xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Udad­reagerende adfærd i ældreplejen

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen.

Handlingsplanen er bygget op om fire indsatsområder i forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen:

  • Anbefalinger og inspiration
  • Kompetenceudvikling  
  • Inspiration til at organisere plejen
  • Tilpasse indretning og fysiske omgivelser

Revision af Beboerkonferencen

Som led i handlingsplanen er metoden Beboerkonferencen blevet revideret. Det har resulteret i en ny metodehåndbog Beboerkonferencen i praksis (maj 2020).

Tilpasse indretning og fysiske omgivelser

Hos borgere med kognitive funktionsnedsættelser, som fx en demenssygdom, sker der ofte svigt ved flere funktioner, fx hukommelse, sprog, rumlig opfattelse, overblik og dømmekraft. Det betyder også, at hjernens evne til at bearbejde sanseindtryk svækkes.

Hvis borgerens behov for tilpasset sansestimuli ikke bliver opfyldt og vedligeholdt over en længere periode, kan det føre til ændret adfærd som kompensation for sansemæssige problemer, da borgeren enten bliver over- eller understimuleret. Den ændrede adfærd kan blandt andet vise sig i form af mistrivsel, vrede, angst, uro, selvskadende eller udadreagerende adfærd, hvilket har betydning for både borgerens, medarbejderes og pårørendes trivsel, tryghed og livskvalitet. Derfor er det afgørende at være opmærksom på, hvordan sansestimuli kan tilpasses den enkelte borgers behov, så udadreagerende adfærd forebygges og reduceres. 

Som led i ’Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen’ skal der gennem en ansøgningspulje skabes mere viden og erfaringer om, hvordan tilpasning af sansestimuli kan understøtte trivsel og tryghed hos ældre borgere, medarbejdere og pårørende. Med finanslovsaftalen er der i perioden 2019-2022 afsat midler til at afdække viden, udmøntning af en ansøgningspulje og efterfølgende opsamle erfaringer. 

Gratis temadage 2019

Som led i den kommende ansøgningspulje afholdte Sundhedsstyrelsen temadage primo september 2019 med fokus på forebyggelse og reducering udadreagerende adfærd på ældreområdet, fx ved hjælp af sansestimulerende metoder, tilpasning af de fysiske omgivelser samt ved anvendelse af hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger.

Temadagene er målrettet kommuner og private leverandører, der er interesserede i at søge puljemidler. Formålet er at give deltagerne inspiration og perspektiver til, hvordan tilpasning af sansestimuli kan medvirke til at forebygge og reducere udadreagerende adfærd på ældreområdet.

Afholdte temadage i efteråret 2019:

  • Odense den 3. september 2019
  • Aarhus den 4. september 2019
  • København den 6. september 2019 

Temadagene er gratis at deltage i, og de følger alle samme program. 

For mere information om temadagene: aeldreogdemens.nemtilmeld.dk

Opdateret 26 MAJ 2020