xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet har til opgave at følge udviklingen på såvel kræft- som hjerteområdet, herunder at tage initiativer til at løse udfordringer i sundhedsvæsnet primært af organisatorisk og kapacitetsmæssig karakter.

Task Force har til opgave at sikre fagligt optimale forløb på kræft- og hjerteområdet. Task Force har fokus på patientens samlede forløb fra mistanke om kræft- eller hjertesygdom, udredning og behandling (helbredende og livsforlængende) samt opfølgning, rehabilitering og senfølger. Forløbene skal sikre, at patienterne får et hurtigt og veltilrettelagt forløb uden unødig ventetid. Som en integreret del af forløbene skal Task Force sikre, at pakkeforløbenes anvendelse overvåges.

Task Force godkender bl.a. de endelige forløbsbeskrivelse på kræft- og hjerteområdet, herunder reviderede kræftpakkeforløb, drøfter udarbejdelsen af opfølgningsplaner, sikre at der udarbejdes standardinformation til kræft- og hjertepatienter samt retningslinjer for en kontaktpersonordning, der dækker hele forløbet.

Task Force tager initiativer til imødegåelse af identificerede udfordringer i sundhedsvæsnet, og kan nedsætte relevante arbejdsgrupper, som udarbejder beslutningsoplæg for specifikke områder. Endvidere drøfter Task Force ventetider til udredning og behandling på kræft- og hjerteområdet, og har fokus på at løse kapacitetsmæssige udfordringer.

Baggrund

I 2007 indgik regeringen og Danske Regioner "Aftale om gennemførelse af målsætningen om akut handling og klar besked til kræftpatienter". I forbindelse med denne aftale blev det besluttet at nedsætte en Task Force for kræftområdet. I 2008 blev Task Force for kræftområdet udvidet til også at dække dele af hjerteområdet og skiftede navn til Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet.

Medlemmer og kommissorium

Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet består af repræsentanter fra Danske Regioner, de fem regioner, Kommunernes Landsforening, Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen (formand).

Se den aktuelle liste over medlemmer her

Habilitetserklæringer

Kommissorium

Aftale om gennemførelse af målsætningen om akut behandling og klar besked til kræftpatienter

Opdateret 22 NOV 2021