xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Afsluttende erfaringer med projekt ’Bestyrelser på plejecentrene – Fælles lokalt ansvar’ i Brønderslev Kommune

Projekt ’Bestyrelser på plejecentrene – Fælles lokalt ansvar’ i Brønderslev Kommune har siden projektets start fokuseret på og været særlig optaget af at tilvejebringe en tværgående erfaringsopsamling. Erfaringsopsamlingen har resulteret i to delrapporter om henholdsvis bestyrelser på plejecentre og tværfaglige kvalitetsteams, som refererer til projektets 1. spor og 2. spor og som afrapporterer og evaluerer på projektets erfaringer igennem projektperioden.

Af projektleder Joachim Lindflaten, Brønderslev kommune.

Bestyrelser på plejecentre

Generelt er erfaringerne med bestyrelser på plejecentrene positive. Brønderslev Kommunes tilsagn om puljen ’Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen’ har muliggjort en bred, involverende og samskabende tilgang til at styrke og videreudvikle kvalitetsarbejdet og kvalitetsudviklingen på de kommunale plejecentre.

Uddrag fra delrapporten’Erfaringsopsamling på arbejdet med bestyrelser’:

 • Mange bestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer oplever, at samarbejdet internt i bestyrelserne fungerer godt og har opnået større indsigt i plejecenterområdet.
 • Bestyrelserne giver udtryk for, at plejecenterlederne generelt er modtagelige over for bestyrelsernes sparring og input.
 • Bestyrelserne oplever, at de gør en forskel for plejecentrene i forhold til at sparre med ledelsen og have fokus på kvalitetsarbejdet i det daglige.
 • Nogle bestyrelser har i projektperioden haft succes med at skabe en bedre og mere tryg hverdag for beboerne og i stigende grad fået aktiveret lokalsamfundet.
 • De fleste bestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer ønsker at fortsætte og genopstille til næste bestyrelsesperiode, da de ser et potentiale i bestyrelserne.

Tværfaglige kvalitetsteams

I forbindelse med at styrke og arbejde målrettet med kvalitet på de kommunale plejecentre, har de tværfaglige kvalitetsteams været afgørende for at afprøve og udvikle kvalitet og kvalitetsinitiativer i de daglige arbejdsgange ude på plejecentrene.

Ved projektets afslutning er de forskellige kvalitetsteams kommet godt i gang og har igennem projektperioden planlagt, afprøvet, studeret og handlet på en række igangsatte kvalitetsinitiativer og prøvehandlinger. Erfaringerne er generelt positive og med tiden er både plejecenterledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere blevet modnet ved tanken om at arbejde med kvalitetsteams på plejecentrene. I forlængelse heraf viser erfaringsopsamlingen også, at medarbejderne ved projektets afslutning aktivt ønsker at fortsætte og efterspørger at sidde med i kvalitetsteams. Både ledere og medarbejdere nævner, at kvalitetsteams har været en god ramme og et godt initiativ til at arbejde systematisk med kvalitet på plejecentrene. Ligeledes nævner flere ledere og medarbejdere, at det har været positivt med et selvstændigt spor og tema i projektet, der fokuserer på tværfaglige kvalitetsteams.

Uddrag fra delrapporten ’Erfaringsopsamling på arbejdet med kvalitetsteams’:

 • Det forebyggende kvalitetsarbejde og iværksættelse af prøvehandlinger i daglige arbejdsgange skaber mening og værdi for beboere, ledere og medarbejdere.
 • På plejecentrene har kvalitetsteams især arbejdet med nedbringelse af utilsigtede hændelser i forhold til urinvejsinfektioner og medicindosering.
 • Et markant fald i antallet af utilsigtede hændelser på et af plejecentrene fra 16 utilsigtede hændelser i oktober 2021til 1 utilsigtede hændelse i november 2021 som følge af ny procedure for medicinudlevering samt indkøb og anvendelse af medicinvogne.
 • Et gradvist fald i antallet af utilsigtede hændelser vedrørende medicindosering på et af plejecentrene fra 16 utilsigtede hændelser i marts 2021 til 4 utilsigtede hændelser i juni 2021, som følge af øget brug af iPads ved medicindosering i aftenvagten.
 • Tovholdergruppen i projektet har taget initiativ til og udviklet en medarbejderhåndbog om dokumentation i Fælles Sprog III, en tjekliste/action card ifm. dokumentation og en mindre video om rehabilitering på ældreområdet.
 • Størstedelen af plejecentrene vurderer, at kvalitetsteams har været en god ramme og et godt initiativ til at arbejde systematisk med kvalitet.

I de kommende måneder foreligges afrapporteringen og evalueringen af projektet for kommunens Ældreråd og fagudvalg. Forventningen er, at videreførelsen af projektet og idriftsættelsen på plejecentrene er kendt inden sommerferien, hvorefter bestyrelser på plejecentrere og tværfaglige kvalitetsteams implementeres løbende ude i områderne.

Opdateret 25 APR 2022