xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Viden om værdighed

Case: Tidligere pårørende kan være en del af plejecenterbestyrelser

Hvordan giver man beboere og pårørende indflydelse på plejecenterets hverdag og fremtid? I Holstebro Kommune tager man udgangspunkt i en række erfaringer og overvejelser, når man indfører en ny bestyrelsesmodel på kommunens plejecentre.

Opdateret 13 JAN 2023

Holstebro Kommune har besluttet at indføre bestyrelser på kommunens plejecentre. Målet er, at plejecenterbestyrelserne skal være en sparringspartner for ledelsen og et bindeled mellem beboere, pårørende, medarbejdere, ledelse og lokalsamfund. Alt sammen for at højne trivslen og give beboere og pårørende indflydelse på forholdene på det enkelte plejecenter.

De nye bestyrelser bygger på mere end ti års erfaring med bruger-/pårørenderåd på plejecentrene. I rådene har den største udfordring været at finde beboere og pårørende, der havde lyst og overskud til opgaven. Beboerne har ofte et lavt funktionsniveau – også kognitivt, når de flytter i en plejebolig, og de pårørende vælger naturligt nok at prioritere deres – tit sparsomme – kræfter på deres nærmeste. 

Nogle pårørende bor langt væk, og andre er mere optagede af deres nærtståendes problematikker end de overordnede linjer for plejecenteret. Samtidig bor beboerne stadig kortere tid på plejecentrene, og derfor kan det være svært for pårørende at forpligte sig til bestyrelsesarbejde for en længere periode. 


”Vi har haft svært ved at rekruttere til bruger-/pårørenderådene - specielt blandt pårørende. De pårørende koncentrerer sig jo om deres kære, og de har måske heller ikke haft så meget viden om, hvad rådene går ud på., 

- Sine Snejbjerg, plejeboligleder, Holstebro Kommune

Styrket rekruttering

For Holstebro Kommune er det vigtigt, at beboere og pårørende udgør en stor del af plejecenterbestyrelsen, da det er dem, beslutningerne vedrører. Men hvordan kan man så sikre, at pårørende har en stemme, når erfaringerne har vist, at mange ikke har overskuddet til at involvere sig i arbejdet med at drive og udvikle plejecenteret? 

Ja, med den nye bestyrelsesmodel har kommunen vendt blikket mod gruppen af tidligere pårørende. De mennesker, som har været en del af hverdagen på plejecentrene, og som på deres egen krop har mærket, hvad der er vigtigt for netop beboere og pårørende. De, som har fået kræfterne tilbage og har lyst til at bruge dem på at hjælpe andre, der står i samme situation som den, de selv lige havde været i. Endelig er forventningen, at de tidligere pårørende hæver blikket og ser på plejecenterets overordnede linjer og retning i stedet for blot at have øje for enkelte beboere. 


”Det at tidligere pårørende og borgere fra lokalområdet kan vælges ind, håber vi kan være med til at løfte bestyrelsesarbejdet fra at være ”nu og her” ligesom i bruger-/pårørenderådene til at få et mere langsigtet perspektiv, hvor man ser på, hvor plejecenteret skal bevæge sig hen de næste 5-10 år. Skal der fx være en særlig profil? Understøtter de fysiske rammer målgruppen bedst muligt? Og hvad er der af udfordringer og løsninger?, 

- Susanne Tang, drifts- og implementeringskonsulent og projektleder, Holstebro Kommune

Med de nye bestyrelser kan pårørende nu vælges i op til 18 måneder efter, at de ikke længere er pårørende til en beboer, og de kan sidde i valgperioden ud – også selvom de ikke længere er pårørende. Det eneste krav er, at de bor i kommunen.
Sammen med tidligere pårørende skal også repræsentanter fra lokalsamfundet styrke rekruttering til og kompetencer i bestyrelserne. 

Sådan er bestyrelserne sammensat

 • 3 repræsentanter valgt blandt beboere og pårørende, herunder også tidligere pårørende
 • 1 repræsentant fra Ældrerådet
 • 1 repræsentant fra lokalområdet
 • 1 repræsentant fra plejecentrets vennekreds
 • 1 repræsentant for plejecentrets personale. 

Medlemmerne af plejecenterbestyrelserne vælges eller udpeges for en toårig periode. Beboer- og pårørenderepræsentanter skal vælges ved enten et fysisk dialogmøde eller via en brevafstemning på det enkelte plejecenter. 

