xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Spørgsmål og svar om persondosimetri

Her kan du finde du svar på de mest almindelige spørgsmål om dosisovervågning og brug af persondosimetre udsendt fra Persondosimetrilaboratoriet ved Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse. 

Se desuden lovgivningen på området samt laboratoriets leveringsbetingelser for vilkår for brug af persondosimetrene.

Du kan i Strålingsguiden finde generelle oplysninger om strålingsforhold i Danmark og i årsberetningerne tabeller med doser forbundet med erhvervsmæssig bestråling i Danmark.

Kontakt os gerne hvis du har yderligere spørgsmål.

 

Abonnement, tilmelding og afmelding

1. Hvordan bliver vores virksomhed tilmeldt dosisovervågning?

På vores hjemmeside kan du finde webformularen ’Opret aftale vedrørende dosisovervågning’. Når denne er udfyldt og indsendt til os, så opretter vi jer i vores IT-system og sender jer et kundenummer.

2. Hvordan tilmeldes en person til dosisovervågning?

På vores hjemmeside kan du finde webformularen ’Indsend ændringer vedrørende dosisovervågning’. Har I et kundenummer, er det muligt at indtaste oplysninger om de enkelte personer, der ønskes dosisovervåget, herunder deres cpr-numre samt hvilke dosimetre, de har behov for og den ønskede udskiftningsfrekvens. Oplysninger sendes sikret og krypteret til os.

Er der behov for at tilmelde personer, der ikke har dansk cpr-nummer, da skrives navn og fødselsdato i bemærkningsfeltet.

3. Hvordan afmelder man en person, der ikke længere ønskes dosisovervåget?

På vores hjemmeside kan du finde webformularen ’Indsend ændringer vedrørende dosisovervågning’. Her kan indtastes de tilmeldinger, der ønskes opsagt og fra hvilken dato dette ønskes.

Alle personer der er tilmeldt dosisovervågning har fået tildelt et tilmeldingsnummer, og dette kan findes på de følgesedler, der medsendes dosimetrene. Et tilmeldingsnummer er på formen 'TILM-' fulgt af 8 cifre.

4. Hvordan indberetter vi ændringer til vores abonnement på dosisovervågning, f.eks. adresseændring?

På vores hjemmeside findes webformularen ’Indsend ændringer vedrørende dosisovervågning’. I denne kan der indsendes information om ændret leveringsadresse, ny kontaktperson og ændringer vedr. faktureringer, herunder fakturaadresse. 

5. Hvordan får jeg en oversigt over, hvem der er tilmeldt dosisovervågning?

Indsend webformularen ’Indsend ændringer vedrørende dosisovervågning’ med teksten ”Oversigt”, i bemærkningsfeltet, så sender vi snarest muligt en samlet oversigt over personer tilmeldt dosisovervågning.

6. Kan jeg selv vælge måleperiodens start?

Nej. Måleperioden begynder enten d. 1. eller d. 15. i måneden. Det er persondosimetrilaboratoriet, der fastsætter datoen for at sikre en jævn fordeling af udsendelsen af dosimetre, så laboratoriet ikke kommer til at mangle dosimetre.

7. Må jeg benytte en anden persons persondosimeter?

Et persondosimeter er som navnet antyder personligt og må derfor kun benyttes til dosisovervågning af én enkelt person. Et ikke anvendt dosimeter kan overdrages til anden person, såfremt dette meddeles os.  Meddelelse  (tilmelding) kan ske via webformularen ’Indsend ændringer vedrørende dosisovervågning’.

Vær opmærksom på, at en overdragelse ikke medfører, at den oprindelige bruger afmeldes (se punkt 11).

8. Kan en tilmelding sættes på pause?

Nej. Måletilmeldingerne skal afmeldes. Det er dog muligt ved samme lejlighed at oprette en ny tilmelding med startdato efter den ønskede pause.

 

Modtagelse og returnering af dosimetre

9. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har modtaget bestilte persondosimetre?

Kontroller venligst om persondosimetrene findes i jeres interne post og om en evt. adresseændring er meldt til os. Informer os herefter om manglende dosimetre senest fem hverdage efter måleperiodens start, ellers anser vi dosimetrene for modtaget, jf. leveringsbetingelserne.  

10. Hvorfor får jeg et nyt persondosimeter, når jeg har afmeldt brugeren?

Hvis brugeren ikke er afmeldt senest 14 dage før start af ny måleperiode, udsendes et nyt persondosimeter for denne periode. Herefter træder afmeldingen i kraft.

11. Jeg har overdraget et persondosimeter til en ny bruger. Hvorfor modtager jeg stadig persondosimetre til den oprindelige bruger?

En overdragelse af et persondosimeter er ikke en afmelding af den oprindelige bruger. Denne bruger skal selvstændigt afmeldes. En overdragelse af et persondosimeter fungerer også som en tilmelding af den nye bruger.

Det er muligt at sætte en slutdato ved overdragelsen, hvis den nye bruger ikke ønskes tilmeldt til yderligere dosisovervågning.

