xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Involvering ungdomsuddannelser

Mange unges alkoholforbrug stiger i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, og for nogle unge er det også i disse år, at der eksperimenteres med stoffer. Ungdomsuddannelser er derfor en vigtig aktør i Fælles om ungelivet, hvor de både fungerer som arena for indsamling af data om unges liv, som arena for formidling af viden om beskyttende faktorer og rusmiddelbrug, som platform til at engagere forældre og som en aktør, der sætter grænser for unges rusmiddelbrug og skaber positive fællesskaber uden rusmidler for unge.

Det anbefaler vi, at I gør

 • Præsenter ungdomsuddannelsen for lokale data

  Præsenter ungdomsuddannelsen, herunder ledelse, bestyrelse og lærere, for lokale data om deres elevers hverdag, trivsel og rusmiddelbrug. Det motiverer ungdomsuddannelsen at få indblik i data om deres egne elever. Til præsentationen kan I tage udgangspunkt i jeres lokale nøgletalsrapporter.
 • Tydeliggør lærernes betydning som rollemodeller

  Tydeliggør over for ungdomsuddannelsen, at ansatte er rollemodeller for deres elever. Det indebærer en bevidsthed om, hvordan ansatte omtaler brugen af rusmidler og håndhæver ungdomsuddannelsens regler om indtag af alkohol og nikotin over for elever samt ikke indtager alkohol og andre rusmidler til sociale arrangementer.
 • Inddrag elever i samarbejdet om den rusmiddelforebyggende indsats

  Inddrag elever, eksempelvis elevrådet, festudvalget eller socialudvalget, i udviklingen af indsatser, så I har mulighed for at tilgodese elevernes egne interesser og idéer til indsatser, der kan etableres på ungdomsuddannelsen. Elever på ungdomsuddannelser vil i højere grad end grundskoleelever have en forventning om at blive involveret, når der træffes beslutninger, som vedrører dem.
 • Understøttelse af ungdomsuddannelsen i at skabe forandring

  Understøt ungdomsuddannelsen løbende i at skabe forandring og tilpasse praksis ud fra data, da ungdomsuddannelsen kan have en positiv indflydelse på unges hverdag, trivsel og rusmiddelbrug. Det gøres eksempelvis ved:

  • At præsentere ny data og viden jævnligt, hvor I også opfordrer skolen til at skabe dialog om flertalsmisforståelser og social pejling blandt eleverne.
  • At styrke fællesskaber uden alkohol, eksempelvis ved begivenheder som studiestart, fester, introture, caféaftener.

   

 • Samarbejd med ungdomsuddannelsen om den rusmiddelforebyggende indsats

  Gør ungdomsuddannelsen, herunder ledelse og lærere, opmærksom på lokale tendenser og problemstillinger ved at præsentere lokale data. På baggrund af data besluttes, hvad der kan igangsættes på ungdomsuddannelsen. Understøt ungdomsuddannelsen i at udfylde en handleplan , som I sammen kan følge op på løbende. Programgruppen skal forvente at tage ansvaret for planlægning og afholdelse af møderne og for eksempel foreslå specifikke indsatsområder, som ungdomsuddannelsen kan igangsætte. Det kan være nødvendigt at hjælpe ungdomsuddannelsen med at tolke data, men det er vigtigt, at ungdomsuddannelsens egne fortolkninger og årsagsforklaringer tilgodeses.
 • Skab gode rammer for ungdomsuddannelsens rusmiddelforebyggende arbejde

  Opfordr ungdomsuddannelsen til at udarbejde eller opdatere deres nuværende alkoholpolitik.

  Redskaber fra Alkohol & Samfund

Brug data til at mobilisere forældre og målrette indsatser

Med Aalborg Kommunes deltagelse i Fælles om ungelivet er der kommet mere fokus på at bruge data fra ungeprofilundersøgelsen strategisk. Se tilhørende casebeskrivelse