 

Bestyrelser har fået en skærpet rolle

De nye plejecenterbestyrelser skal desuden have en tydeligere defineret rolle i forhold til de tidligere bruger-/pårørende råd. Formål, opgaver og ansvar skal være klarere defineret for bestyrelsesmedlemmerne, og de nytiltrådte medlemmer bliver kvalificeret til bestyrelsesarbejdet gennem et kort kursus. Plejecenterlederne bliver også klædt på til samarbejdet med bestyrelserne, der er tænkt som en sparringspartner for lederne. 

Det er kommunens forventning, at det udvidede rekrutteringsgrundlag og bestyrelsernes skærpede rolle vil højne kvaliteten af indsatsen og gøre det attraktivt for flere at engagere sig i arbejdet.

Bestyrelsens opgaver

I Holstebro Kommune er det bestyrelsen, der:

 • godkender og har en væsentlig rolle i udformningen af både kortsigtede og langsigtede principper for plejecentrets udvikling
 • godkender og bidrager til at fastsætte principper for samarbejdet mellem plejecenter og pårørende, herunder plejecentrets og de pårørendes ansvar i samarbejdet
 • har en særlig rolle i at fremme det gode samarbejde med beboere og pårørende samt med det omgivende lokalsamfund
 • har et medansvar for at gennemføre et årligt dialogmøde med beboere og pårørende
 • godkender og fastsætter værdiregelsæt for plejecentret i samarbejde med ledelsen. Reglerne har til formål at bidrage til beboernes trivsel, et godt arbejdsmiljø for de ansatte samt et godt og inddragende miljø for pårørende og frivillige.
 • gennemgår og udarbejder høringssvar vedrørende tilsynsrapporter i forbindelse med de to årlige kommunale tilsyn samt det årlige embedslægetilsyn
 • medvirker til relevant opfølgning på tilsynsrapporterne
 • kan bidrage ved udformning af fonds- og puljeansøgninger og lignende ad hoc-opgaver.

Et medlem af bestyrelsen deltager desuden i ansættelsesudvalget, når der skal ansættes en ny plejeboligleder.

 

Bag om casen

Udviklingen af en model for plejecenterbestyrelser er en del af projektet ”Innovation af medindflydelse – udvikling af ernærings- og bestyrelseskoncept på plejecentre”, som er støttet af Sundhedsstyrelsens pulje ”Omsorg og nærvær”. 

Projektet har blandt andet fokuseret på at styrke beboere og pårørendes mulighed for selvbestemmelse og medinddragelse, og der er blevet afprøvet forskellige metoder til, hvordan borgerne og de pårørende kan inddrages i pleje og udvikling på nye måder. Alt sammen med henblik på at udvikle og skabe en ny demokratisk institution i form af plejecenterbestyrelser, som skal sikre, at beboere og pårørende får reel indflydelse på de generelle forhold på de enkelte plejecentre. 

Projektperioden løb fra december 2020 til juli 2022.

Læs mere om projektet 

Sådan udviklede Holstebro Kommune modellen for plejecenterbestyrelser

Identificering

Spørgeskemaundersøgelse og interview med relevante aktører for at identificere og kortlægge ønsker og behov.

Udvikling

Afholdelse af workshop med ledere, medarbejdere, beboere og pårørende med henblik på at udvikle tre modeller for plejecenterbestyrelser. Herefter blev beslutningen truffet i Social- og Sundhedsudvalget.

Afprøvning

Bestyrelsesmodel afprøves i foråret 2023.

Evaluering

Erfaringer opsamles i sommeren 2023.

Implementering

I efteråret 2023 implementeres bestyrelsesmodellen på alle kommunens plejecentre.

Gode råd fra Holstebro Kommune

Inddrag plejecenterlederen

Samarbejdet mellem bestyrelse og plejecenterleder er essentielt, og derfor er det afgørende, at lederen er med på ideen.

Præcisér formålet

Hvad mener vi, når vi taler om en bestyrelse? Bliv enige om en definition. Hvad er bestyrelsens vigtigste opgaver? Hvilken rolle skal den spille? 

Overvej sammensætningen

Skal der være tale om en ren strategisk bestyrelse, eller er det vigtigt, at fx pårørende og beboere er med?

Fokusér rekrutteringen

Når I kender formål, opgaver og retning, er det lettere at sætte det rette hold til bestyrelsen. Hvad bidrager fx lokale repræsentanter ideelt set med?

Styrk kompetencerne

Både plejeboligleder og medlemmer skal være klædt på til bestyrelsesarbejdet, så de forstår deres rolle, ansvar og opgaver.