xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Radioaktivt affald

Sundhedsstyrelsen er tilsynsmyndighed for håndtering, lagring og deponering af radioaktivt affald i Danmark. Radioaktivt affald skal håndteres under hensyntagen til indholdet af radioaktive stoffer, så disse ikke fx spredes utilsigtet eller giver anledning til uberettiget bestråling af arbejdstagere eller personer i befolkningen.

Sundhedsstyrelsen skal ifølge det europæiske direktiv om sikker håndtering af radioaktivt affald kunne føre tilsyn og træffe afgørelser uafhængigt af organisationer, der arbejder med håndtering af radioaktivt affald. Derfor må Sundhedsstyrelsen bl.a. ikke anvise konkrete løsninger for affaldshåndtering, fordi det går imod princippet om uafhængighed for tilsynsmyndigheden. 

Sundhedsstyrelsens rolle er derfor at tage stilling til, om sikkerheden og strålebeskyttelsen er tilstrækkelig i enhver sammenhæng, hvor håndtering, lagring og deponering af radioaktivt affald finder sted.

Tilsvarende har de virksomheder som producerer radioaktivt affald ansvaret for at det håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med reglerne på området, så hensynet til sikkerhed og strålebeskyttelse til en hver tid er overholdt.

Udover at føre tilsyn med håndteringen af det radioaktive affald, rapporterer vi internationalt om, hvordan vi i Danmark forholder os til det radioaktive affald og vi udarbejder opgørelser over, hvor meget affald vi har i Danmark. 

Sundhedsstyrelsens opgaver består i:

 • Myndighedsopgaver på strålebeskyttelsesområdet, herunder
  • tilsyn med håndtering og lagring af radioaktivt affald
  • beskrivelse af krav til sikkerhed og strålebeskyttelse i forbindelse med lagring og deponering af radioaktivt affald som for eksempel i arbejdet med etablering af en langsigtet håndteringsløsning det for lav- og mellemaktivt affald fra de nukleare anlæg på Risø
  • beredskabsopgaver og døgnvagt i forbindelse med uheld
  • Deltagelse i internationale fora i regi af bl.a. EU og IAEA (International Atomic Energy Agency)
 • Ansvar for afrapporteringen i forbindelse med IAEA's internationale fælleskonvention om sikker håndtering af radioaktivt affald
 • Ansvar for afrapportering i forhold til EU-kommissionens direktiv om ansvarlig og sikker håndtering af radioaktivt affald.
Formålet er at opnå sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald.

Cirkulærer

Cirkulære nr. 9654 af 18. september 2020 om Sundhedsstyrelsens og Uddannelses- og Forskningsstyrelsens opgaver vedrørende ansvarlig og sikker håndtering af radioaktivt affald

Circular on the tasks of the Danish Health Authority and of the Danish Agency for Higher Education and Science concerning responsible and safe management of radioactive waste (engelsk oversættelse)

IAEA

Det Internationale Atomenergiagentur (International Atomic Energy Agency) forkortes IAEA og er FN's organ for fredelig udnyttelse af kerneenergi. Formålet er at fremme sikkerhed og sundhed i forbindelse med anvendelsen af nukleare teknologier, herunder den medicinske anvendelse.

IAEA driver og støtter forskningslaboratorier, udarbejder standarder for strålebeskyttelse, håndtering og deponering af radioaktivt affald, sikkerhed ved transport af radioaktive stoffer, sikkerhed på kernekraftværker og i forbindelse med ulykker, står for konventioner og udfører inspektioner for at sikre, at de nukleare resurser kun anvendes på fredelig vis.

Opdateret 22 JAN 2021