xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Forebyggelse blandt ældre

Gode forebyggelsesindsatser er afgørende for at ældre menneskers sundhed, trivsel og funktionsevne. Sundhedsstyrelsen arbejder med viden og værktøjer, der kan støtte kommunernes forebyggende arbejde på ældreområdet.

Målet med den forebyggende indsats på ældreområdet er, at ældre mennesker kan bevare deres funktionsevne og leve et selvstændigt og meningsfuldt liv længst muligt.

Mange ældre oplever tab af fysisk, psykisk og social funktionsevne. Tabene kan blandt andet resultere i forringet livskvalitet, psykisk mistrivsel eller fysisk svækkelse, som kan gøre almindelige daglige gøremål uoverskuelige.

Sundhedsstyrelsen indsamler viden og erfaringer til brug for kommunernes forebyggende indsatser op ældreområdet. Der er stadig et stort potentiale i forebyggende indsatser for ældre borgere.

Forebyggelse på ældreområdet – håndbog til kommunerne

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en håndbog, der skal understøtte kommunernes forebyggende arbejde på området. Håndbogen henvender sig primært til kommunale ledere og konsulenter, der planlægger og koordinerer forebyggende initiativer på ældreområdet, samt til kommunale medarbejdere i kontakt med ældre borgere.

De forebyggende indsatser i håndbogen er særligt rettet mod ældre over 65 år, der i høj grad klarer sig selv i hverdagen og ikke modtager hjælp og støtte under serviceloven –men som samtidig er i risiko for (yderligere) nedsættelse af funktionsevnen,

Forebyggelse på ældreområdet - håndbog til kommunerne

Puljer

Sundhedsstyrelsen har puljer, hvor formålet er forebyggelse af ensomhed. Læs mere om puljerne i nedenstående links.

Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse

Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre

Opdateret 11 JUL 2022