xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kvalitet

Hvad er kvalitet i en værdig ældrepleje – og hvordan kan vi arbejde med at styrke den? Det er relevant at arbejde med kvalitet inden for alle områder og på alle niveauer af en værdig ældrepleje – hvad enten I skal indføre større forbedringsindsatser eller mindre, konkrete indsatser, der skal skabe trivsel og værdighed for den enkelte borger. Find viden og inspiration til arbejdet her.

Der er enighed om, at det er vigtigt med god kvalitet i ældreplejen – men hvad er egentlig kvalitet, og hvordan kan man vurdere, om man leverer god kvalitet?
Grundlæggende er kvalitet et udtryk for, hvor godt noget er. Kvalitet handler om, hvorvidt man opfylder de mål, man har sat for en konkret indsats. Derfor er der to grundlæggende trin i alt kvalitetsarbejde: 1) at opstille mål for, hvad man ønsker at opnå, og 2) at vurdere graden af målopfyldelse – dvs. hvorvidt man har nået de mål, man har opstillet.

Et eksempel kan være, at man sætter det som sit mål at øge trivslen for en borger med demens gennem tilpasning af sansestimuli i hverdagen. Graden af målopfyldelse kan fx måles på, om den pågældende borger har færre tilfælde af udadreagerende adfærd. I den daglige praksis kan man udvikle kvalitet ud fra faglige pejlemærker som for eksempel nærvær, trivsel, livskvalitet og omsorg.

Ledelse og organisering af kvalitetsarbejdet

Skal man lykkes med at skabe og fastholde kvalitet i en værdig ældrepleje, har ledelse og organisering stor betydning. En forudsætning for at skabe høj kvalitet på tværs af indsatser og borgerforløb i ældreplejen er, at man aktivt udvikler og vedligeholder en kvalitetskultur på arbejdspladsen. Dette arbejde involverer alle medarbejdere og ledere. Ledelsen spiller dog en særlig rolle i at synliggøre forventninger og skabe rammerne for, at en kvalitetskultur kan eksistere og trives. Den faglige leder sætter retningen for forbedringsindsatserne og fremmer den høje faglighed i dagligdagen.

Det kendetegner en kvalitetskultur, at der løbende er fokus på at skabe høj kvalitet og sammenhæng for borgerne. Kvalitetsarbejdet er ikke et stykke arbejde, som kan afsluttes, men en vedvarende proces. Derfor er det mere retvisende at beskrive det som en tilgang eller en kultur.

En kvalitetskultur indebærer bl.a.:

  • at læring og viden deles
  • at ny viden bruges til at tilpasse indsatser og arbejdsgange
  • at man eksperimenterer og afprøver nye tiltag på en bevidst og systematisk måde
  • at man løbende følger op på effekten af nye tiltag
  • at data og dokumentation bruges meningsfuldt og målrettet til at forbedre indsatser og arbejdsgange


Kvalitetsarbejde er systematisk

Kvalitet og systematik går hånd i hånd. Når I arbejder systematisk med kvaliteten på et indsatsområde, får I løbende indblik i behovet for forbedringer og i resultatet af de forbedringsindsatser, I iværksætter. Det betyder, at I altid handler på et informeret grundlag, og dét er kernen i kvalitetsarbejdet.

Forbedringsmodellen er en enkel og konkret metode til at accelerere forandrings- og forbedringsprocesser. Den består af to dele: 1) tre spørgsmål og 2) PDSA-cirklen, som er en metode til afprøvning og læring. I denne sammenhæng skal “forbedringer” forstås bredt som ændringer i strukturer og processer, der medfører bedre kvalitet for borgeren. Det er en fleksibel metode, som i ældreplejen både egner sig til at indføre større forbedringsindsatser og mindre, konkrete indsatser i arbejdet med at skabe trivsel og værdighed for den enkelte borger.

Du kan læse mere om forbedringsmodellen herunder.

Dansk Selskab for Patientsikkerheds forbedringsmodel

Opdateret 30 JUN 2022