xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Kontakt til grundskoler

Grundskoler er en vigtig aktør i Fælles om ungelivet, hvor de både fungerer som arena for indsamling af data om unges liv, som arena for formidling af viden om beskyttende faktorer og rusmiddelbrug, som platform til at engagere forældre, og som aktør, der sætter rammer for unges rusmiddelbrug og skaber beskyttende fællesskaber for unge, hvor rusmidler ikke er omdrejningspunktet.

Det anbefaler vi, at I gør

 • Etabler samarbejde med grundskoler

  Der etableres et samarbejde med udvalgte eller alle grundskoler i jeres kommune. Det kan være folkeskoler, privatskoler, friskoler mv. Samarbejdet skal indeholde en forpligtende aftale om, at programgruppen årligt må indsamle data i udskolingen om elevernes sundhedsadfærd, trivsel og beskyttende faktorer samt må formidle dataresultaterne til skolens aktører såsom skoleledelse, bestyrelse, lærere og kontaktlærere m.fl. samt elevernes forældre. Programgruppe og skole skal på baggrund af dataresultater i fællesskab arbejde for at styrke de beskyttende faktorer for unges brug af rusmidler, fx forældrenes involvering. Læs mere om, hvordan I etablerer et datasamarbejde med grundskoler her
 • Kortlæg og udvælg relevante skoler

  Afsæt god tid og planlæg en god proces for at udvælge de skoler, I ønsker at samarbejde med i Fælles om ungelivet. Arbejdet skal indebære en kortlægning af relevante skoler, hvor blandt andet skolens udfordringer med unge og rusmidler og interesse i at deltage afdækkes.
 • Styrk skolernes ejerskab

  Styrk skolernes ejerskab ved at involvere dem tidligt i programmet, så de har mulighed for at forme de indsatser, der skal foregå på deres skole. Sørg for at besøge skolerne løbende for herigennem at etablere en god relation og afstemme forventninger til samarbejdet.
 • Formaliser samarbejdet

  Sørg for, at samarbejdet mellem den enkelte skole og programgruppen formaliseres. Det indebærer at klarlægge samarbejdets formål og fordeling af opgaver samt afstemme forventninger mellem skole og programgruppe. Indholdet i det formaliserede samarbejde skrives ned, så det ved behov relativt let kan overleveres.
 • Udvælg kontaktpersoner

  Udvælg to kontaktpersoner fra hver af de deltagende skoler. Det er vigtigt, at den ene kontaktperson har beslutningskompetence (eksempelvis en repræsentant fra skoleledelsen), da det giver adgang til de relevante klasser, hvor dataindsamlingen skal foregå, og giver de bedste forudsætninger for, at lærerne ligesom skoleledelsen bakker op om dataindsamlingen. Skoleledelsen vil også give adgang til bestyrelsen, som er vigtig for fremtidig forankring af dataindsamlingen og programmets overordnede formål. Den anden kontaktperson kan være en lærer fra udskolingsteamet, der i højere grad kan agere tovholder for selve dataindsamlingen, planlægning af forældremøder mv.

  Læs mere om dataindsamling her

 • Skab synergi til skolens egen dagsorden

  Rammesæt Fælles om ungelivet under en bredere dagsorden af relevans for skolen, eksempelvis trivselsdagsordenen der optager mange skoler for tiden. Det vil også bidrage til at lærere, kontaktlærere og andre relevante ansatte bedre kan se deres anliggende i det rusmiddelforebyggende arbejde.

Samarbejde med SSP

SSP er en vigtig samarbejdspartner i Fælles om ungelivet. Særligt når det kommer til samarbejde med grundskoler og formidling af data og viden om beskyttende faktorer, er SSP relevant. Det skyldes, at SSP-medarbejdere ofte:

 • Har erfaring med at arbejde datadrevent og derfor kan se fordelen ved aktivt at bruge lokale data som en del af programmets kerneelement, herunder formidling af dataresultater. 
 • Vil have interesse for at arbejde med beskyttende faktorer som en del af deres forebyggende arbejde.
 • Allerede har et eksisterende samarbejde med kommunens skoler eller fungerer som lokal SSP-lærer ude på skolen. SSP kan her indarbejde Fælles om ungelivets forudsætninger og indsatser i deres nuværende arbejde.

Der skal undervejs i samarbejdet mellem programgruppe og SSP-medarbejdere være en opmærksomhed på, at der kan være overlap mellem Fælles om ungelivet og SSP’s vanlige arbejde. Overlappet kan gøre det nemmere for SSP at se sig selv som en del af Fælles om ungelivet og påtage sig opgaver i forbindelse hermed.

Det kan også give anledning til uhensigtsmæssige overlap i arbejdsopgaver og indsatser, hvor ansvarsfordelingen ikke er tydelig. Disse overlap bør adresseres tidligt i forberedelsesfasen samt løbende undervejs i samarbejdet for at sikre en gensidig og eksplicit forventningsafstemning.


En af grundene til, at samarbejdet har været en succes, er, at vi fra starten har kunnet se potentialet og derfor har været opmærksomme på at invitere hinanden ind i relevante fora i indsatserne.

Sean Kollerup Revill, SSP-konsulent, Job og Velfærd i Aalborg Kommune Læs casebeskrivelse