xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Viden om værdighed
Pårørende

Case: Pårørendevejledning giver borgere i København støtte og hjælp til at navigere i rollen som pårørende

I Københavns Kommune får pårørende til ældre borgere, der er alvorligt syge og svækkede, tilbudt vejledning. Vejledningen sikrer, at pårørende henvises til relevante tilbud, der kan støtte dem og deres familie. Vejledningen styrker desuden pårørendes egenomsorg, og sikrer, at de føler sig set og mødt i den frustration og afmagt, der kan følge med tilværelsen som pårørende til en alvorligt syg og svækket.

Opdateret 25 MAJ 2023

Hvordan støtter man pårørende til en syg og svækket nærtstående gennem en forandret og svær tid? Det har Københavns Kommune givet sit bud på ved at tilbyde vejledning rettet mod pårørende til borgere, som modtager indsatser i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. De pårørende skal ikke kun være der for deres syge kære, men også passe på sig selv samtidigt. Noget, der ofte bliver tilsidesat i en svær situation, hvor de blandt andet navigerer i kommunale tilbud om hjælp til deres syge nærtstående og samarbejder med plejepersonale og andre, der hjælper deres kære. Rollen som pårørende kan være belastende og påvirke helbred, arbejdsliv og socialt liv negativt.

Københavns Kommunes pårørendevejledning består af to overordnede tilbud. Det første tilbud henvender sig til de pårørende, som får vejledning i og støtte til at være i rollen som pårørende. Her fokuseres på opsporing af pårørende, som er hårdt belastede og har brug for støtte. Det andet tilbud er rettet mod medarbejdere og ledere blandt andet i hjemmeplejen og på plejehjem, som kan søge sparring, rådgivning og kompetenceudvikling i at styrke deres samarbejde med de pårørende.

En telefonlinje sikrer vejledning direkte til de pårørende alle hverdage 
Pårørende kan ringe og få vejledning alle hverdage mellem 8-15 på Pårørendelinjen. Kommunens pårørendevejledere sidder klar til at lytte og tale med pårørende om alt fra praktiske forhold, som fuldmagter, samtykkeerklæringer og muligheden for kommunale tilbud til frustrationer over manglende hjælp og andre afmagtsfølelser, som pårørende kan opleve. I dialogen afdækker vejlederen om situationen påvirker den pårørendes sociale, økonomiske, helbredsmæssige og følelsesmæssige situation for at kunne sætte ind med relevant vejledning og støtte.

Nogle pårørende oplever, at de har fået den nødvendige hjælp efter én enkelt samtale med en pårørendevejleder. Det kan eksempelvis være, hvis de har brug for at vide, hvem de skal kontakte for at få praktisk hjælp. Andre pårørende taler vejlederne med flere gange. Det kan være i forbindelse med udfordringer i forhold til samarbejdet mellem hjemmeplejen og den pårørende eller håndtering af følelsesmæssige udfordringer som følge af den belastning den pårørende oplever. I sådanne tilfælde kan pårørendevejlederen vejlede den pårørende om forskellige greb, eksempelvis kan pårørendevejlederen understøtte en bedre kontakt mellem de pårørende og hjemmeplejen eller plejehjemmet, eller de pårørende kan vejledes om tilbud, som kan styrke deres mentale trivsel og overskud. Samtalen er fortrolig og bliver ikke registreret i kommunens omsorgssystemer.

"Vi giver de pårørende en følelse af, at der er nogle, der kan hjælpe dem, og som har tiden til det. Det er svært for den pårørende i nuet at vide, hvad rådgivningen giver dem. Men på sigt kan det blive nemmere for dem at være pårørende, når de har nogle redskaber at bruge”."
- Ida Juul, pårørendevejleder i Københavns Kommune.
 

Sådan tilrettelægges pårørendevejledningen i Københavns Kommune

Klæd pårørendevejledere på til at varetage rollen som vejleder

Pårørendevejlederne i Københavns Kommune har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Vejledningen udvikles løbende og drives på tværs af central og lokal forvaltning for at sikre en ensartet udvikling af kvaliteten i vejledningen. Vejlederne indgår blandt andet i et fælles forløb med en organisationspsykolog i kommunens arbejdsmiljøenhed, hvor de opkvalificeres i greb og metoder indenfor samtaleteori og i forebyggelse og nedtrapning af uenigheder, så de på bedst mulige vis kan støtte de pårørende og sikre et godt samarbejde. De rammesætter eksempelvis altid samtalen ved at oplyse den pårørende om, at samtalen er fortrolig, og at de pårørende selv bestemmer, hvad de taler om. Vejlederne fortæller også, at de ikke har adgang til det kommunale omsorgssystem og dermed ikke har kendskab til forløbet omkring den syge og svækkede nærtstående. Det er en vigtig oplysning, for at de pårørende kan blive betrygget i, at vejlederens primære fokus er den pårørendes situation og behov. Vejlederne har også redskaber til at afdække den pårørendes situation, og de anvender ofte et generaliserende sprog i samtalen, såsom ”Mange kan opleve, at det er…”, for at spejle den pårørende og normalisere deres følelser og tanker. Københavns Kommune har udviklet en guide til pårørende-samtaler , som introducerer til typiske emner for en samtale. Derudover guider den pårørendevejlederen i, hvor den pårørende kan henvises til , hvis der er behov for andre former for ydelser end den, pårørendevejlederne kan tilbyde.

