xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forløb med Værdighedsrejseholdet

Et forløb med Værdighedsrejseholdet giver jer som plejepersonale og ledere kompetencer til at styrke værdigheden i ældreplejen med udgangspunkt i jeres hverdag.

Et forløb med Værdighedsrejseholdet sætter værdigheden på dagsordenen hos jer. Vi har to slags forløb rettet mod henholdsvis plejepersonalet og mod ledere i ældreplejen. 

Praksisnære læringsforløb for plejepersonalet

På baggrund af konkrete oplevelser fra jeres hverdag med borgere og pårørende får I redskaber og metoder til faglig refleksion, der giver jer en større forståelse for borgeren og klæder jer på til at yde en ældrepleje, som skaber trivsel og livsglæde for borgerne.

I får ny viden og lærer konkrete metoder og redskaber at kende, og samtidig skal I under læringsforløbet løbende afprøve metoder i praksis og reflektere over deres effekt bl.a. for borgernes trivsel. Vi har fokus på at sætte ord på og videreudvikle det, som I i forvejen gør og lykkes med i forhold til borgerne. Vi arbejder med faglig refleksion og dialog som værktøjer til løse udfordringer. Vi arbejder også med kompleksiteten i ældreplejen, og hvordan man forebygger og håndterer afmagt og forråelse som en forudsætning for at kunne arbejde med værdighed.

Forløbene faciliteres af en af vores værdighedskonsulenter. De har alle en bred viden og lang erfaring med ældreplejen og med facilitering af læringsprocesser.

Praktisk info om praksisnære læringsforløb

Et praksisnært læringsforløb består af 12 aktiviteter og strækker sig over en periode på 4-6 måneder, hvor Værdighedsrejseholdet kommer på plejeenhederne, og gennem praksisnær læring og refleksion får medarbejderne redskaber til at styrke omsorgen og plejen for mennesker, som bor i plejebolig eller får hjemmehjælp. Aktiviteterne bygges op, så der veksles mellem undervisning på temadage, hvor deltagerne får viden om metoder og teori og øvelser og refleksioner i læringsgrupper.

Organisatoriske læringsforløb for ledere i ældreplejen

I et organisatorisk læringsforløb sætter vi fokus på rammer, arbejdsgange, snitflader og sammenhænge hos jer. Hvordan kan I fx ledelsesmæssigt understøtte kulturforandringer og faglige indsatser, der fremmer og understøtter værdighed i ældrepleje? Hvordan kan I iværksætte systematisk faglig refleksion i personalegruppen med henblik på øget værdighed for borgerne og styrket arbejdsglæde? Det er bare nogle af de spørgsmål, vi kan tage fat på i dette forløb.

Praktisk info om de organisatoriske forløb

Et læringsforløb strækker sig over en periode på 4-12 måneder og består af seks faste aktiviteter: Et formøde, fire seminarer samt en afslutning med værdighedskonsulenten. Imellem aktiviteterne planlægges der, med udgangspunkt i det konkrete forløb, sparring, supervision mm. Forløbet tager udgangspunkt i de udfordringer, der er hos jer.

Sådan får I besøg af Værdighedsrejseholdet

I kan kun søge om et læringsforløb med Værdighedsrejseholdet, når der åbnes en ny pulje.

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, eller hold øje med vores Facebook-profil og LinkedIn-profil, hvis du vil holde øje med nyt fra Værdighedsrejseholdet, herunder når vi åbner for nye puljer.

Vores konsulenter

Rejseholdet består af 10 værdighedskonsulenter, der tilsammen besidder en bred vifte af praksiserfaring, viden og kompetencer om ældreplejen. Læs mere om hver konsulent under navnene nedenfor.

RejseholdetFra venstre mod højre: Susanne Sondrup Eriksen, Henriette Wager Nielsen (fratrådt), Hanne Jensen, Jonas Holsbæk, Jette Waagner, Conni Vahl, Anneke Dapper-Skaaning, Ulla Riber Mortensen, Susan Kaagh, Karen Rosenkrantz og Maria Tønnersen.

Værdighedsrejseholdets konsulenter

Anneke Dapper-Skaaning

Selvstændig psykolog, uddannet fra Nederlandene med speciale i gerontopsykologi og mange års erfaring på demensområdet. Efteruddannet i kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi.