12. Hvorfor modtager jeg stadig persondosimetre, når jeg har afmeldt mit udstyr?

Hvis I ikke ønsker forsat at være dosisovervåget, skal samtlige måletilmeldinger afmeldes direkte til persondosimetrilaboratoriet. Laboratoriet er uafhængigt af Sundhedsstyrelsens tilsynsafdeling og har ikke adgang til Sundhedsstyrelsens registre over strålekilder.

Afmeldingen kan ske via webformularen ’Indsend ændringer vedrørende dosisovervågning’ eller mail.

13. Hvad gør jeg, hvis folien på helkropsdosimetret brydes?

Meddel os hurtigst muligt, hvis foliet brydes, så kan vi sende et erstatningsdosimeter. Har I adgang til ekstradosimetre, så tag et nyt persondosimeter i brug. Returner det defekte hurtigst muligt. 

14. Hvorfor modtog jeg ingen rød holder til mit bestilte helkropsdosimeter?

Den røde holder skal bestilles separat. Af praktiske grunde bliver holder og navngivet dosimeter nogle gange sendt separat.

15. Skal jeg aflevere den røde holder tilbage efter brug?

Nej. Holderen er jeres ejendom og kan benyttes så længe den er intakt. Holderen kan bortskaffes som almindeligt affald indeholdende metal og plastik.

16. Hvornår skal jeg returnere persondosimetrene?

Persondosimetre skal returneres hurtigst muligt efter udløb af deres specificerede måleperiode og senest inden for 10 dage, da senere returnering øger målemetodens usikkerhed. Inden for denne periode betragtes dosimetret som rettidigt returneret.

Start og slutdato for måleperiode står på medsendte følgeseddel og står også på selve persondosimetret.

17. Hvordan skal jeg returnere persondosimetrene?

Vi anbefaler at dosimetrene lægges i medfølgende transportæsker og plastposer inden de returneres i den genanvendelige kuvert  som en sporet forsendelse. Herved mindskes risiko for beskadigelse og tab af dosimetrene, jf. ansvar som beskrevet i leveringsbetingelserne.

18. Må jeg sende skrevne beskeder sammen med de returnerede persondosimetre?

Nej. returforsendelsen er alene beregnet på returnering af dosimetre. Dette er for at begrænse risikoen for fejl ved registrering af hjemkomne dosimetre.

Al kontakt til laboratoriet foregår via webformularer, e-mail eller telefon, for at sikre korrekt dokumentation af bestillinger og ændringer fra kundens side. Beskeder, der sendes sammen med de returnerede dosimetre, bliver ikke læst. 

 

Påmindelser og fakturering

19. Hvorfor har jeg modtaget en påmindelse om ikke tilbagesendte persondosimetre?

Påmindelser om ikke returnerede dosimetre genereres automatisk i vores system. Den liste der følger med påmindelsen viser alle de dosimetre, der ikke er returneret en måned efter overskredet udløbsdato.

20. Hvorfor modtager jeg en påmindelse om et persondosimeter, selvom jeg har informeret om, at det er bortkommet?

Påmindelser om ikke returnerede dosimetre genereres automatisk i vores system, uden hensyntagen til hvad der tidligere er meddelt os - også hvis persondosimetret er meldt bortkommet.

21. Hvorfor modtager jeg en påmindelse om persondosimetre, når disse er indsendt til udlæsning?

Er persondosimetrene indsendt for nylig, kan påmindelse og indsendelse af dosimetre have krydset hinanden. Det sker, at afsendte persondosimetre ikke når frem til os. Forsendelser som brevpost tager typisk længere tid end forsendelser med f.eks. pakkepost.

Det er afsenderens ansvar, at forsendelsen når frem, jf. leveringsbetingelserne.

22. Hvorfor skal jeg betale for et persondosimeter når jeg har afmeldt brugeren?

Hvis brugeren ikke er afmeldt senest 14 dage før start af ny måleperiode, udsendes et nyt persondosimeter for denne periode. Herefter træder afmeldingen i kraft. Der skal betales for alle tilsendte persondosimetre.

23. Hvorfor modtager jeg papirfaktura i stedet for en elektronisk faktura via EAN-nummer?

Dette skyldes, at vi ikke har oplysning om jeres EAN-nummer. Dette kan evt. være blevet slettet ved seneste ændringer i fakturaoplysninger via indsendelse af webformularen ’Indsend ændringer vedrørende dosisovervågning’.

Når der indsendes fakturaoplysninger via punktet ”Ændring vedr. Fakturering”, så er det vigtigt, at alle oplysninger udfyldes også de der ikke skal ændres, dvs. felterne: ’GLN/EAN-nummer’, Rekvisitionsnummer og Fakturakontaktperson.

24. Hvorfor mangler rekvisitionsnummer eller navn på min faktura?

Dette skyldes, at vi ikke har oplysning om jeres rekvisitionsnummer eller navn på fakturakontaktperson. Denne kan evt. være blevet slettet ved seneste ændringer i fakturaoplysninger via indsendelse af webformular.

