xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Viden om værdighed
Livskvalitet | Ensomhed

Case: Opsporing af ensomhed

I Holstebro Kommune opsporer det kommunalt ansatte personale systematisk ensomhed hos ældre borgere, der modtager hjemmepleje. For at bekæmpe ensomhed motiverer, støtter og inspirerer personalet de ældre borgere til at deltage i frivillige aktiviteter. Det er ifølge kommunens ansatte med til at få borgerne til at blomstre op og øge deres livskvalitet.

Opdateret 22 AUG 2022
I Holstebro Kommune ønskede man at reducere ensomheden hos ældre borgere, der modtog hjemmeplejee. Derfor tog de initiativ til projektet 'Sammen bekæmper vi ensomhed', hvor der arbejdes med at styrke og systematisere arbejdet med at afhjælpe borgernes ensomhed. Målgruppen for projektet er ældre borgere, der modtager mindst to timers hjemmepleje fra kommunen pr. uge, og som kan opleve ensomhed. 

I projektperioden deltog personalet i kompetenceudvikling, hvor de blev undervist i ensomhed og konsekvenser heraf, ligesom de blev undervist i, hvordan man arbejder motiverende i forhold til at tage en snak om sin oplevelse af ensomhed. 

Holstebro Kommune i samarbejde med et konsulentfirma udviklet et screeningsværktøj i projektet til at kunne spotte ensomhed, og personalet har modtaget uddannelse i, hvordan screeningsværktøjet bruges. Derudover har det været centralt for projektet, at der blev udarbejdet en samarbejdsaftale med Holstebro Kommunes Kultur og Frivillighus for at have en vifte af frivillige aktivitetstilbud, som de ældre kan tilbydes og finder relevante at deltage i.

Værdighed i samtalen og understøttende screeningsværktøj
Det kan være følsomt at bringe ensomhed op i en samtale med en borger. Derfor er det ifølge erfaringerne i Holstebro Kommune vigtigt, at personalet har kompetencerne til at gå ind i snakken med ældre borgere på en værdig måde og herigennem afklare, om borgerne savner mennesker og aktiviteter eller bare en af delene i deres hverdag.

Holstebro Kommune har i projektet i samarbejde med et konsulentfirma udarbejdet et systematisk screeningsværktøj som støtte til opsporingen af ensomhed blandt hjemmeplejemodtagere. Værktøjet består af et simpelt skema med to spørgsmål: 

Savner borgeren nogen at være sammen med? 
Savner borgeren en aktivitet sammen med andre?

Disse to spørgsmål danner grundlag for samtalen med den ældre, hvor personalet taler med borgerne om følelsen af ensomhed. Svarene registreres i kommunens omsorgssystem. Personalet drøfter derefter observationerne på borgerkonferencer sammen med de tværfaglige samarbejdspartnere med henblik på en faglig vurdering af, om en borger kan have gavn af en aktivitet.

Hvis det på borgerkonferencen vurderes, at en ældre borger kan have gavn af en aktivitet i hverdagen, tager hjemmeplejen en snak med den ældre borger. Formålet er at motivere borgeren og afklare, hvilke interesser borgeren har, og hvilke aktiviteter i hverdagen der kunne være relevante. 

Samarbejde med Kultur og Frivillighuset
Når borgerens ønsker og behov er kortlagt, undersøger personalet, om der er passende frivillige aktiviteter i kommunen. Det kan for eksempel være et bankoarrangement, en ordning med en besøgsven eller andet. Den kommunale hjemmepleje har mulighed for at anvende klip fra ’fællesskabsklippekortet’ til at ledsage den ældre til aktiviteten første gang for at sikre en god opstart.

Holstebro Kommune har udarbejdet en samarbejdsaftale Kultur og Frivillighuset. Kultur og Frivillighuset er en paraplyorganisation med kontakt til 140 frivillige foreninger. Samarbejdet med Kultur og Frivillighuset giver derfor gode chancer for at finde tilbud, som matcher borgerens behov og ønsker. 

Medarbejderne i hjemmeplejen er tilfredse med samarbejdet, og de har brochurer fra Kultur og Frivillighuset med, som de kan give til hjemmeplejemodtagerne og derigennem motivere, støtte og inspirere dem til frivillige aktiviteter. 

”Man skal egentlig gøre det, man altid har gjort, man skal bare sætte mere fokus på det”.

- Rikke Haveskov, medarbejder i hjemmeplejen i Holstebro Kommune

 

Aktiviteter mindsker ensomhed og øger livskvalitet
Medarbejderne oplever i opsporingen af ensomhed, at de ældre borgere generelt udviser stor interesse for de frivillige aktiviteter. Mange borgere har deltaget i en aktivitet, og en del borgere er begyndt på et dagscenter eller har fået en besøgsven. 

Ifølge medarbejderne i hjemmeplejen blomstrer borgerne op, og medarbejderne vurderer, at de ældre borgeres livskvalitet stiger. Aktiviteterne giver de ældre borgere noget at se frem til. 

Medarbejderne beskriver også, at projektet har styrket opmærksomheden på ensomhed og vist, hvilken forskel det kan gøre for ældre borgere at opspore ensomhed blandt dem. De positive oplevelser fungerer som drivkraft for medarbejdernes vedvarende fokus på at opspore ensomhed.    

 

Gode råd fra Holstebro Kommune

Lev på succeserne

Mind hinanden om, at jeres arbejde med opsporing af ensomhed gør en forskel for borgernes livskvalitet. Bring de gode historier frem og dyrk succeserne i fællesskab. Vær samtidig bevidste om, at det ikke er alle borgere, I kan få ud ad døren. 

Skab ambassadører

I en travl hverdag er det vigtigt med tovholdere, som medarbejdere i hjemmeplejen kan gå til med spørgsmål. Det giver kollegial sparring og motivation til indsatsen.

Brug et simpelt skema

Det er vigtigt, at opsporingsskemaet er simpelt, så det kan blive anvendt korrekt og effektivt fra starten. Det sikrer, at registreringer sker på en måde, hvor det er tydeligt, hvad den enkelte medarbejder registrerer og noterer i bemærkninger, så det fremgår tydeligt for den næste medarbejder, hvad der er aftalt. 

Sammen bekæmper vi ensomhed
Holstebro Kommunes projekt ‘Sammen bekæmper vi ensomhed' er startet op med puljemidler fra Sundhedsstyrelsens pulje Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager hjemmehjælp i perioden 2017-2019.

Holstebro Kommune har efter projektperiodens udløb valgt at fortsætte projektet og supplere det med ’fællesskabsklippekortet’. Det har givet mulighed for, at personalet kan afsætte tid til motiverende snak med borgeren om at deltage i en aktivitet, hvis personalet i deres opsporing vurderer, at borgeren er ensom. Erfaringerne fra Holstebro Kommune i projektperioden viste, at det er afgørende at sætte tilstrækkeligt tid af til motiverende samtale og give mulighed for at ledsage borgeren til en aktivitet i starten. Det er vurderingen, at denne indsats på sigt kan indlejres i den almindelige snak med borgeren og i den tid, medarbejderne er i hjemmet, som en del af den øvrige arbejdsgang.

Oprindeligt var målgruppen afgrænset til hjemmeplejemodtagere, der modtager to timers hjemmepleje om ugen eller mere. Efter projektperiodens udløb har Holstebro Kommune valgt, at alle hjemmeplejemodtagere er omfattet af indsatsen.