Jeg har erfaring med forskellige stillinger på ældreområdet; psykolog i ældrepsykiatrien og på plejecentre og dagcentre, demenskoordinator og psykolog på hukommelsesklinik med demensudredning. De sidste to år som selvstændig psykolog i mit firma Demens-Psykolog, hvor jeg blandt andet har været en del af Sundhedsstyrelsens demensrejsehold.

I værdighedsrejseholdet vil jeg især bidrage med min insisteren på at se og møde mennesket og at indgå i relationer med mennesker, uanset deres sygdom eller handicap. Mine erfaringer som proceskonsulent kommer i spil og mit store og breddekendskab til ældreområdet giver et vigtigt og solidt fundament for arbejdet.

Én af de ting, som jeg især bliver både stolt af og glad for, er, når jeg ser, hvordan det kan lykkes at få mennesker til at vokse og udvikle sig. Jeg møder personale, der har mod til at ændre deres praksis. Som i deres daglige arbejde afprøver nye metoder, som bringer liv og glæde – ikke kun til de mennesker, de drager omsorg for, men også til dem selv. Dér bliver jeg stolt! Når jeg hører deres historier og ser glæden i deres øjne.

Conni Vahl

Diplom i ledelse fra COK og Den systemiske Projektleder fra Attractor. Toårig NLP uddannelse afsluttende med Master (neurolingvistisk programmering). Desuden uddannet coach, supervisor og formidler indenfor NLP.

Mine tidligere jobs har givet mig en solid erfaring indenfor udvikling, supervision og kommunikation. Jeg ser disse tre punkter som omdrejningspunkt i mit job som værdighedskonsulent.

Jeg bidrager med en stor interesse for borger- og pårørendeinddragelse. Det, at invitere og anerkende andres følelser, har altid været vigtigt for mig. Måden, jeg arbejder med dette på, er både individuel og i gruppesupervision, hvor livshistorien er et vigtigt omdrejningspunkt. Succeskriteriet er at opleve medarbejdere, der får øje på, at deres ændrede tilgang giver en positiv forandring hos borgeren.

Det store spring, jeg tog i 2014, hvor jeg stoppede som leder og startede som trivselskoordinator, har betydet meget for min personlige udvikling og mit fokus. Jeg står dagligt med medarbejdere og med ledere, som kommer med forskellige syn på en sygemelding, en konflikt, en udfordring eller andet. Det, at bevæge sig i dette minefelt og holde egne følelser og antagelser udenfor samtidig med, at jeg får skabt en forståelse for den andens perspektiv, er en af de vigtigste opgaver i mit daglige virke. Det gør mig stolt og glad, når jeg efter et møde kan høre og se, at der er fundet en ny vej, de sammen kan gå ud ad.

Hanne Jensen

Uddannet sygeplejerske i 1988. Master i Sundhedsantropologi ved KU, hvor jeg skrev speciale om omsorg på en demensafdeling på et alderdomshjem i Grønland.

Jeg har arbejdet på medicinske afdelinger på en intensiv afdeling og et par år i Republikken Congo i Afrika. I de seneste 15 år har jeg arbejdet på det kommunale område bl.a. i hjemmeplejen som klinisk vejleder og på plejecenter. I dag er jeg udviklingssygeplejerske med ansvar for medarbejderkompetenceudvikling, kliniske vejledninger, sygepleje, palliation, velfærdsteknologier, demensområdet og Marte Meo.

Mit bidrag til værdighed i ældreplejen tager udgangspunkt i mine mange års erfaring i primær sektor, hvor jeg kender hverdagen i hjemmeplejen og plejecentre indefra. Min hverdag spænder fra at hjælpe kollegaer bedside til at deltage i strategisk kompetenceudvikling på tværs i Ældre og Sundhed. Jeg kender alle niveauer fra vikaren til direktøren. Jeg synes, jeg lykkes, når jeg får understøttet medarbejdere i praksis, så de finder nye veje og løsninger til at skabe den gode hverdag for beboerne. Det har stor værdi for mig at få ting til at lykkes i et fællesskab, at finde kreative løsninger, udvikle nye processer og modeller. ” Det muliges kunst” er for mig at se ofte vejen frem i en plejefaglig hverdag, der skal fungere 24/7 i spændet mellem behandling og privatliv. Jeg trives i det nære sundhedsvæsen, hvor sygepleje og omsorg understøtter hele borgerens liv, hvor opgaverne ind imellem bliver lidt skæve. Skulle der være behov for klaverspil til en fællessang, så kan jeg nok klare det.

