xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Spørgsmål og svar om persondosimetri

Her kan du finde du svar på de mest almindelige spørgsmål om dosisovervågning og brug af persondosimetre udsendt fra persondosimetrilaboratoriet ved Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse. 

Se endvidere lovgivningen på området samt de generelle leveringsbetingelser for præcise vilkår for brug af persondosimetrene.

Kontakt os venligst såfremt du har yderligere spørgsmål.

1. Hvordan bliver vores virksomhed tilmeldt dosisovervågning?

På vores hjemmeside kan du finde webformularen ’Opret aftale vedrørende dosisovervågning’. Når denne er udfyldt og indsendt til os, så opretter vi jer i vores IT-system og sender jer et kunde-nummer. Ved brug af dette kundenummer og webformularen ’Indsend ændringer vedrørende dosisovervågning’ kan virksomhedens stråleudsatte arbejdstagere tilmeldes til dosisovervågning.

2. Hvordan tilmeldes en person til dosisovervågning?

På vores hjemmeside kan du finde webformularen ’Indsend ændringer vedrørende dosisovervågning’. Har I et kundenummer, er det muligt at indtaste oplysninger om de enkelte personer, der ønskes dosisovervåget, herunder deres cpr-numre samt hvilke dosimetre, de har behov og den ønskede udskiftningsfrekvens. Oplysninger sendes sikret og krypteret til os. Er der behov for at tilmelde personer der ikke har dansk cpr-nummer, da de nødvendige oplysninger skrives i bemærkningsfeltet.

3. Hvordan afmelder man en person, der ikke længere ønskes dosisovervåget?

På vores hjemmeside kan du finde webformularen ’Indsend ændringer vedrørende dosisovervågning’. Her kan indtastes de tilmeldinger der ønskes opsagt og fra hvilken dato dette ønskes. Alle personer der er tilmeldt dosisovervågning har fået tildelt et tilmeldingsnummer og dette kan findes på alle følgesedler, der medsendes dosimetrene.

4. Hvordan indberetter vi ændringer til vores abonnement på dosisovervågning, fx adresseændring?

På vores hjemmeside findes webformularen ’Indsend ændringer vedrørende dosisovervågning’. I denne kan indsendes information ændret leveringsadresse, ny kontaktperson og ændringer vedr. faktureringer, herunder fakturaadresse. 

5. Hvordan får jeg en oversigt over hvem der er tilmeldt dosisovervågning?

Indsend en webformular med teksten ”Oversigt”, i bemærkningsfeltet, så sender vi snarest muligt en samlet oversigt over personer tilmeldt dosisovervågning.

6. Kan jeg selv vælge måleperiodens start?

Nej. Måleperioden begynder enten d. 11. eller 15. i måneden. Det er persondosimetrilaboratoriet, der fastsætter datoen for at sikre en jævn fordeling af udsendelsen af dosimetre, så laboratoriet ikke kommer til at mangle dosimetre.

7. Hvordan bæres persondosimetret korrekt?

Sammen med de tilsendte dosimetre følger en liste, der angiver hvor de enkelte dosimetre skal placeres. Eksempelvis skal et helkropsdosimeter placeres et egnet sted på kroppen, eks. I brysthøjde og et fingerdosimeter på fingeren. Vi anbefaler generelt at dosimetret placeres der, hvor der forventes den største stråleudsættelse (dosis), dog skal helkropsdosimetret placeres under blyforklæde ved brug af sådant. Er der udstukket mere præcise anbefalinger om et dosimeters specifikke brug, så bør du naturligvis følge disse. Du kan derudover finde yderligere oplysninger om placering af de enkelte dosimetre på vores hjemmeside. Du bør også involvere din virksomheds tilknyttede strålebeskyttelseskoordinator ved tvivl om korrekt brug af dosimetre. 

8. Er det OK at have sit persondosimeter med i håndbagagen ved sikkerhedstjek i lufthavnen?

Nej. Ved sikkerhedstjekket i lufthavnen bliver håndbagagen gennemlyst med røntgenstråling. Dette vil blive registreret på dosimetret og vil ikke kunne skelnes fra den dosis som personen, der anvender dosimetret, ellers ville modtage ved sit arbejde med ioniserende stråling. Grundet øgede krav til sikkerhedskontrol vil et dosimeter ved en enkelt skanning kunne registrere en dosis på op mod 1 mSv (en millisievert). Ved placering af dosimetret i indtjekket bagage er der risiko for registrering af endnu større doser. Er det nødvendigt at have sit dosimeter med på rejse, så anbefaler vi derfor, at man beder sikkerhedspersonalet om at foretage en visuel inspektion af dosimetret i stedet. Sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn, Kastrup er orienteret om at persondosimetre bør inspiceres uden brug af ioniserende stråling. 

9. Må jeg benytte en anden persons persondosimeter?

Et persondosimeter er som navnet antyder personligt og må derfor kun benyttes til dosisovervågning af én enkelt person. Et ikke anvendt dosimeter kan overdrages til anden person, såfremt dette meddeles os. Indmelding kan ske via webformular på vores hjemmeside.

