på forhånd.

Bestråling af persondosimetre

Godkendelse som strålebeskyttelsesekspert

Virksomheder, der er omfattet af krav om tilladelse til brug af strålingsgeneratorer eller radioaktivt materiale, skal i mange tilfælde rådføre sig med en strålebeskyttelsesekspert (SBE) om deres brug af strålekilder.

Ansøgning om godkendelse af strålebeskyttelsesekspert

Kontrol af dosishastighedsmålere

Sundhedsstyrelsen tilbyder kontrol af miljødosimetre (dosishastighedsmålere) for at vurdere om instrumentets visning ligger inden for det forventede interval i forhold til værdien bestemt af laboratoriet.

Kontrol af miljødosimetre

Strålebeskyttelse: Brug af strålekilder

Åbne radioaktive kilder

Brug af åbne radioaktive kilder kræver enten underretning til Sundhedsstyrelsen eller tilladelse til brug givet af Sundhedsstyrelsen. Når anlægget ikke længere er i brug skal det afmeldes.

Ansøg, underret eller afmeld

Siden rummer desuden formular vedr. indkøb af åben radioaktiv kilde fra udlandet og formular vedr. ændring af kompetencepersoner.

Lukkede radioaktive kilder

Brug af lukkede radioaktive kilder kræver enten underretning til Sundhedsstyrelsen eller tilladelse til brug givet af Sundhedsstyrelsen. Når anlægget ikke længere er i brug skal det afmeldes. Overførsel og indkøb af lukkede strålekilder skal også registreres.

Ansøg, registrer, afmeld, overfør eller indkøb

Strålepas til stråleudsatte arbejdstagere

Strålepas er til arbejdstagere til brug ved arbejde på kontrollerede områder i udlandet, hvor arbejdstageren kan kategoriseres som stråleudsat arbejdstager i kategori A.

Bestilling af strålepas

Strålingsgeneratorer (røntgenapparater og acceleratorer)

Brug af strålingsgeneratorer kræver enten underretning til Sundhedsstyrelsen eller tilladelse til brug givet af Sundhedsstyrelsen. Derudover skal strålingsgeneratorer registreres.

Ansøg, registrer, flyt eller afmeld

Uddannelse af sundhedspersoner

Dispensation for sygeplejersker, der arbejder som sundhedsplejersker

Kommuner kan søge Sundhedsstyrelsen om dispensation til at opgaver, der efter loven er henlagt til en sundhedsplejerske, kan varetages af en sygeplejerske.

Søg dispensation

Godkendelse som kiropraktor-tutor

For at opnå autorisation som kiropraktor skal man i turnus i et år. Turnustjenesten finder sted i en kiropraktorpraksis, hvor tutor er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Ansøg om godkendelse som tutor

Inspektorbesøg

Afdelinger, der tilbyder uddannelse til læger eller tandlæger, planlægges at få besøg hvert 4. år. Forud for besøget skal afdelingen udfylde en selvevalueringsrapport (link til beskrivelsen under opgaver). Evalueringsrapporten kan kun udfyldes ved brug af et direkte link, som man modtager på mail inden besøget.

Har du spørgsmål om inspektorbesøg kan du kontakte Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsens på telefon 72 22 78 84 eller e-mail uddannelse@sst.dk

Indberetning for hovedkursusledere på specialespecifikke kurser

Når de undervisere, som er tilknyttet specialespecifikke kurser, skal have refunderet deres rejseudgifter eller udlæg i forbindelse med arbejde for Sundhedsstyrelsen, skal hovedkursusleder udfylde en formular.

Indberetning for hovedkursusledere på specialespecifikke kurser

Klinisk basisuddannelse (KBU)

Den kliniske basisuddannelse (KBU) er første uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse.

Ansøg KBU

Ældre

Friplejeboliger

For at kunne etablere og drive friplejeboliger skal virksomheder, der ønsker at være friplejeboligleverandører, være certificeret af Sundhedsstyrelsen til at levere service.

Ansøg

Fritvalgsblanket

Private firmaer, der vil godkendes som leverandør af hjemmehjælp og madservice i kommunerne under fritvalgsordningen skal anvende Fritvalgsblanketten

Fritvalgsblanket

Sundhedsvæsen

Anmeldelse af smitsomme sygdomme

Når børn eller voksne bliver syge af en smitsom sygdom, vil forskellige myndigheder blive inddraget, ved bestemte sygdomme. En del smitsomme sygdomme skal anmeldes til de relevante myndigheder. Det er læger og laboratorier, der har anmeldelsespligten.

Læs mere og anmeld

Ansøgning om klausuleret tilskud til en vaccine

Ansøgning om klausuleret tilskud til en vaccine kan indgives til Sundhedsstyrelsen af den, der bringer vaccinen på markedet i Danmark.

Se vejledning og ansøgningsskema

Eksperimentel behandling

Behandlende hospitalslæger kan indsende en anmodning om rådgivning og vurdering af en given patientsag til Sundhedsstyrelsens panel for eksperimentel behandling.

Når rådgivningen er indhentet, beslutter afdelingen og den behandlende hospitalslæge, i samråd med patienten, om rådgivningen skal følges.

Forespørgsel og henvisning om eksperimentel behandling

Forhåndsgodkendelse i Europæisk Reference Netværk (ERN)

Enhver dansk sundhedstjenesteyder kan ansøge om at blive medlem af et europæisk netværk af referencecentre efter indhentning af en forhåndsgodkendelse fra Sundhedsstyrelsen.

Ansøg om forhåndsgodkendelse

Indberetning om behandling for stofmisbrug

I forbindelse med behandling af stofmisbrug har de relevante myndigheder, fagfolk eller behandlingsinstitutioner en række indberetningspligter.

Læs mere og indberet

Kastration som led i kønsskifte

Sundhedsstyrelsen behandler ansøgning til kastration som led i kønsskifte for visse grupper.

Læs mere og ansøg om kastration

Administration

Rejseafregning

Du skal udfylde en rejse- og udlægsafregning, hvis du efter aftale skal have refunderet rejseudgifter eller udlæg.

Rejseafregning for eksterne rejsende

Rejseafregning for inspektorer

Rejseafregning for specialespecifikke kurser

Habilitet

Habilitetserklæringer udfyldes, hvis du skal arbejde for eller rådgive Sundhedsstyrelsen.

Udfyld habilitetserklæring

Se habilitetserklæringer

Opdateret 29 SEP 2023