Når der indsendes fakturaoplysninger via punktet ”Ændring vedr. Fakturering”, så er det vigtigt, at alle oplysninger udfyldes; også de, der ikke skal ændres, dvs. felterne: ’GLN/EAN-nummer’, ’Rekvisitionsnummer’ og ’Fakturakontaktperson’.

25. Hvem kontakter jeg angående spørgsmål til min faktura?

Spørgsmål til betaling af faktura rettes til Sundhedsstyrelsen, Koncernregnskab (e-mail: kor@sst.dk, tlf: 72227400). Spørgsmål til indholdet af en faktura rettes til SIS PL (e-mail: pl@sis.dk, tlf: 44543456).

 

Håndtering af dosimetre

26. Hvordan bæres persondosimetret korrekt?

Sammen med de tilsendte dosimetre er vedlagt en følgeseddel, der angiver dosimetertypen . Du kan derudover finde oplysninger om placering af de enkelte dosimetre i vejledningen 'Sådan bærer du dit persondosimeter'.

Vi anbefaler generelt, at dosimetret placeres der, hvor der forventes den største stråleudsættelse (dosis), dog skal helkropsdosimetret placeres under blyforklæde ved brug af sådant.

Du bør også involvere din virksomheds tilknyttede strålebeskyttelseskoordinator ved tvivl om korrekt brug af dosimetre, da denne kan have udstukket lokale anbefalinger om et dosimeters specifikke brug.

27. Er det OK at have sit persondosimeter med i håndbagagen ved sikkerhedstjek i lufthavnen?

Nej. Ved sikkerhedstjekket i lufthavnen bliver håndbagagen gennemlyst med røntgenstråling. Dette vil blive registreret på dosimetret og vil ikke kunne skelnes fra den dosis som personen, der anvender dosimetret, ellers ville modtage ved sit arbejde med ioniserende stråling.

Grundet øgede krav til sikkerhedskontrol vil et dosimeter ved en enkelt skanning kunne registrere en dosis på op mod 1 mSv (en millisievert). Ved placering af dosimetret i indtjekket bagage er der risiko for registrering af endnu større doser.

Er det nødvendigt at have sit dosimeter med på rejse, så anbefaler vi derfor, at man beder sikkerhedspersonalet om at foretage en visuel inspektion af dosimetret i stedet. Sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn, Kastrup er orienteret om at persondosimetre bør inspiceres uden brug af ioniserende stråling. 

28. Hvad gør jeg, hvis persondosimetret er blevet efterladt i et område med stråling?

Tag et nyt persondosimeter i brug og returner det bestrålede persondosimetret til os hurtigst muligt. Giv samtidigt besked om årsagen telefonisk eller via mail. 

 

Resultater af dosisovervågning og registrering af resultater

29. Hvorfor sendes resultatet for dosisovervågningen kun som digital post?

Digital post-løsningen (E-boks/Mit.dk) er krypteret fra afsender til modtager.

  • Løsningen sikrer, at vi efterlever kravene i forbindelse med vores akkreditering, som er givet i ISO 17025. Denne standard stiller bl.a. krav til integriteten og validiteten af den udsendte målerapport.
  • Løsningen giver os mulighed for at sikre dokumentation for, at dosisresultaterne er modtaget i virksomhedens digitale post.  

30. Hvorfor kan jeg ikke læse jeres e-mails?

Vores mails bliver sendt som sikker post, det vil sige med kryptering. Jeres virksomheds mailsystem forventer vi også er krypteret, og nogle typer kryptering kræver et certifikat. Certifikatet indeholder blandt andet en krypteringsnøgle, som bruges til at fjerne krypteringen, så de mails, I modtager, kan læses.

Den del af certifikatet, der indeholder krypteringsnøglen, er tidsbegrænset og skal af og til fornys. Hvis den er udløbet, kan krypteringen ikke længere fjernes fra de mails, I modtager. I vil derfor ikke kunne læse de mails, vi sender til jer uden at forny jeres certifikat/krypteringsnøgle.

31. Indberetter SIS PL doser til Sundhedsstyrelsens Register for Persondosimetri, SRP?

Ja. Modtagelse af en resultatliste er samtidig en bekræftelse af, at de på gældende doser er indberettet til SRP.

32. Orienterer SIS PL om forhøjede doser?

Ja, vi gør både virksomheden og Sundhedsstyrelsen opmærksom på, hvis en målt persondosis overstiger de lovmæssige krav til virksomheden om underretning. Dette fritager ikke virksomheden for selvstændigt at skulle underrette Sundhedsstyrelsen, jf. § 85 i bek. 669/2019.

33. Kan jeg få udleveret en årsdosisrapport?

Det er mod betaling muligt at få tilsendt en oversigt over målte doser tilhørende et kundenummer. 

34. Hvor lang tid skal jeg gemme resultatlisterne?

Det er fastsat lovmæssigt, at virksomheden skal gemme resultatlister for de seneste 5 kalenderår, inklusive indeværende år, jf. § 86 i bek. 669/2019.
Opdateret 11 JUL 2024