xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Styrke omsorg og nærvær i ældreplejen

Kommuner kan ansøge om midler fra puljen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Puljen er på 245 mio. kr. og ansøgninger skal være på minimum 5 mio. kr. Formålet med puljen er at udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen, herunder at se på veje til at reducere unødvendige dokumentationskrav.

Puljen er en udmøntning af finanslovsinitiativet om omsorg og nærvær i ældreplejen fra finanslovsaftalen for 2020 og indebærer en årlig tilførelse på 125 mio. kr. fra 2020 til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. I 2020 og 2021 udmøntes 122,5 mio. kr. årligt som en ansøgningspulje. De i alt 245 mio. kr. tildeles i én ansøgningsrunde og kan bruges i 2020 og 2021. Ansøgte beløb til projekter skal være på minimum 5 mio. kr.

Formålet med ansøgningspuljen er at udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen. Som en integreret del af projekterne, skal der ses på veje til at reducere unødvendige dokumentationskrav, som kan frigive mere tid til den enkelte ældre. Projekter skal tage afsæt i ét eller flere af de syv temaer i kommunernes værdighedspolitikker. Et centralt formål med puljen er desuden at afsøge potentialerne og overførbarheden i forsøgene for resten af landets kommuner.

Udmøntning af puljen

Puljen blev udmøntet den 18. december 2020.

Sundhedsstyrelsen modtog i alt 61 ansøgninger til et samlet beløb på 446,3 mio. kr. Der er foretaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger, og på den baggrund er puljens i alt 245 mio. kr. fordelt på 31 projekter.

Sundhedsstyrelsen har vurderet ansøgningerne i forhold til formålet med puljen og de udmeldte kriterier i puljeopslaget.

I vurderingen er der lagt vægt på i hvor høj grad følgende kriterier skønnes opfyldt:

  • I hvilken grad det i ansøgningen er klart og præcist beskrevet, hvordan projektet understøtter puljens formål om at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen med afsæt i mindst ét af de syv værdighedstemaer.
  • I hvilken grad det i ansøgningen er klart og præcist beskrevet, hvordan projektet understøtter puljens formål om at se på veje til at reducere unødvendige dokumentationskrav og optimere eksisterende dokumentationsprocesser til gavn for den enkelte ældre.
  • I hvilken grad det i ansøgningen er klart og præcist beskrevet, hvordan projektet anvender metoder og processer, der understøtter formålet om at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen gennem innovative veje og skabe positiv forandring i praksis. Herunder at der er fokus på inddragelse af borgere, alle involverede medarbejdergrupper og andre relevante parter.
  • I hvilken grad det i ansøgningen er klart og præcist beskrevet, hvordan projektet har potentiale til at skabe ny praksis og løsninger, der kan overføres til andre kommuner.
  • I hvilken grad det i ansøgningen er klart og præcist beskrevet, hvordan der i projektet er afsat og indtænkt nødvendige ressourcer til løbende at indsamle og anvende viden, erfaringer og resultater til løbende sparring, evaluering og tilpasning af projektet. Herunder også ressourcer til understøttelse af Sundhedsstyrelsens planlagte aktiviteter for netværksdeltagelse og videndeling mellem kommuner.
  • I hvilken grad projektets organisering, ledelsesmæssige forankring, tilknyttede kompetencer og erfaring samt tids- og milepælsplan er klart og præcist beskrevet i ansøgningen og sandsynliggør projektets gennemførelse.

 

Følgende ansøgere har modtaget tilsagn om støtte:

Ansøger Bevilget beløb 
Syddjurs Kommune 11.014.260 kr.
Frederiksberg  Kommune 14.385.500 kr.
Kolding Kommune  10.542.800 kr.
Randers Kommune 12.432.109 kr.
Thisted Kommune 13.664.901 kr.
Billund Kommune 5.980.716 kr.
Haderslev Kommune 9.175.851 kr.
Herning Kommune 5.026.000 kr.
Hørsholm Kommune 12.609.870 kr.
Københavns Kommune (Slip hjemmeplejen fri) 5.035.610 kr.
Ikast-Brande Kommune 7.576.772 kr.
Varde Kommune 6.561.227 kr.
Brønderslev Kommune 4.884.429 kr.
Holbæk Kommune
8.017.463 kr.
Svendborg Kommune 9.958.909 kr.
Sønderborg Kommune 5.230.010 kr.
Vordingborg Kommune 5.586.902 kr.
Esbjerg Kommune
5.075.200 kr.
Københavns Kommune (Virtuelt mestringskursus for pårørende) 5.595.026 kr.
Struer Kommune 5.150.548 kr.
Aalborg kommune (Den omsorgsfulde og nærværende relation
med borgeren gennem professionelle møder og samtaler)

9.520.000 kr.
Greve Kommune 5.420.264 kr.
Holstebro Kommune 5.157.742 kr.
Vejle Kommune 5.203.733 kr.
Københavns Kommune (Tryghed i eget hjem) 5.020.400 kr.
Middelfart Kommune 5.040.530 kr.
Kalundborg Kommune 13.208.008 kr.
Viborg Kommune 7.965.504 kr.
Gentofte Kommune 12.901.045 kr.
Kerteminde Kommune 7.713.182 kr.
Jammerbugt Kommune 5.345.489 kr.

Samlet oversigt og resumé af projekterne 

Baggrund

Ansøger skal være en kommune. Kommuner kan søge selvstændigt eller flere kommuner i samarbejde, men med én kommune som hovedansøger. Der kan som del af projekterne også indgås samarbejde med relevante parter, fx civilsamfund, regioner, interessenter på ældreområdet eller private aktører.

Puljeopslag

Læs mere på platformen om Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen 

Kontakt 

Faglige spørgsmål

Lærke Mette Stoltze Kaspersen
Specialkonsulent
T (dir.) +45 9359 6476
lmsk@sst.dk 

Spørgsmål og svar

Spørgsmål: 
Hvor lang er puljeperioden? Og er det muligt at for forlænget projektet ud over puljeperioden?
Svar: 
Som det fremgår af puljeopslaget, så er projektperioden fra 2020-2021. Spørgsmål om eventuel forlængelse af projektperioden ud over 2021 er noget, der i lighed med håndteringen af andre puljer vil blive taget stilling til, såfremt det på et tidspunkt måtte blive aktuelt.

Spørgsmål: 
Kan midlerne bruges til at indgå samarbejde/tilkøbe ydelser hos en privat leverandør? 
Svar: 
Det kan de umiddelbart godt. Der foretages dog altid en konkret vurdering af den enkelte ansøgning, herunder inddragelse af private leverandører.

Spørgsmål:
Kan man indsende en ansøgning på baggrund af et nyopstartet eller et igangværende udviklingsprojekt?
Svar:
Puljen er forholdsvis bred med vægt på innovative processer og kan derfor både rumme helt nye projektideer samt videreudvikling/spredning af eksisterende projekter/indsatser.

Opdateret 02 DEC 2021