Jette Waagner

Uddannet socialrådgiver fra Den Sociale Højskole i Esbjerg, sidefag i psykologi fra Aalborg Universitet og Marte Meo Terapeut og Supervisor fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Derudover kurser inden for ældreområdet, kurser i konsulentrollen, konflikthåndtering, mindfulness samt tre ugekurser i ledelse.

Erfaringer inden for ældreområdet: afløserjob i plejen, mens jeg studerede, 9 års undervisning på SOSU-skole. Kommunal demenskonsulent i 3 år, herefter ekstern konsulent på Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold fra 2017. Siden 2005 har jeg uddannet Marte Meo Terapeuter i mit firma Marte Meo Kontakt. Uddannelsen har fokus på samspil, relationer og borgerens perspektiv.

På Værdighedsrejseholdet vil jeg især bidrage med mit store fokus på relationen som fundamentet for al trivsel, værdighed og samarbejde. Kontakt og den gode relation til borgeren kommer før praktiske opgaver, herunder altid at se og møde mennesket før sygdom.

Jeg vil bidrage med at få personalets tavse viden i spil og gennem processer hjælpe dem med at få øje på de – ofte - ganske små ændringer, der skaber store forandringer i trivsel og samarbejdet med borgeren.

Når personalet ved strukturerede refleksioner selv finder nye veje til at skabe større trivsel, så er jeg lykkedes med mit arbejde.

En faglig kæphest er at gøre det komplicerede enkelt, så bestræbelsen er at arbejde så praksisnært som muligt gennem praksisomsætning af teori og viden med udgangspunkt i borgere og personales virkeligheder.

Jonas Holsbæk

Uddannet ergoterapeut og master i medicinsk videnskab Ms OT.

De sidste 15 år har jeg arbejdet med ældre mennesker på mange forskellige niveauer. Den første del af mit arbejdsliv arbejdede jeg i en kommune tilknyttet et træningscenter og plejecenter, herefter blev jeg ansat som faglig vejleder på en geriatrisk afdeling på et hospital. Fra 2010- 2017 forskede og underviste jeg studerende og praktikere inden for emnerne ældre, demens, tværfagligt samarbejde og velfærdsteknologi på Professionshøjskolen Metropol. Siden januar 2017 har jeg arbejdet som selvstændig konsulent med undervisning, projektledelse og konsulentarbejde inden for ældre, demens og velfærdsteknologi.

Mit bidrag til værdighed i ældreplejen er dels min brede erfaring og forståelse for de fire sektorer, der sammen skal skabe sammenhæng for ældre og deres pårørende, dels refleksion og viden om den teknologiske dimension i forhold til værdighed.

I mine første år som adjunkt på Professionshøjskolen Metropol var jeg projektleder på projektet ”Ny teknologi til mennesker med demens”. Projektet var et innovationsprojekt, der tog udgangspunkt i en behovsanalyse, jeg havde været med til at lave i Furesø. I løbet af de 2 år projektet kørte, fik vi gennem gode netværk og en masse involvering af studerende, ideudviklet og -kvalificeret tre teknologier, hvor de to af dem i dag fortsat lever videre og skaber værdi. Selv om jeg ikke har noget at gøre med teknologierne i dag, bliver jeg stadig lidt stolt på egne, og mine kollegers, vegne, når jeg støder på appen Memoassist og demenscyklen Bikearound.

Karen Rosenkrantz

Sygeplejerske, diplom i ledelse, ICF certificeret coachuddannelse og supervisoruddannelse fra DISPUK.