Vær lydhør over for pårørendes behov og indret vejledningen herefter

Behovene hos pårørende er forskellige, hvilket stiller krav til forskellige former for sparring og rådgivning. Derfor kan vejledning både foregå telefonisk og som et fysisk møde. Vejledningens karakter vil afhængig af den pårørendes behov. Kommunen arbejder med tre niveauer af pårørenderettet vejledning; let, moderat og omfattende. Let har karakterer af vejvisning i forhold til relevante tilbud i kommunen og varer typisk 15-30 minutter. Moderat handler om ’at flytte sten på vejen'.
Det sker typisk over flere gange, hvor vejlederen støtter den pårørendes hverdags-mestring ved at introducere konkrete redskaber til blandt andet god kommunikation. Omfattende vejledning adresserer følelsesmæssige belastninger og hjælper den pårørende videre i andre tilbud i kommunen eller andetsteds. Vejlederne kan også understøtte en kontakt mellem kommunale omsorgspersoner og pårørende, hvor samarbejdet er svært. 

Fortæl borgerne om tilbuddet

Københavns Kommune fokuserer løbende på at udbrede viden om pårørendevejledningen til såvel pårørende som medarbejdere og ledere på plejehjemmene og i hjemmeplejen. Kommunen har oplevet, at det kan være vanskeligt for de pårørende at finde tilbuddet. Der er bland andet udviklet en informationspjece til pårørende; Til dig, som er pårørende . Derudover har man målrettet arbejdet med at øge hele forvaltningens opmærksomhed på pårørendevejledningen. Kommunen oplever, at medarbejderne på de enkelte plejeenheder har fået godt kendskab til, hvordan de kan bruge pårørendevejledningen, så det skaber værdi for både med-arbejdere og pårørende. 

Gode råd fra Københavns Kommune

Prioritering af de pårørendes egen behov

Det er en præmis for en god pårørendevejledning, at kommunen har fokus på, at de pårørende kan have behov for støtte og vejledning ikke kun i forhold til deres nærtstående behov men også i forhold til deres egne behov. De er altså ikke blot en værdifuld samarbejdspartner for kommunale omsorgspersoner, når de hjælper deres nærtstående syge. De pårørende har ofte brug for hjælp til at mestre tilværelsen som pårørende. Københavns Kommune har udarbejdet et inspirationspapir , som beskriver, hvorfor pårørendes behov er vigtige, og hvordan kommunen har udviklet og etableret sin pårørendevejledningen.

Pårørendevejledning skal tilbydes alle pårørende

Det er vigtigt, at medarbejdere, der til dagligt arbejder med pårørende, bliver informeret om, at pårørendevejledningen skal tilbydes til alle pårørende – uanset hvilken type udfordringer, den pårørende står med. Medarbejderne skal derfor informere alle pårørende omkring pårørendelinjen, også selvom den pårørende ikke har gjort udtryk for særlige udfordringer eller usikkerheder. På den måde kan usikkerhed og tvivl forebygges gennem støtte fra pårørendelinjen, inden den pårørende oplever, at udfordringerne tager overhånd i hverdagen.

Vejlederne skal have de rette kommunikative og relationelle kompetencer

For at kunne imødekomme de pårørendes behov i en samtale og identificere uudtalte behov er det centralt, at pårørendevejlederne har gode kommunikative og relationelle kompetencer. Ifølge Københavns Kommune er det mindre væsentlig, om vejledernes faglige baggrund er sundhedsfaglig, pædagogisk eller socialfaglig. En anden central forudsætning for at udfylde vejlederrollen er et dybdegående kendskab til kommunens sundheds- og omsorgsområde, herunder lovgivning og kommunens tilbud. Vejlederen skal kunne formidle praktisk information om relevante kommunale tilbud til den pårørende.

Viden og erfaringer skal være til forbedring af kommunens tilbud

For at sikre at erfaringer og viden, som pårørendevejlederne får gennem vejledning af pårørende, medvirker til at styrke samarbejde med pårørende i hverdagen på plejehjemmene og i hjemmeplejen har pårørendevejlederne to roller i deres arbejde. De skal dels have direkte kontakt med pårørende med behov for vejledning og dels være faglige konsulenter for kommunens plejehjem og hjemmepleje og understøtte pårørendesamarbejdet der. Sidstnævnte understøtte af, at pårørendevejlederne fysisk sidder samme sted som visitatorer og hjemmeplejen.