10. Hvad gør jeg hvis jeg ikke har modtaget bestilte persondosimetre?

Kontroller venligst om persondosimetrene findes i jeres interne post og om en evt. adresseændring er meldt til os. Informer os herom senest fem hverdage efter måleperiodens start, ellers anser vi dosimetrene for modtaget. 

11. Hvad gør jeg, hvis folien på helkropsdosimetret åbnes eller er itu ved modtagelse?

Meddel os hvis et persondosimetret var itu ved modtagelsen senest 5 hverdage efter modtagelse, så sender vi et erstatningsdosimeter. Tag i alle tilfælde et nyt persondosimeter i brug og returner det defekte hurtigst muligt. 

12. Hvorfor får jeg et nyt persondosimeter når jeg har afmeldt brugeren?

Hvis brugeren ikke er afmeldt senest 14 dage før start af ny måleperiode, så udsendes et nyt persondosimeter for denne periode. Herefter træder afmeldingen i kraft.

13. Jeg har overdraget et persondosimetre til ny bruger. Hvorfor modtager jeg stadig persondosimetre til den oprindelige bruger?

En overdragelse af et persondosimeter er ikke en afmelding af den oprindelige bruger. Denne bruger skal selvstændigt afmeldes. En overdragelse af et persondosimeter fungerer også som en tilmelding af den nye bruger. Det er muligt at sætte en slutdato ved overdragelsen, hvis den nye bruger ikke ønskes tilmeldt til dosisovervågning.

14. Hvorfor modtog jeg ingen rød holder til mit bestilte helkropsdosimeter?

Den røde holder skal bestilles separat. Af praktiske grunde kan det ske, at holder og navngivet dosimeter sendes separat. Kontakt os, hvis du ikke modtager holderen dagen efter.

15. Skal jeg aflevere den røde holder tilbage efter brug?

Nej. Holderen er jeres ejendom og kan benyttes så længe den er intakt. Holderen kan bortskaffes som almindeligt affald indeholdende metal og plastik.

16. Kan en tilmelding sættes på pause?

Nej. Måletilmeldingerne skal afmeldes. Det er dog muligt ved samme lejlighed at oprette en ny tilmelding med startdato efter den ønskede pause.

17. Hvorfor modtager jeg stadig persondosimetre, når jeg har afmeldt mit udstyr?

Hvis I ikke ønsker forsat at være dosisovervåget, skal de pågældende måletilmeldinger afmeldes direkte til os. Afmeldingen kan ske via webformular på vores hjemmeside.

18. Hvornår skal jeg returnere persondosimetrene?

Persondosimetre skal returneres hurtigst muligt efter udløb af deres tiltænkte måleperiode og senest inden for 10 dage, da senere returnering øger målemetodens usikkerhed. Inden for denne periode betragtes dosimetret som rettidigt returneret. Start og slutdato for måleperiode står på medsendte følgeseddel og står også på selve persondosimetret.

19. Må jeg sende skrevne beskeder sammen med de returnerede persondosimetre?

Nej. returforsendelsen er alene beregnet på returnering af dosimetre. Dette er for at begrænse risikoen for fejl ifm. korrekt registrering af hjemkomne dosimetre. Al kontakt til laboratoriet foregår via webformularer, e-mail eller telefon, for at sikre korrekt dokumentation af bestillinger og ændringer fra kundens side. Beskeder, der sendes sammen med de returnerede dosimetre, bliver ikke læst. 

20. Hvordan skal jeg returnere persondosimetrene?

Vi anbefaler at dosimetrene lægges i transportæsker og medfølgende plastposer inden de returneres i den medfølgende returkuvert. Herved mindskes risiko for beskadigelse og tab af dosimetrene.

21. Hvorfor har jeg modtaget en påmindelse for ikke tilbagesendte persondosimetre?

Påmindelser for ikke returnerede dosimetre genereres automatisk i vores system. Den medfølgende liste viser alle de dosimetre, der ikke er returneret, hvor udløbsdatoen er overskredet med en måned. Samtidig med udsendelsen af påmindelser sker der en indberetning om de manglende dosisudlæsninger til Sundhedsstyrelsens Register for Persondosimetri, SRP.

22. Hvorfor modtager jeg en påmindelse for et persondosimeter, selvom jeg har informeret om, at det er bortkommet?

Påmindelser for ikke returnerede dosimetre genereres automatisk i vores system, uden hensyntagen til hvad der tidligere er meddelt os, også hvis persondosimetret er meldt bortkommet. Samtidig med udsendelse af påmindelser sker der en indberetning om de manglende dosisudlæsninger til Sundhedsstyrelsens Register for Persondosimetri, SRP.