Jeg blev uddannet sygeplejerske i 1994 og har stort set hele min sygeplejerske karriere arbejdet inden for ældreområdet, både som hjemmesygeplejerske og som leder på et plejehjem. Jeg har også været forbi det private erhvervsliv som projektleder på IT-området, men vendte efter nogle år tilbage til ældreplejen, da jeg savnede det meningsfulde arbejde i ældreplejen.

Som konsulent stiller jeg skarpt på at skabe rum, der indbyder til fælles refleksion og undersøgelse af, hvordan vi kan løse problemstillinger omkring samarbejdet med borgerne og med hinanden. Min egen erfaring som leder er, at noget af det vigtigste er at skabe en fælles ånd af ’VI’ blandt medarbejderne. Når vi mærker og tænker, at vi er sammen om at løse opgaver og udfordringer, så kommer overskuddet til udvikling og lysten til at forbedre næsten af sig selv. Når jeg oplevede dette som leder, vidste jeg, at vi var på rette vej.

Som konsulent indbyder jeg til et rum, hvor det at lytte er vigtigere end at tale. Når vi virkelig lytter til hinandens perspektiver og erfaringer, så forstærkes ’VI’-følelsen, og vi får en forståelse for den anden. Når jeg faciliterer processer med ledere, er tydelig retning og tydelige succeskriterier for, hvornår vi lykkes centrale, fordi det øger gruppens psykologiske tryghed.

I en hverdag med drift, udvikling, ambitioner og rekrutteringsudfordringer er jeg meget optaget af, hvordan vi kan ruste særligt mellemlederne til at stå godt og solidt på den platform af ”kaos”, der ofte er deres virkelighed. Mellemlederne skal være klædt på til at bevare overblikket og have overskud til at lede, arbejde med det vigtigste først – og ikke mindst selv bevare gejsten.

Maria Tønnersen

Jeg er uddannet sygeplejerske og har arbejdet som hhv. intensiv- og hjemmesygeplejerske samt klinisk vejleder. Været leder af en hjemmesygeplejeenhed, demensfaglig leder samt centerchef på et plejecenter og arbejder nu som selvstændig konsulent på ældreområdet.

Mit særlige bidrag til værdighed i ældreplejen er at give de svageste borgere den højeste stemme, at insistere på at livskvalitet kommer i mange former og udgaver. At alle mennesker har værdi.

Jeg holder tæt kontakt til praksis – for uden praksis ingen viden og ingen værdi. Jeg har stædigt fokus på, at der er læring og udviklingspotentiale i alle relationer, i alle situationer og i alle organisationer.

Jeg er særligt optaget af det relationelle aspekt. Og af begrebet forforståelse. I disse to arenaer ligger de fleste benspænd, når noget udfordrer os som mennesker.

Jeg arbejder med nysgerrighed – med insisterende fokus på borgernes perspektiv. Og med humor og egne fejl som bølgebryder. Jeg er funderet i den systemteoretiske og naturvidenskabelige tænkning.

Susan Kaagh

Uddannet sygeplejerske i 1998 med løbende kompetenceudvikling gennem årene, men hvor de længerevarende forløb er diplomuddannelse med fokus på læring og demens, Marte Meo-terapeut og masteruddannelse i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling.

Jeg har hovedsagligt arbejdserfaring fra den kommunale ældrepleje efter 13 år i Aarhus Kommune i forskellige funktioner blandt andet som hjemmesygeplejerske, uddannelses- og udviklingsansvarlig, demenskoordinator, leder af dagcenter for personer med demens og leder af demensafsnit. De sidste 6 år har jeg arbejdet som demenskoordinator i Odder Kommune med arbejdsopgaver som bl.a. udviklingskonsulent på demensområdet og arbejdet tæt på borgere, pårørende og personale i hverdagens praksis. Faglig ledelse er også en del af mit arbejde.

Jeg brænder for det relationelle – målet skal være, at der skabes relationer til sårbare borgere og pårørende på måder, så den enkelte familie oplever at få støtte gennem hele forløbet med kronisk sygdom, også i de perioder, hvor det er svært og komplekst. Mit pejlemærke er altid borger- og pårørendeinddragelse. Ovenstående er mit udgangspunkt, både når jeg skal facilitere praksisudvikling hos personale i hverdagen, og når der skal skabes handleplaner på det strategiske niveau.

