xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Helkropsdosimetre

Periodisk overvågning for helkropsbestråling (gamma, røntgen, beta)

Helkropsdosimeter

Helkropsdosimetre kan måle stråleudsættelse ved ophold i strålefelter med gamma-, røntgen- eller betastråling. Dosimetret udgøres af et kort, som indeholder tabletter bestående af et strålefølsomt materiale (litium-krystaller). Tabletterne ændrer gradvist deres fysiske egenskaber ved bestråling. Ved opvarmning af materialet i en udlæser dannes lys (termoluminescens), som måles og udregnes til en stråledosis.

Før brug placeres dosimeterkortet i en plastholder, som ved hjælp af forskellige filtre afskærmer de enkelte tabletter forskelligt. Derved muliggøres måling af forskellige strålingstyper.

Helkropsdosimeter-placering

Helkropsdosimetret bæres på forsiden af kroppen og på det sted, hvor strålingen forventes at være højest (typisk i bryst- eller hoftehøjde). Dosimetret placeres med bagsiden indad. Ved brug af afskærmende beklædning (blyforklæde eller lignende) er det vigtigt, at dosimetret bæres under dette.

Sådan bærer du dit persondosimeter
Dosimeterkort fremsendes og returneres i en forseglet foliepakning hvorpå er trykt navnet på den tilmeldte bruger og bæreperioden. Foliepakningen må ikke åbnes, da det øger usikkerheden på målingen.

Resultatet rapporteres som et estimat for helkropsdosis (Hp(10)) og huddosis (Hp(0,07)).

Der kan vælges imellem 1- eller 3-måneders bæreperiode. Holdere bestilles særskilt. 

Metoden er akkrediteret.

Resultatudmelding

Dosimeterkortet skal returneres hurtigst muligt. Vi giver besked, når det er modtaget.

Usikkerheden på den målte dosis øges ved sen udlæsning. Modtages dosimeterkortet mere end 10 dage efter måleperiodens udløb, vil udlæsningen derfor få tilføjet bemærkningen "Dosimeter er ikke modtaget rettidigt". 

Returnerede dosimeterkort udpakkes og udlæses af Persondosimetrilaboratoriet, hvorefter resultatet omregnes til stråledosis. Denne rapporteres på en resultatliste til den virksomhed, hvor den dosisovervågede er ansat. Doserne bliver også gemt i Sundhedsstyrelsens Register for Persondosimetri, SRP. 

Ved begrundet mistanke om, at en bærer af et dosimeter er blevet eksponeret med en stor dosis, hasteudlæses dosimetret. Resultatet vil derved foreligge senest 24 timer efter modtagelsen.

Opdateret 08 MAJ 2024