23. Hvorfor modtager jeg en påmindelse for persondosimetre, når disse er indsendt til udlæsning?

Er persondosimetrene indsendt for nylig, kan påmindelse og indsendelse af dosimetre have krydset hinanden. Det sker, men heldigvis sjældent, at afsendte persondosimetre ikke når frem til os. Ved afsendelse med almindelig post kan forsendelsestiden dog være længere. Det er afsenderens ansvar, at forsendelsen når frem.

24. Hvorfor sendes resultatet for dosisovervågningen kun som digital post?

Digital post-løsningen (E-boks/Mit.dk) er krypteret fra afsender til modtager.

  • Løsningen sikrer, at vi efterlever kravene i forbindelse med vores akkreditering, som er givet i ISO 17025. Denne standard stiller bl.a. krav til integriteten og validiteten af den udsendte målerapport.
  • Løsningen giver os mulighed for at sikre dokumentation for, at dosisresultaterne er modtaget i virksomhedens digitale post. 

Vi har tidligere tilbudt at sende resultaterne som e-mail med kryptering, men vi oplevede, at der var problemer med at læse de sendte krypterede mails.

25. Hvorfor kan jeg ikke læse jeres e-mails?

Vores mails bliver sendt som sikker post, det vil sige med kryptering. Jeres virksomheds mailsystem er også krypteret, og nogle typer kryptering kræver et certifikat. Certifikatet indeholder blandt andet en krypteringsnøgle, som bruges til at fjerne krypteringen, så de mails, I modtager, kan læses. Den del af certifikatet, der indeholder krypteringsnøglen, er tidsbegrænset og skal af og til fornys. Hvis det er udløbet, kan krypteringen ikke længere fjernes fra de mails, I modtager – I vil derfor ikke kunne læse de mails, som vi sender til jer. Så skal I forny certifikat/krypteringsnøgle.

26. Indberetter SIS PL doser til Sundhedsstyrelsens Register for Persondosimetri, SRP?

Ja. Modtagelse af en resultatliste er samtidig en bekræftelse af, at de på gældende doser er indberettet til SRP.

27. Orienterer SIS PL om forhøjede doser?

Ja. Vi orienterer både virksomheden og Sundhedsstyrelsen, hvis en målt persondosis overstiger de lovmæssige krav om underretning.

28. Hvad gør jeg, hvis persondosimetret er blevet efterladt i et område med stråling?

Tag et nyt persondosimeter i brug og returner det bestrålede persondosimetret til os hurtigst muligt. Giv samtidigt besked om årsagen telefonisk eller via mail. 

29. Hvor lang tid skal jeg gemme resultatlisterne?

Det er fastsat lovmæssigt, at resultatlister skal gemmes for de seneste 5 kalenderår, inklusive indeværende år.

30. Kan jeg få udleveret en årsdosisrapport?

Vi har desværre ikke mulighed for at udsende nogen sammentællinger af persondoser. 

31. Hvorfor skal jeg betale for et persondosimeter når jeg har afmeldt brugeren?

Hvis brugeren ikke er afmeldt senest 14 dage før start af ny måleperiode, udsendes et nyt persondosimeter for denne periode. Herefter træder afmeldingen i kraft. Der skal betales for alle tilsendte persondosimetre.

32. Hvorfor modtager jeg papirfaktura i stedet for en elektronisk faktura via EAN-nummer eller e-mail?

Dette skyldes, at vi ikke har oplysning om jeres EAN-nummer eller fakturerings e-mail. Denne kan evt. være blevet slettet ved seneste ændringer i fakturaoplysninger via indsendelse af webformular. Når der indsendes fakturaoplysninger via punktet ”Ændring vedr. fakturering” så er det vigtigt at alle oplysninger udfyldes også de der ikke skal ændres, dvs. EAN-nummer, Rekvisitionsnummer og Fakturakontaktperson og E-mail til fakturamodtagelse. 

NB! Såfremt der både oplyses både E-mail til fakturering og EAN-nummer, da sendes faktura til EAN-nummer.

33. Hvorfor mangler rekvisitionsnummer eller navn på min faktura?

Dette skyldes, at vi ikke har oplysning om jeres rekvisitionsnummer eller navn på fakturakontaktperson. Denne kan evt. være blevet slettet ved seneste ændringer i fakturaoplysninger via indsendelse af webformular. Når der indsendes fakturaoplysninger via punktet ”Ændring vedr. fakturering” så er det vigtigt at alle oplysninger udfyldes også de der ikke skal ændres, dvs. EAN-nummer, Rekvisitionsnummer og Fakturakontaktperson og E-mail til fakturamodtagelse. 

NB! Såfremt der både oplyses E-mail til fakturering og EAN-nummer, da sendes faktura til EAN-nummer.

34. Hvem kontakter jeg angående spørgsmål til min faktura?

Spørgsmål til betaling af faktura rettes til Sundhedsstyrelsen, Koncernregnskab (E-mail: kor@sst.dk, Tlf: 72227400). Spørgsmål til indholdet af en faktura rettes til SIS PL (E-mail: pl@sis.dk, Tlf: 44543456).
Opdateret 26 MAJ 2024