For mig er værdighed, når der er fokus på at skabe rammer, så alle stemmer uanset sårbarhed bliver hørt og anerkendt, og det er et af mine centrale pejlemærker, når jeg er med til at facilitere udviklingsprocesser hos personale.

Susanne Sondrup Eriksen

Sygeplejerske, cand.scient.soc., psykoanalytiker, konfliktmægler samt både systemisk og neokognitiv coach.

Jeg har indgående kendskab til ældreområdets organisering, ledelse og udfordringer. Dels har jeg selv ledererfaring fra både pleje- og behandlingsområdet samt efter- og videreuddannelsesområdet.

Jeg har også erfaring som sygeplejerske og udviklingskonsulent på plejecentre og fra udekørende hjemmeplejeenheder. Yderligere har jeg undervist, superviseret og coachet ledere fra ældreområdet.

Som tidligere leder af et udviklingsprojekt under overskriften ”God ledelse på ældreområdet” har jeg erfaring med, hvilken betydning lederudvikling har for kvaliteten i ældreplejen og for medarbejdernes arbejdsmiljø. Projektet omfattede 100 ledere i ældresektoren, og undervejs hentede jeg værdifuld erfaring med at arbejde strategisk og målrettet med ledelsessparring, implementeringsprocesser og fastholdelse af organisatorisk udvikling. Fra min tid i Næstved, som intern udviklingskonsulent i kommunes HR-afdeling, har jeg en dybtgående indsigt i den kommunale plejesektors udfordringer.

Som erfaren underviser og facilitator på korte og lange praksisnære læringsforløb har jeg gennem feedback og evalueringer erfaret, at jeg udstråler ro og skaber trygge, anerkendende og støttende læringsmiljøer, der fremmer fælles læring. Mit største bidrag til værdighed i ældreplejen vil blive at facilitere aha-oplevelser, udvikling og læring, der gør de mennesker, jeg arbejder med, fagligt stolte, giver dem arbejdsglæde og overskud til at skabe og bevare værdighed i deres omsorg, til gavn for de ældre.

Ulla Riber Mortensen

Uddannet sygeplejerske, diplom i demens og konflikthåndtering, ledelseskurser, certificeret Marte Meo-terapeut. 1- årigt kursus: Konsulentrollen fra et systemisk og narrativt perspektiv. Derudover diverse kurser indenfor ældreområdet.

Jeg har arbejdet med ældreområdet i mange år og på forskellige organisatoriske plan som hhv. sygeplejerske, centerleder, demenskonsulent og selvstændig konsulent. Jeg har fra 2016 været en del af Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold. Som selvstændig arbejder jeg fx med supervision, projektudarbejdelse, faglige oplæg, Marte Meo-forløb og grundkurser, temadage samt kompetenceudviklingsforløb for kommuner og friplejehjem. Jeg arbejder med en systemisk narrativ tilgang og ud fra aktionslæringsprincippet. Fortællingerne om det enkelte menneske er et multivers. Ofte er man ikke engang selv bevidst om sin livshistorie og dens betydning.

Som konsulent ser jeg en vigtig opgave i at hjælpe med at afdække, hvad der er vigtigt for den enkelte, ud fra deres perspektiv. Formålet er at søge efter ressourcer, muligheder og trivsel for borgeren, de pårørende og personalet. Som konsulent for Demensrejseholdet og Værdighedsrejseholdet arbejder jeg med at få mennesker til at tale sammen, reflektere sammen på en måde, så der skabes nye muligheder og fælles forståelse for vejen vi vil gå. Det er fantastisk, at være med til at udvikle og dele ny praksis.

Fakta om Værdighedsrejseholdet

  • I perioden fra 2019 og frem til første halvår 2022 har 27 kommuner/private leverandører været igennem et forløb med Værdighedsrejseholdet – i alt har der været 58 læringsgrupper.
  • Mere end 500 værdighedsambassadører er siden 2019 blevet uddannet
  • 96% af deltagerne i de praksisnære forløb, der blev afviklet i 2021, tilkendegav i en evaluering, at forløbet i høj eller nogen grad havde øget deres viden om arbejdet med værdighed. 
Opdateret 19 MAJ 2022